Johan Rahkola

  • Johan Rahkola
  • Aurorum 2, 97775 Luleå
  • 0705-75 33 80