Vad styr vårt hållbarhetsarbete?

För att säkerställa ett systematiskt och strukturerat hållbarhetsarbete tar Serneke stöd av ett antal ramverk, interna såväl som externa. Därutöver har Serneke även valt att arbeta i enlighet med ett antal externa principer och branschgemensamma initiativ. Här presenteras några av de främsta.

Global Compact

Serneke anslöt till FN:s Global Compact år 2016 och stödjer ramverkets tio principer om mänskliga rättigheter, arbetsvillkor, miljö och antikorruption.

Globala målen för hållbar utveckling

Hösten 2015 antog FN:s medlemsstater Agenda 2030 och de Globala målen för hållbar utveckling. Agendan består av 17 globala mål för omställning till ett hållbart samhälle för människorna, planeten och välståndet senast 2030. Till de övergripande målen hör att avskaffa extrem fattigdom, minska ojämlikheter och orättvisor i världen, främja fred och rättvisa och lösa klimatkrisen. Sernekes verksamhet har en direkt eller indirekt påverkan på flera av FN:s globala mål. Vi bidrar till FN:s globala mål genom vårt hållbarhetsramverk, framför allt med fokus på mål 5 Jämställdhet, 8 Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt, 9 Hållbar industri, innovationer och infrastruktur, 11 Hållbara städer och samhällen, 12 Hållbar konsumtion och produktion, samt 13 Bekämpa klimatförändringarna – områden med stor bäring på koncernens verksamhet.

Externa ramverk

 • FN:s deklaration om mänskliga rättigheter
 • OECD:s riktlinjer för multinationella företag
 • ILO:s åtta kärnkonventioner om grundläggande mänskliga ­rättigheter i arbetslivet
 • ILO:s internationella program för avskaffande av barnarbete (IPEC)
 • World Economic Forums initiativ för att ­motverka korruption (PACI)
 • Byggbranschens överenskommelse för att motverka mutor och korruption (ÖMK)
 • Task force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD)
 • Greenhouse Gas Protocol
 • Global Reporting Initiative 2021 (GRI)

Branschgemensamma överenskommelser

Utöver nämnda ramverk ingår Serneke även i ett antal branschgemensamma överenskommelser och riktlinjer. Till dessa hör:

 • Byggföretagen
 • Håll Nollan
 • Färdplan för fossilfri konkurrenskraft i Bygg- och ­anläggnings­sektorn
 • Sweden Green Building Council (SGBC)
 • Byggvarubedömningen
 • Lokal färdplan Malmö 2030
 • Helsingborgsdeklarationen
 • Uppsala klimatprotokoll
 • Handslag för Cirkulärt byggande i Göteborg
 • CCbuild

imageus3x.png