Ansvarsfullt företagande

På Serneke bedriver vi ett hållbart företagande med god affärsetik, hänsyn till mänskliga rättigheter och ansvarsfulla investeringar för att driva utvecklingen mot en sundare värld.

Affärsetik och leverantörsutvärdering

Serneke ska genom sin verksamhet bidra till en varaktig, inkluderande och hållbar ekonomisk tillväxt. Detta ska ske med anständiga arbetsvillkor för såväl medarbetare som underleverantörer. Vi står upp för mänskliga rättigheter och kräver att våra medarbetare, och individer inom vår leverantörskedja, ska behandlas rättvist och med värdighet. Därför skapar vi arbetssätt som i alla situationer eliminerar risken för korruption och andra oegentligheter och ökar transparensen i hela leverantörskedjan. Genom leverantörskontroller säkerställer vi att vi endast använder godkända leverantörer och underentreprenörer.

Hållbar Finansiering

Alltmer kapital styrs mot hållbara investeringar och Serneke arbetar aktivt med att vara valbara för alla typer av investerare – och därigenom säkerställa och underlätta tillgången till kapital och finansiering. Ambitionen påverkar det underliggande arbetet med erbjudande, investeringar och certifieringar, såväl som rapportering av utvecklingen. På Serneke har vi tagit fram ett grönt ramverk som möjliggör att vi kan få gröna företagsobligationer för att finansiera projekt. Att våra byggnader är miljöcertifierade är en förutsättning för vår finansiering med ”gröna” obligationer. 

Ett arbete pågår också med att anpassa vår verksamhet mot att uppfylla kriterierna EU:s gröna taxonomi.
Vi rapporterar from och med 2022 enligt de externa ramverken GRI (2021) och TCFD och se har börjat se över och anpassa hållbarhetsarbetet för att möta kraven i det nya EU direktivet för hållbarhetsrapportering CSRD.

 

Digitalisering och innovation

Innovation och teknikutveckling är viktiga verktyg både för att öka effektiviteten och för att lösa miljömässiga, sociala och ekonomiska utmaningar. För att kunna ifrågasätta normer och utmana branschen driver Serneke flertalet innovations- och utvecklingsprojekt, varav flera i partnerskap med andra aktörer. Perspektivet är brett och inspiration hämtas både från andra aktörer och branscher.

Vi bedriver flera initiativ med målet att etablera mer datadrivna arbetssätt. Särskilt fokus ligger på initiativ som syftar till att skapa bättre förutsättningar för planering och genomförande av projekt. Tillgängliggörandet av kvalitativa data ska bidra till ökad transparens, stödja beslutsfattandet och underlätta kompetensöverföringen. Fördelarna är många. Genom ett aktivt arbete med teknikutveckling, digitalisering och automation möjliggörs sänkta byggkostnader och högre kvalitet i leveransen.

Uppförandekod

Serneke är ett företag som visar omtanke och tar ansvar. Vår uppförandekod grundar sig i våra värderingar och är vägledande för alla våra anställda och samarbetspartners.

Läs mer

Serneke Årsredovisning 2021

Ladda ner

Ramverk för gröna obligationer

Serneke har tagit fram ett nytt ramverk som gör det möjligt att emittera gröna obligationer. Syftet är att finansiera byggprojekt med fokus på hållbarhet.

 

Grönt ramverk 

Second opinion 

Läs mer (in English)