Uppförandekod

Serneke är ett företag som visar omtanke och tar ansvar. Vår uppförandekod grundar sig i våra värderingar och är vägledande för våra anställda, entreprenörer, leverantörer och andra samarbetspartners.

Vad innebär uppförandekoden?

Uppförandekoden ska hjälpa oss driva verksamheten på ett sätt som är ärligt och ansvarsfullt för individen, affären och omgivningen. Vi eftersträvar en öppen företagskultur med högt i tak där etiska, sociala och miljömässiga frågor diskuteras. Genom att leva efter vår uppförandekod bygger vi långsiktiga relationer och bidrar till nästa generation.

Uppförandekoden omfattar nedan områden och gäller för alla anställda. De första tre områdena gäller även för leverantörer och samarbetspartners. Vi ser dock gärna att våra samarbetspartners delar våra värderingar inom samtliga områden. 

En trygg och säker arbetsmiljö

På våra arbetsplatser har vi en hög säkerhetskultur och visar omtanke om varandra.

 • På våra arbetsplatser har vi en hög säkerhetskultur och visar omtanke om varandra.
 • Alla medarbetare och leverantörer uppmärksammar risker och missförhållanden på arbetsplatsen och anstränger sig för att skapa en god och sund arbetsmiljö.
 • Skydds- och ordningsregler och gemensamma rutiner på arbetsplatsen respekteras och följs.
 • Vi förebygger och avhjälper psykosocial och fysisk ohälsa.
 • Vi bemöter varandra med ömsesidig respekt oavsett kön, bakgrund, position och tillhörighet.

Etiskt förhållningssätt och schyssta affärer

Juridiskt och etiskt korrekta affärer samt leverans av rätt kvalitet är en självklarhet.

 • Juridiskt och etiskt korrekta affärer samt leverans av rätt kvalitet är en självklarhet.
 • Nolltolerans råder mot alla former av korruption och brott mot mänskliga rättigheter.
 • Vi samarbetar endast med företag som betalar skatt, följer lagstiftning och är en seriös arbetsgivare.
 • Konkurrens sker på lika villkor.
 • Vi är lyhörda och behandlar våra samarbetspartners med respekt för att utveckla ett långsiktigt samarbete där vi tillsammans levererar med hög kvalitet.
 • Sekretess råder för all konfidentiell och affärskritisk information.

Miljömedvetna val

Vi visar omtanke för miljön och framtida generationer.

 • Vi visar omtanke för miljön och framtida generationer.
 • Alla har förståelse för vilka miljörisker som finns i arbetet och vidtar erforderliga åtgärder samt följer gällande rutiner.
 • Vi har en god resurshushållning och gör miljömedvetna val med hänsyn till livscykelperspektiv.
 • Vi vågar prova nya metoder, samarbeten och produkter för att nå ökad hållbarhet.
 • Vi värnar om biologisk mångfald och naturvärden i de områden där vi verkar.

En utvecklande arbetsplats

På våra arbetsplatser är det stimulerande att arbeta och våra medarbetare uppmuntras till ansvar och utveckling, såväl på ett personligt plan som i en del i företagets utveckling.

 • Vi har trygga och bra anställningsvillkor och främjar en bra balans mellan arbete och fritid.
 • Vi strävar efter att vara en jämställd arbetsplats och främjar mångfald.
 • Vi uppmuntrar delaktighet och medbestämmande där nya idéer och tankar tas tillvara.
 • Vi säkerställer rätt kompetens samt effektiva och välfungerande team.

Finansiell uthållighet

Genom en marknadsanpassad produktportfölj och hög leveranssäkerhet får vi en finansiell utveckling som säkerställer resurser till kontinuerliga investeringar.

 • Vi är lyhörda för marknadens och kundens behov och erbjuder produkter och service i framkant.
 • Vi har effektiva och kvalitetssäkrade processer.
 • Vi är ekonomiskt medvetna och ser helheten i affären.
 • Finansiell uthållighet uppnås genom att leva efter Uppförandekoden.

Samhällsengagemang

Vi är drivande för att skapa nästa generations samhälle med hjälp av innovation, nytänkande och genuin omtanke.

 • Genom innovation och samarbete utvecklar vi levande närområden för alla.
 • Vi främjar hälsa och välmående genom att skapa platser för rekreation, idrott och lek.
 • Vi stöttar föreningslivet vilket främjar såväl samhörighet som individers utveckling.
 • Vi verkar för integrering och inkludering genom att ha praktikanter, arbetsträning och nystartsjobb.
 • Vi uppmuntrar våra samarbetspartners till att själva ta samhällsansvar.

Avsteg från koden

Avsteg från koden eller andra missförhållanden ska i första hand rapporteras till närmaste chef. Vi har även en tjänst för visselbåsning. Här kan du rapportera anonymt