Uppförandekod

På Serneke vill vi bidra till samhället, våra intressenter och nästa generation på ett meningsfullt sätt. Vi förväntar oss att våra affärspartners stöttar och bidrar till den målsättningen genom att följa vår uppförandekod. Här nedan kan du läsa vår uppförandekod för affärspartners. 


Uppförandekod

Förutom våra kärnvärden bygger uppförandekoden på:

  • FN:s 10 principer för mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö och antikorruption.

  • FN:s deklaration om mänskliga rättigheter. 

  • FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling. 

  • Internationella Arbetsorganisationens (ILO) kärnkonventioner om rättigheter i arbetslivet. 

  • Internationella Arbetsorganisationens (ILO) internationella program för avskaffande av barnarbete.

  • World Economic Forums initiativ för att motverka korruption (PACI). 


Vilka omfattas av koden?

Uppförandekoden gäller för alla våra affärspartners: underentreprenörer, leverantörer, tjänsteleverantörer, yrkesmässiga tjänsteleverantörer, konsulter, joint venture-partners och tredje parter som företräder Serneke.

Sernekes affärspartners förväntas säkerställa att sina anställda följer principerna och standarderna i denna uppförandekod och att uppförandekoden tillämpas inom hela den egna leverantörskedjan.

Efterlevnad av lagar och regler

Våra affärspartners förväntas följa alla tillämpliga lagar och förordningar. Om uppförandekoden sätter en högre standard än gällande lagar ska uppförandekoden gälla och tvärtom. Om uppförandekoden står i konflikt med tillämpliga lagar ska relevant företrädare för Serneke kontaktas och rådfrågas om tillvägagångssätt.

Granskning

Serneke förbehåller sig rätten att granska och inspektera en affärspartners verksamhet och anläggningar med eller utan hjälp från tredje part om det finns misstanke om att koden inte efterlevs. Vid behov av granskning är affärspartnern skyldig att samarbeta genom att tillhandahålla relevant information och möjliggöra tillgång till relevanta individer så att en meningsfull granskning kan genomföras.

Vid väsentliga brott mot uppförandekoden har Serneke rätt att avsluta affärsförbindelsen och förbehåller sig rätten att vidta rättsliga åtgärder.


Rapportering av överträdelser

Våra affärspartners och deras anställda är skyldiga att rapportera misstänkta eller kända överträdelser av denna kod. Rapportering sker via en lämplig företrädare för Serneke eller anonymt via Sernekes visselblåsartjänst. Vi accepterar inte vedergällning mot någon som gör en anmälan i god tro.

Värderingar

Serneke är ett värderingsstyrt bolag vilket innebär att det vi gör varje dag och på väldigt lång sikt - syftar till att uppnå något mer.

Läs mer om våra värderingar

Uppförandekoden i sin helhet

Ladda ner