Mot en klimatsäkrad byggprocess

Inom Serneke bedrivs ett aktivt arbete med att förebygga, begränsa och minska klimat- och miljöpåverkan i samtliga förekommande steg – från förvärv av mark och planering av projekt, via inköp av material till byggnation och drift. Möjligheten att påverka skiljer sig dock kraftigt åt beroende på om Serneke äger och driver projektet – eller agerar entreprenör åt annan byggherre.

Utifrån ett livscykelperspektiv uppstår miljö- och klimatpåverkan i ett byggprojekts samtliga faser, från framställning av material och insatsvaror via byggnation och användning till demontering eller rivning. På Serneke jobbar vi kontinuerligt för att minska vår klimatpåverkan inom de olika delarna av processen.

Utveckling av projekt

I de projekt Serneke utvecklar i egen regi eller i nära samverkan med beställare finns stora möjligheter att genom ett proaktivt arbete påverka den kommande klimatpåverkan i såväl bygg- som driftsfas. Alla egenutvecklade bostadsprojekt utvecklas i enlighet med kraven i externa certifieringssystem, bland annat BREEAM, LEED, Svanen och Miljöbyggnad.

Serneke har egna miljöcertifieringsspecialister och ingår även i externa referensgrupper för framtagande av nya Svanenkriterier och krav för Miljöbyggnad 4.0. Under 2021 uppfyllde 62 procent av Sernekes samtliga pågående byggprojekt, med projektsumma över 30 Mkr, kraven i något av certifieringssystemen. 2 413 Mkr av orderstocken de kommande åren utgörs av gröna projekt. Projekten avser byggnation av fastigheter som byggs enligt uppställda certifieringskrav, vilket är i enlighet med Sernekes gröna ramverk.

Byggprocessen

Huvuddelen av alla utsläpp i byggfas kan härledas till produktion och transporter av byggmaterial och insatsvaror, utsläpp från arbetsmaskiner, energiförbrukning på byggplatser samt avfallshantering. Fördelningen skiljer sig dock stort beroende på typ av projekt. Vid byggnation av byggnader står tillverkning av byggmaterial för majoriteten av växthusgasutsläppen. Påverkan från transporter och energiförbrukning står här för en relativt sett mindre andel. I större anläggningsprojekt med omfattande transportbehov kan fördelningen vara den omvända.

Exempel på initiativ och åtgärder för att minimera påverkan och utsläpp:

  • Ramavtal med leverantörer som möjliggör bättre planering av inköp – och därigenom färre transporter

  • Användning av klimatförbättrad betong

  • Framtagande av Hållbarhetsmärkning för byggarbetsplatser

Drift & användning

Serneke arbetar aktivt för att minimera och minska energianvändningen på kontor och i ägda fastigheter. Inom hela företaget bedrivs ett kontinuerligt arbete med att införa åtgärder som identifierats i den återkommande energikartläggningen, vilken genomförs enligt lagen 2014:266 om energikartläggning i stora företag, I kartläggningen ingår den energianvändning i byggnader, verksamhet och transporter som företaget har rådighet över.

Färdplaner mot klimatneutralt byggande

Vi står bakom både den nationella färdplanen för en klimatneutral byggsektor 2045 och Lokal Färdplan Malmö 2030, som beskriver hur bygg- och anläggningssektorn i Malmö ska kunna bli klimatneutral inom 10 år. 

Bygg- och anläggningsbranschen står idag för 20 procent av den totala klimatbelastningen. För att nå målet klimatneutralt byggande krävs det att alla parter i värdekedjan samverkar och hjälps åt. Därför strävar vi efter att vara klimatneutrala år 2045.

 

Vill du läsa vår Miljöpolicy? Kontakta vår KMA-avdelning så hjälper vi dig.

Malmö - Klimatneutrala till 2030

 

Läs hela hållbarhetsrapporten

Ladda ner rapport

Långsiktig hållbarhet – i dag och för nästa generation