En trygg
och säker arbetsmiljö

Trygghet och hälsa

Att skapa en god och säker arbetsmiljö med nolltolerans mot olyckor och ohälsa är en ständigt aktuell fråga för oss. Vår målsättning är att skapa en trygg, säker och hållbar arbetsmiljö där ingen ska drabbas av ohälsa eller allvarliga olycksfall på grund av bristande arbetsmiljöledning.

Kunskap och kompetens

Kunskap är en förutsättning för ett väl fungerande arbetsmiljöarbete, därför får alla våra anställda den utbildning och kompetensutveckling som krävs för att arbeta tryggt och säkert. Dessutom får all personal på våra bygg- och anläggningsprojekt en säkerhetsintroduktion om projektets risker, nödlägesberedskap samt skydds- och ordningsregler.

Förebyggande arbete

Att ha en utpräglad säkerhetskultur och identifiera potentiella risker utgör grunden för ett effektivt säkerhetsarbete. Vi arbetar aktivt med att identifiera både övergripande risker och risker i projekt. Arbetet utgår från en årlig riskanalys där olika typer av risker inom bolaget analyseras och följs upp. Som underlag för analysen används bland annat insamlad data över tillbud och olycksfall samt utfall från medarbetarenkäter och hälsoundersökningar. Utifrån riskanalysen tas sedan handlings- och åtgärdsplaner fram.

Vår Kvalitet-, miljö- och arbetsmiljöavdelning, KMA, besöker också regelbundet våra projekt för att följa upp och identifiera förbättringsområden, och på så vis minska risken för olyckor.

”Håll nollan”

Vi är anslutna till samverkansprojektet ”Håll nollan”, med det syftet att förebygga och eliminera olyckor i byggbranschen. Bakom projektet står ett antal aktörer från byggbranschen, både entreprenörer och byggherrar. Projektet har flera fokusområden, bland annat ledarskap och kultur, kunskap och kompetens samt gemensamma arbetssätt och standarder.

 

Safe construction Training

  • Våra arbetsplatser ska vara trygga och säkra.
  • Arbetsmiljö och säkerhet är ett av våra mest prioriterade fokusområden.
  • Vår vision är noll arbetsplatsolyckor.

Innan du får tillträde tillarbetsplatsen ska du som arbetar hos eller för oss ha genomfört den branschgemensamma säkerhetsutbildningen, Safe Construction Training (SCT), samt Sernekes arbetsplatsintroduktion.
Säkerhetsutbildningen, Safe Construction Training (STC), är hela branschens säkerhetsutbildning inom arbetsmiljö/säkerhets och ett krav för att arbeta vid byggarbetsplatser i Sverige.

 

Vill du läsa vår Arbetsmiljöpolicy? Kontakta vår KMA-avdelning så hjälper vi dig.

Nödlägesövning i Kungälv

 

Långsiktig hållbarhet – i dag och för nästa generation

Serneke People

Möt Serneke People