Så jobbar vi med hållbarhet

Hållbarhet på Serneke innebär att ta ett samhällsansvar genom att utveckla hållbara byggnader och samhällen, uppnå stabilitet och lönsamhet och upprätthålla en utvecklande och inkluderande arbetsplats.

Vårt hållbarhetsarbete bedrivs med målsättningen att hållbarhet ska vara en integrerad och naturlig del i hela verksamheten. Hållbarhetsarbetet på Serneke utgår från vårt hållbarhetsramverk. Ramverket säkerställer att vi hanterar alla områden där vi kan agera mer hållbart på ett systematiskt sätt och lägger grunden för hur vi ska säkra en hållbar förflyttning och skapa långsiktig stabilitet. så att vi kan fokusera på att bygga för framtiden.

Utgångspunkten ramverket är våra nio fokusområden: Välmående och säkerhet, Samhällsengagemang, Medarbetare och ledarskap, Hållbara projekt, Klimat, Cirkulära resursflöden, Affärsetik och leverantörsutvärdering, Hållbar finansiering, Digitalisering och innovation. Ramverket lägger grunden för hur vi ska säkra en hållbar förflyttning och skapa långsiktig stabilitet så att vi kan fokusera på att bygga för framtiden.

imagerkjh.png

Intressentdialog & väsentlighetsanalys

Vi kartlägger och analyserar årligen verksamhetens positiva och negativa påverkan på samhället och planeten utifrån dialog med intressenter, omvärldsanalyser, benchmarks, diskussioner med experter och utvärdering av risker och möjligheter.

I analysen identifieras också de hållbarhetsområden som har väsentlig finansiell påverkan på koncernen. Analysen mynnar ut i en väsentlighetsmatris ur dubbelt perspektiv som ligger till grund för utveckling och uppdatering av Sernekes hållbarhetsarbete. Genom denna arbetsprocess säkerställs ett relevant och långsiktigt hållbarhetsarbete. Läs mer i vår [Års- och hållbarhetsredovisning]

Serneke Sverige är certifierat enligt miljöledningssystemet ISO 14001:2015 och kvalitetsledningssystemet ISO 9001:2015.

Kontakta oss

Ta gärna kontakt med oss om du har frågor om vårt hållbarhetsarbete

Skicka E-post

Vad styr vårt hållbarhetsarbete?

Läs mer om vad som styr vårt hållbarhetsarbete

Läs mer