Socialt ansvar

På Serneke strävar vi efter en säker och trygg arbetsmiljö som stimulerar psykiskt välmående och en god fysisk hälsa. Vi bryr oss om varandra, tolererar inte någon typ av diskriminering och har en nollvision när det gäller allvarliga arbetsrelaterade olyckor. Genom våra projekt vill vi bidra till en positiv samhällsutveckling, trygga bostäder, och miljöer och platser som främjar aktivitet, möten, hälsa och integration.

Välmående och säkerhet

På Serneke arbetar vi säkert eller inte alls. Att skapa en god och säker arbetsmiljö med nolltolerans mot olyckor och ohälsa är en ständigt aktuell fråga för oss. Vår målsättning är att skapa en trygg, säker och hållbar arbetsmiljö där ingen ska drabbas av ohälsa eller allvarliga olycksfall på grund av bristande arbetsmiljöledning. Vi är lösningsorienterade och strävar efter att kontinuerligt förbättra arbetsmiljön. Initiativ och idéer välkomnas och får oss att utvecklas.

Vårt säkerhetsarbete utgörs av en utpräglad säkerhetskultur; kontinuerlig riskidentifiering, rätt åtgärder för att eliminera eller minimera identifierade risker, löpande utbildning och ett ständigt lärande av de tillbud och olyckor som trots allt inträffar. Åtgärder för att minimera risker utgår från ett proaktivt arbete med fokus på att eliminera riskerna så tidigt som möjligt.

Alla som besöker våra byggarbetsplatser genomgår den branschgemensamma säkerhetsutbildningen, Safe Construction Training, och Sernekes arbetsplatsintroduktion för att ha rätt förutsättningar att vistas säkert på våra arbetsplatser.

Samhällsengagemang

Genom våra projekt vill vi ta ansvar och bidra till en positiv samhällsutveckling, trygga bostäder och miljöer och platser som främjar aktivitet, möten, hälsa och integration. Som byggaktör får samhällsfrågor en viktig plats i våra projekt och vi förstår att vi kan göra bättre affärer med en större plan i sikte – oavsett om vi bygger bostäder, utvecklar nya stadsdelar eller anlägger en arena.

I de stadsdelar och bostadsområden vi är med och utvecklar läggs stort fokus på att skapa boendemiljöer där gemensamhetslösningar, delningsekonomi och sociala projekt ska bidra till lokalt engagemang och ett socialt hållbart levnadssätt. I de miljöer vi bygger för vi en dialog med boende och omkringliggande verksamheter om projektets framfart och eventuella störningar som kan komma att ske.

Medarbetare och ledarskap

Medarbetarna är helt avgörande för Sernekes kultur, affär och framtida utveckling. Vi arbetar därför aktivt med att kunna erbjuda en utvecklande, hållbar och diversifierad arbetsplats, präglad av ett engagerat och inkluderande ledarskap.

Sernekes ledarskapsmodell bygger på ledaregenskaper som alla ledare på Serneke behöver ha för att bygga vår kultur och uppnå ställda mål. Som ledare på Serneke förväntas man kunna leda medarbetare i effektiva team, utveckla potential och bidra till skapandet av kundvärde. Det innebär inte att alla ledare på Serneke skall vara likadana och ha samma egenskaper. Så länge den övergripande målbilden är densamma medför ett diversifierat ledarskap enbart styrkor.

Vi bedriver ett aktivt arbete med att skapa en inkluderande arbetsplats, där mångfalden i samhället är representerad på samtliga nivåer i organisationen och där vi arbetar proaktivt mot all typ av diskriminering. Lika rättigheter ska gälla för alla, oavsett kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnicitet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder. 

 

Nödlägesövning i Kungälv

 

Serneke People

Läs mer
H22 Alone Together    
Ett samverkansprojekt för att möta framtidens boendefrågor under stadsmässan H22 city expo

Sponsring

Läs mer om vårt sponsringsarbete

Sponsring