Påfart Väst

Påfart Väst

Vi blev anlitade av Partille kommun att anlägga en ny påfart på E 20 med tillhörande bro. Projektet påbörjades i augusti 2014 och stod färdigt sommaren 2015.

Serneke Anläggnings uppdrag på projekt Påfart väst i Partille innefattade anläggandet av en ny påfart på E20, en bro över den befintliga gång-och cykelvägen Porthällastigen, samt stödmurar.

Utöver detta byggdes två nya Lokalgator; Porthällastigen som kopplar samman Gamla Kronvägen med den nya påfarten och Arenagatan, och Lokalgatan som kopplades samman med Arenagatan. Arenagatan byggs i annan entreprenad. Under Lokalgatan kulverterades Liebäcken.

Längs E20 revs befintligt bullerskydd och ett nytt risk- och bullerskydd byggdes upp. I Porthällastigen anlades nya spill-, dag- och dricksvattenledningar.

Kortfakta

Verksamhetsgren:
Anläggning
Typ av projekt:
Infrastruktur
Region:
Region Göteborg / Region Väst
Färdigställande:
Juni 2015
Kund:
Partille kommun