Miljömässigt ansvar

Som en av de större bygg- och entreprenadaktörerna i Sverige har vi ett stort klimat- och miljömässigt ansvar och inom koncernen bedrivs ett aktivt arbete med att successivt minska såväl utsläppen som annan negativ påverkan på miljön.

Hållbara projekt

Inom Serneke bedrivs ett aktivt arbete med att förebygga, begränsa och minska klimat- och miljöpåverkan i samtliga förekommande steg – från förvärv av mark och planering av projekt, via inköp av material till byggnation, drift, ombyggnation och demontering. För oss innebär Hållbara projekt ett aktivt arbete med miljöfrågor genom hela byggprocessen i syfte att skapa en byggnad som är hållbar under hela dess livscykel. Exempel på aspekter som beaktas i hållbara projekt är låg energianvändning, klimateffektiv byggprocess, sunda inomhusmiljöer, biologisk mångfald och ekosystemtjänster och minskad vattenanvändning. Genom att ställa rätt miljökrav för en nybyggnation kan även EU:s gröna taxonomi uppfyllas för våra hållbara projekt.

Genom att certifiering en byggnad med en extern tredjepartsgranskad miljöcertifiering säkerställs att miljö- och hållbarhetsfrågor blir belysta i hela byggprocessen på ett systematiskt och kvalitetssäkrat sätt. Certifieringen ger möjlighet till ”gröna” lån och finansiering. De vanligaste miljöcertifieringarna för byggnader är Miljöbyggnad, Svanen, BREEAM-SE och LEED.

Klimat

Klimatförändringarna påverkar förutsättningarna att leva på planeten. Riksdagen har beslutat att Sverige ska ha netto noll utsläpp av växthusgaser senast 2045. Detta sker samtidigt som Sverige växer. Sammantaget står bygg- och fastighetssektorn för drygt 20 procent av de totala utsläppen av växthusgaser i Sverige. Dessutom bidrar sektorn till stora utsläpp i andra länder genom import av material och byggvaror.

Netto noll utsläpp 2045

Som en av de större bygg- och entreprenadaktörerna i Sverige har Serneke ett stort klimat- och miljömässigt ansvar. Det övergripande målet är att halvera utsläppen av växthusgaser till 2030 och ha netto noll utsläpp i hela värdekedjan år 2045.

Genom samverkan över hela värdekedjan och ökad kompetens inom klimatsmart byggande ska såväl egna som branschens klimatmål nås. Särskilt fokus har vi inom områdena:

  • Ökad resurseffektivitet och val av material med låg klimatpåverkan
  • Minskad mängd avfall och cirkulärt byggande
  • Effektiva transporter
  • Energieffektiva byggnader
  • Digitalisering
  • Hållbarhetsmärkta byggarbetsplatser

I januari 2022 trädde nya regler i kraft gällande deklaration av klimatpåverkan från hela byggskedet, vilket inkluderar utsläpp från materialtillverkning, transporter och byggarbetsplatsen. För bygglovspliktiga projekt ställs numera krav på byggherren att ta fram en klimatdeklaration inför slutbesked. Vi har utvecklat arbetsprocesser för att effektivt beräkna och deklarera klimatpåverkan för de byggnader vi uppför.

Cirkulära resursflöden

Bygg- och fastighetssektorn står för en betydande del av samhällets materialanvändning och avfallsflöden. Byggbranschen står idag för ca 35 procent av allt avfall som generas i Sverige. Belastningen på klimat och miljö behöver minska. För att lyckas med detta, och dessutom vara motståndskraftiga mot materialbrist och ökade materialpriser, behöver byggbranschen gå från linjära till cirkulära affärsmodeller, materialflöden och processer. Resursförbrukning och hantering av avfall utgör därför en av Sernekes prioriterade miljöfrågor.

En effektiv användning av resurser, god sortering av byggavfall samt en ökad användning av återbrukat material i byggprojekt skapar förutsättning för cirkulära materialflöden och minskade projektkostnader. Genom en väl planerad resurshantering kan materialanvändningen minska och återbruk och återvinning ökas. Arbetet utgår från Byggföretagens riktlinjer för resurs- och avfallshantering vid byggande och rivning. Ambitionen är att minimera material- och resursförbrukningen och därigenom bygg- och rivningsavfallet samt successivt öka sorteringen av avfallet som går till materialåtervinning. 

 

Malmö - Klimatneutrala till 2030

 
H22 Alone Together    
Ett samverkansprojekt för att möta framtidens boendefrågor under stadsmässan H22 city expo
Domstolsbyggnad i Jönköping
Vi har tecknat ett totalentreprenadskontrakt med Castellum och Domstolsverket för att uppföra en domstolsbyggnad för Göta hovrätt och Kammarrätten i...
Sege Park
I slutet av 2017 blev Serneke tilldelad en markreservation för att bygga bostäder i Sege Park i Malmö. Här kommer vi bygga 150 nya och smarta bostäder med...