2016 var ännu ett bra år för Serneke

2017-02-28

Ola Serneke, vd och koncernchef, kommenterar bokslutskommunikén för 2016:

”Serneke Group kan rapportera ännu ett år av snabb tillväxt och bra lönsamhet. Intäkterna ökade med 28 procent och uppgick till närmare 4 miljarder kronor för 2016 och vi hade en orderstock som var 37 procent större än vid utgången av 2015. 

Jag är speciellt stolt över att vårt största affärsområde, Bygg, avslutade 2016 starkt. Rörelsemarginalen för affärsområdet uppgick till 3,7 procent för fjärde kvartalet, att jämföra med 2,0 procent samma period förra året. Serneke är nu ett av Sveriges största entreprenadbolag och vi kommer att fortsätta växa med god lönsamhet.

Projektutveckling har en stark portfölj av fastighetsprojekt, bland annat Karlastaden, och verkligt värde av dessa uppgick till 1,7 miljarder kronor varav 0,6 miljarder kronor är upptagna som bokfört värde. Inom det nya affärsområdet Fastighet ser vi redan bra hyresintäkter från bland annat Säve flygplats och Prioritet Serneke Arena.

Jag är glad över det positiva mottagandet vi fick vid noteringen av bolagets B-aktier på Nasdaq Stockholm i november 2016. Med nyemissionen stärktes vår finansiella ställning och eget kapital uppgick till 1 469 miljoner kronor (453) och vi hade en god soliditet om 42,7 procent (27,4) vid utgången av 2016. Det ger oss alla i Serneke ett starkt stöd i arbetet att nå vårt övergripande mål att med god lönsamhet nå en omsättning om 10 miljarder kronor år 2020.” 


Januari–december 2016

  • Intäkterna uppgick till 3 978 Mkr (3 107), vilket är en ökning med 28 procent
  • Rörelseresultatet uppgick till 411 Mkr (128) och rörelsemarginalen uppgick till 10,3 procent (4,1)
  • Periodens resultat uppgick till 394 Mkr (137)
  • Resultat per aktie efter utspädning uppgick till 21,22 kr (8,11)
  • Eget kapital uppgick till 1 469 Mkr (453)
  • Soliditeten uppgick till 42,7 procent (27,4)
  • Orderingången uppgick till 5 539 Mkr (5 094)
  • Orderstocken uppgick till 7 041 Mkr (5 125)
  • 50 procent av projektet Karlastaden i Göteborg såldes till fastighetsbolaget Nordic Real Estate Partners (NREP) i juni
  • Styrelsen föreslår att ingen utdelning sker för 2016 (0)


Utsikter för 2017

Den svenska byggmarknaden fortsätter att utvecklas starkt och prognoser för det totala byggandet från Sveriges byggindustrier visar fortsatt stark efterfrågan, främst i de tre storstadsregionerna. Här har Serneke en stark etablering med en organisation med kompetenta medarbetare som bygger spännande projekt och koncernen bedömer sig ha den kapacitet som krävs för att kunna växa med god lönsamhet i entreprenadverksamheten.

Sernekes projektportfölj är stark, med en god balans som begränsar riskexponering och som attraherar kvalificerade investerare. Koncernen har dessutom ett bra fastighetsinnehav som kommer att utvecklas tillsammans med olika intressenter.  


Bokslutskommunikén 2016:

Den kompletta bokslutskommunikén och presentationsmaterial finns tillgänglig via www.serneke.group/investerare.


För mer information, kontakta:

Anders Antonsson, Investerarrelationer
Tel: 0709 994 970
anders.antonsson@serneke.se 

Tomas Järund, Kommunikationschef
Tel: 0704 455 087
tomas.jarund@serneke.se

Denna information är sådan information som Serneke Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 februari kl 08.01 CET.


Serneke är en snabbt växande koncern verksam inom bygg, anläggning, projektutveckling och fastighetsförvaltning. Koncernen grundades 2002 och har idag intäkter om närmare 4 miljarder kronor och omkring 850 anställda. Genom att tänka nytt driver Bolaget utvecklingen och skapar effektivare och mer innovativa lösningar för ett ansvarsfullt byggande. Bolaget bygger och utvecklar bostäder, kommersiella fastigheter, industrilokaler, offentliga byggnader, vägar och anläggningar samt övrig infrastruktur. Bolagets kunder utgörs av offentliga och kommersiella beställare och verksamheten är fokuserad kring de tre storstadsregionerna Göteborg (Region Väst), Stockholm (Region Öst) och Malmö (Region Syd). Serneke har sitt huvudkontor i Göteborg och kontor i Stockholm, Malmö, Helsingborg, Borås, Halmstad, Strömstad, Trollhättan, Varberg och Alingsås. Bolagets B-aktie (SRNKE) är noterad på Nasdaq Stockholm sedan november 2016.

Mer information om Serneke finns på www.serneke.group

Ladda ner artikel

Ladda ner

Nyheter

Börsmeddelanden