Kallelse till extra bolagsstämma i Serneke Group AB (publ)

2023-06-14

Aktieägarna i Serneke Group AB (publ) ("Serneke") eller ("Bolaget"), org.nr 556669-4153, kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 7 juli 2023, kl. 13.00 i Bolagets lokaler på Kvarnbergsgatan 2 i Göteborg.

ANMÄLAN - RÄTT ATT DELTA
Aktieägare som önskar delta i stämman ska dels vara registrerad som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken torsdagen den 29 juni 2023, dels ha anmält sitt deltagande i stämman till Bolaget senast måndagen den 3 juli 2023, helst före kl. 16:00. Anmälan görs per post till Serneke Group AB, attention: Emma Engdahl, Kvarnbergsgatan 2, 411 05 Göteborg, eller per telefon 031-712 97 00 alternativt per e-post egm@serneke.se. Vid anmälan ska aktieägare uppge namn, personnummer/ organisationsnummer, adress och telefonnummer samt aktieinnehav och namn på eventuellt medföljande biträde/n (högst två).

För att ha rätt att delta i stämman måste en aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier, förutom att anmäla sig till stämman låta registrera aktierna i eget namn så att aktieägaren blir upptagen i framställningen av aktieboken per avstämningsdagen torsdagen den 29 juni 2023. Sådan omregistrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistrering som gjorts av förvaltaren senast måndagen den 3 juli 2023 kommer att beaktas vid framställningen av bolagsstämmoaktieboken.

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda en skriftlig, daterad fullmakt för ombudet. Om fullmakten är utfärdad av en juridisk person, krävs även en bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling. Fullmakt i original, registreringsbevis och andra behörighets­handlingar måste vara tillgängliga vid stämman och bör, för att underlätta inpasseringen vid stämman, insändas till Bolaget på ovan angivna adress senast måndagen den 3 juli 2023. Fullmakten får inte vara äldre än ett år om den inte anger att den är giltig under en längre tid, dock längst fem år. Fullmaktsformulär för aktieägare som önskar delta i stämman genom ombud kommer att hållas tillgängligt på Bolagets webbplats www.serneke.se.

Antal aktier och röster
Per den 14 juni 2023 finns totalt 28 753 232 aktier i Serneke Group AB (publ), samtliga aktier är av serie B. Det totala antalet röster i Serneke uppgår till 2 875 323. Serneke äger 371 439 egna aktier.

Aktieägares frågerätt
Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen.

Övrigt
Bolagsstämmoaktieboken tillhandahålls på bolagets huvudkontor med adress enligt ovan. För information om behandling av personuppgifter, se: https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING
1.      Val av ordförande vid stämman

2.      Val av en eller två justeringspersoner

3.      Upprättande och godkännande av röstlängd

4.      Godkännande av dagordningen

5.      Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

6.      Fastställande av antalet styrelseledamöter

7.      Fastställande av arvode till styrelsen

8.      Val av styrelseledamöter och styrelseordförande


BESLUTSFÖRSLAG
Förslag enligt beslutspunkterna 6 – 8 kommer att meddelas senast i anslutning till den extra bolagsstämman.

Göteborg i juni 2023
Serneke Group AB (publ)
Styrelsen
 

 

Ladda ner artikel

Ladda ner

Nyheter

Börsmeddelanden