Kallelse till årsstämma i Serneke Group AB (publ.)

2024-05-21

Aktieägarna i SERNEKE Group AB (publ), org. nr 556669-4153, kallas härmed till årsstämma den 20 juni 2024 kl. 10:30 i bolagets lokaler på Polstjärnegatan 4 i Göteborg. Rösträttsregistrering startar kl. 10:00.

Rätt till deltagande

Rätt att delta vid årsstämman har den som dels upptagits som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 12 juni 2024, dels anmäler sin avsikt att delta senast den 14 juni 2024. Anmälan ska ske skriftligen via e-post till serneke@fredersen.se eller per post till Serneke Group, c/o Fredersen Advokatbyrå, Neptunigatan 82, 211 18 Malmö. Vid anmälan ska namn, adress, person- eller organisationsnummer, telefonnummer, samt, i förekommande fall, antal biträden (högst två) anges.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade, dvs. förvarade i en depå genom bank eller värdepappersinstitut, måste registrera aktierna i eget namn för att bli upptagen som aktieägare i framställningen av aktieboken. Sådan registrering, som kan vara tillfällig, måste vara verkställd senast den 14 juni 2024, vilket innebär att aktieägaren i god tid före detta datum måste instruera förvaltaren härom.

Ombud

Om aktieägare avser låta sig företrädas på stämman av ombud ska fullmakt utfärdas för ombudet. Fullmakten ska vara skriftlig, daterad och undertecknad av aktieägaren. Om aktieägaren är en juridisk person ska kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling bifogas anmälan. Fullmakt i original samt registreringsbevis och andra behörighetshandlingar bör i god tid före stämman insändas till bolaget på den ovan angivna adressen. Om fullmakt och andra behörighetshandlingar inte insänts i förväg ska dessa kunna uppvisas vid stämman. Fullmaktsformulär finns tillgängligt hos bolaget och på www.serneke.se och sänds på begäran till aktieägare som uppger sin postadress.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande

2. Val av ordförande vid stämman

3. Upprättande och godkännande av röstlängd

4. Godkännande av dagordning

5. Val av en eller två justeringspersoner

6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen

8. Beslut om

a) fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt av koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen

b) dispositioner av bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen

c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören

9. Fastställande av antalet styrelseledamöter och revisorer

10. Fastställande av arvode till styrelseledamöter och revisorer

11. Val av styrelseledamöter och styrelseordförande

12. Val av revisor

13. Stämmans avslutande

Förslag till beslut

Val av ordförande vid stämman (punkt 2)
Styrelsen föreslår att juristen August Ysander vid Fredersen Advokatbyrå, eller vid förhinder den denne utser, väljs till ordförande vid stämman.

Beslut om dispositioner av bolagets resultat (punkt 8b))
Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2023.

Fastställande av antalet styrelseledamöter och revisorer (punkt 9)
Det föreslås att antalet stämmovalda styrelseledamöter ska uppgå till fyra, utan suppleanter. Vidare föreslås att bolaget ska ha ett registrerat revisionsbolag som revisor.

Fastställande av arvode till styrelseledamöter och revisorer (punkt 10)
Det föreslås att inget arvode ska utgå till de stämmovalda ledamöterna. Vidare föreslås revisorsarvode utgå enligt godkänd räkning.

Val av styrelseledamöter och styrelseordförande (punkt 11)
Till styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma föreslås omval av Greg Dingizian och Victor Persson samt val av Patrik Lindström och Robin Gerum. Ola Serneke och Kaj Grönvall har avböjt omval.

Vidare föreslås omval av Greg Dingizian som styrelseordförande.

Val av revisor (punkt 12)
Det föreslås att det registrerade revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB omväljs som revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB har informerat bolaget att den auktoriserade revisorn Ulrika Ramsvik kommer att fortsätta vara huvudansvarig revisor om Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB omväljs som revisor.

Övrig information
Vid tidpunkten för denna kallelse uppgår det totala antalet aktier i bolaget till 28 753 232. Samtliga aktier är av serie B. Det totala antalet röster i bolaget uppgår till 2 875 323. Bolaget innehar 371 439 egna aktier.

Handlingar som enligt aktiebolagslagen ska hållas tillgängliga före stämman kommer att hållas tillgängliga hos bolaget och på bolagets hemsida inom lagstadgad tid före stämman. Handlingarna sänds på begäran till aktieägare som uppger sin postadress.

Aktieägarna erinras om sin rätt att begära upplysningar enligt 7 kap 32 § aktiebolagslagen.

Bolaget har sitt säte i Göteborg.

Behandling av personuppgifter
För information om hur dina personuppgifter behandlas se

www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf  

Göteborg i maj 2024
Serneke Group AB (publ)
Styrelsen

Serneke har ett heltäckande erbjudande inom entreprenad och projektutveckling. Koncernen grundades 2002 och är organiserad i tre affärsområden: Serneke Sverige, Serneke Invest och Serneke International. Genom att tänka nytt driver Bolaget utvecklingen och skapar effektivare och mer innovativa lösningar för ett ansvarsfullt byggande. Serneke bygger och utvecklar bostäder, kommersiella fastigheter, industrilokaler, offentliga byggnader, vägar och anläggningar samt övrig infrastruktur. Bolagets kunder utgörs av offentliga och kommersiella beställare. Bolaget har sitt huvudkontor i Göteborg. Sedan juni 2023 ingår Serneke i Doxa-koncernen.


Mer information om Serneke Group AB finns på www.serneke.se

Ladda ner artikel

Ladda ner

Nyheter

Börsmeddelanden