Anna-Karin Celsing och Susanne Lithander föreslås som nya styrelseledamöter i Serneke Group

2018-04-04

Valberedningen i Serneke Group AB (publ) har beslutat föreslå årsstämman den 3 maj 2018 att välja Anna-Karin Celsing och Susanne Lithander till nya styrelseledamöter.

Vidare föreslår valberedningen omval av styrelseledamöterna Mari Broman, Ludwig Mattson och Ola Serneke samt omval av Kent Sander som styrelseordförande. Anders Wennergren och Kristina Willgård har avböjt omval.

Anna-Karin Celsing är född 1962 och är i grunden civilekonom från Handelshögskolan i Stockholm med inriktning på finansiering. Hon har mer än 25 års erfarenhet från ledande befattningar och arbete med bolagsstyrningsfrågor samt strategisk kommunikation inom bland annat Ratos och Föreningssparbanken. Anna-Karin Celsing är för närvarande styrelseordförande för SVT AB samt styrelseledamot för Landshypotek Bank AB, Lannebo Fonder AB och OX2 Vind AB.

Susanne Lithander är född 1961 och har en examen som civilekonom från Handelshögskolan i Göteborg. Hon har 20 års erfarenhet av ledande befattningar inom Ericsson-koncernen och även som CEO för Mercuri International Group. Hon verkar sedan 2011 som CFO på BillerudKorsnäs AB.

Valberedningens målsättning har varit att komplettera styrelsen så att den sammantaget har den kompetens och erfarenhet som krävs för att även fortsättningsvis kunna leda och utveckla bolagets affärsverksamhet, samt säkerställa en fortsatt lönsam tillväxt. I förslaget har även mångsidighet och bredd avseende erfarenhet och bakgrund beaktats samt de krav på oberoende som Svensk kod för bolagsstyrning stipulerar.

Valberedningens förslag i sin helhet presenteras i kallelsen till årsstämman.

Sernekes valberedning inför årsstämman 2018 utgörs av Carl Sandberg, valberedningens ordförande och utsedd av Ola Serneke Invest AB, Ludwig Mattsson, utsedd av Lommen Holding AB, Christer Larsson, utsedd av Christer Larsson i Trollhättan AB, Sofia Åstenius, utsedd av Ledge Ing AB samt styrelseordföranden i Serneke Group AB, Kent Sander.

Nyheter

Börsmeddelanden