Bokslutskommuniké januari - december 2017

2018-02-07

Tillväxtresan fortsätter med stärkt marginal. Här är Q4-rapporten och bokslutskommunikén. 

Oktober–december 2017

 • Intäkterna uppgick till 1 732 Mkr (1 266), en ökning med 37 procent
 • Rörelseresultatet uppgick till 210 Mkr (34) och rörelsemarginalen uppgick till 12,1 procent (2,7)
 • Nettoresultatet uppgick till 152 Mkr (26)
 • Resultat per aktie efter utspädning uppgick till 6,49 kr (1,21)
 • Entreprenadverksamheternas rörelseresultat uppgick till 60 Mkr (31) och rörelsemarginalen till 3,5 procent (2,5)
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -138 Mkr (-52)
 • Orderingången uppgick till 1 898 Mkr (1 650)
 • Detaljplanen för Karlastaden har vunnit laga kraft
 • Omvärdering av förvaltningsfastigheter har skett netto om 209 Mkr (0)

Januari–december 2017

 • Intäkterna uppgick till 5 605 Mkr (3 978), en ökning med 41 procent
 • Rörelseresultatet uppgick till 419 Mkr (411) och rörelsemarginalen uppgick till 7,5 procent (10,3)
 • Nettoresultatet uppgick till 323 Mkr (394)
 • Resultat per aktie efter utspädning uppgick till 13,81 kr (21,22)
 • Soliditeten uppgick till 41,3 procent (42,7)
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 47 Mkr (45)
 • Orderingången uppgick till 6 400 Mkr (5 539)
 • Orderstocken uppgick till 7 965 Mkr (7 041)
 • Styrelsen föreslår en utdelning för 2017 på 4 kr (0)

Ola Serneke, vd och koncernchef, kommenterar bokslutskommunikén januari–december 2017:
Koncernen uppvisar en tillväxt på 37 procent i fjärde kvartalet. Intäkterna ökar till 1 732 Mkr (1 266) med ett rörelseresultat om 210 Mkr (34).

Bygg fortsätter växa med stabil lönsamhet. Intäkterna för Bygg i fjärde kvartalet ökar med 39 procent till 1 511 (1 089) med en bibehållen rörelsemarginal på 3,7 procent. Rörelsemarginalen för helåret 2017 ökar till 3,7 procent (2,7) vilket visar att vi även över en längre tidsperiod kan fortsätta kombinera lönsamhet och tillväxt som är ett prioriterat mål. När 2017 nu summeras har orderboken för Bygg vuxit till 7 649 Mkr (6 753). Sedan senaste rapporttillfället har vi ingått två större samverkansavtal med Svenska Mässan samt Akademiska hus för Handelshögskolan i Göteborg. Båda är bra exempel på projekt där vi från ax till limpa samverkar med beställare i stora strategiska projekt. Dessa projekt orderför vi först när entreprenadavtal ingås inför produktionsstart.

Anläggning har vänt ett minusresultat till plus och visar åter att de är igenom en tuff uppbyggnadsfas och nu går stärkta in i 2018 med god kontroll och en stabil organisation. Intäkterna i fjärde kvartalet är upp 28 procent till 208 Mkr (162) med en rörelsemarginal på 1,9 procent (-5,6). Orderstocken har även den vuxit till 316 Mkr (288). Ambitionen är att öka omsättningen men att vara selektiva i vilka order vi lämnar anbud på för att säkerställa att lönsamheten fortsätter utvecklas positivt.

Projektutveckling har fler projekt igång än tidigare och ökar intäkterna till 53 Mkr (37). Trots en turbulent marknad med mycket fokus på framförallt dyra bostadsrätter i innerstadsområden så är vår bild att efterfrågan, generellt i landet, är fortsatt stor efter bra boenden, i rätt lägen och till rätt pris. Något som ligger väl i linje med strukturen på vår projektportfölj.

Fastighet visar med sitt innehav på Säve varför de är ett viktigt komplement till koncernens erbjudande. Det initiala förvärvet av Säve flygplats innehöll ett arrende på grannfastigheten Säve Depå vilket begränsade möjligheterna för andra aktörer men gav Serneke en exklusiv möjlighet att förvärva Säve Depå till ett förmånligt pris. Denna typ av kompletteringsförvärv som öppnar möjligheter och skapar värde är ett bra exempel på potentialen i vårt affärsområde Fastighet.  

Milstolpe passerad för koncernen
I december passerade koncernen 1 000 anställda. Det är med stor stolthet och ödmjukhet jag konstaterar att så många valt att vara en del av vår vision om koncernen Serneke. Utan det arbete som alla våra engagerade medarbetare bidrar med hade vi aldrig varit där vi är idag. Utmaningen är att fortsätta vara en långsiktigt hållbar arbetsgivare som låter medarbetare utvecklas och bidra utifrån sina individuella förutsättningar. Vi skall fortsätta hålla våra kärnvärden högt och bibehålla vår unika företagskultur. Över tid är det den som kommer attrahera nya kollegor och som gör att vi alla känner en stolthet över att vara en del av laget som gör denna resan tillsammans. Att vara branschens mest attraktiva arbetsgivare är och förblir ett prioriterat mål.

Milstolpe passerad för Karlastaden
I december vann detaljplanen för vårt projekt Karlastaden laga kraft. Det känns oerhört tillfredsställande att vi nu passerat denna milstolpe som ger oss möjlighet att utveckla området vidare för bostäder, kontor, handel och allt annat som kännetecknar en levande stadsmiljö. Processen har genomgående präglats av ett bra samarbete med staden Göteborg och en gemensam ambition att skapa en levande och inbjudande blandstad öppen för alla. Vi ser fram emot att under 2018 kunna påbörja byggnationen av en unik stadsdel.

Läs mer

Nyheter

Börsmeddelanden