Bokslutskommuniké januari - december 2019

2020-02-05

Ett kvartal kännetecknat av transaktioner och stark orderingång.

Oktober-december 2019

 • Orderingången uppgick till 2 938 Mkr (1 000)

 • Intäkterna uppgick till 2 253 Mkr (1 991)

 • Rörelseresultatet uppgick till -97 Mkr (509)

 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 83 Mkr (264). Kassaflödet har påverkats negativt av investeringar i brf-produktioner och i Karlastaden om 172 Mkr

 • Periodens resultat uppgick till -63 Mkr (572)

 • Slutuppgörelse om Säve för reglering av resterande tilläggsköpeskillingar stärker kassan med 300 Mkr och innebär en negativ effekt på rörelseresultatet om 90 Mkr
   

Januari-december 2019

 • Orderingången uppgick till 8 601 Mkr (4 692) och orderstocken uppgick till 8 943 Mkr
  (6 382)

 • Intäkterna uppgick till 6 725 Mkr (6 516)

 • Rörelseresultatet uppgick till -84 Mkr (595)

 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -645 Mkr (265). Kassaflödet har påverkats negativt av investeringar i brf-produktioner och i Karlastaden om 593 Mkr

 • Periodens resultat uppgick till -82 Mkr (604)

 • Vid omräkning enligt tidigare redovisningsprincip avseende bostadsrättsprojekt och ett antagande om Karlastaden som externt skulle intäkterna istället uppgått till 7 242 Mkr och rörelseresultatet -8 Mkr

 • Styrelsen bekräftar bolagets utdelningspolicy men väljer att avvakta utfallet från aktuella transaktioner innan rekommendation om utdelning för 2019 meddelas i kallelsen till årsstämman

 

Ola Serneke, VD Serneke Group, kommenterar:

- 2019 är ett år som kännetecknats av stora utmaningar, både av intern och extern karaktär. Året har även avspeglat bolagets inställning att ha modet att våga förändra, även om besluten är svåra i stunden. Vi har med kraft tagit i frågor som skapar långsiktig förbättring organisatoriskt samt ger ett mer lönsamt bolag.

- De faktorer som har påverkat resultatet negativt är: kapacitet som varit på "standby" på Karlastaden, vår långsiktiga satsning på samverkansavtal, resultatet från anläggningsverksamheten, omställningskostnader med den nya organisationen, ändrade redovisningsregler samt sist men inte minst slutavräkningen av försäljningen av Säve flygplatsområde. Den samlade negativa resultatpåverkan från dessa faktorer under 2019 uppgår till cirka 380 Mkr samt cirka 2,3 miljarder kronor i omsättning. 

Läs hela rapporten

Presentation av bokslutskommunikén januari - december 2019
Den 5 februari 2020, kl. 09:00 (CET), kommenterar Serneke Group denna delårsrapport i en telefonkonferens med webb-presentation för investerare, analytiker och medier. Presentationen sker på svenska och kan följas i direktsändning via en webbsändning på https://tv.streamfabriken.com/serneke-q4-2019.  Presentationsmaterial inför presentationen kommer att finnas tillgängligt på webbplatsen omkring en timme före webbsändningen startar.

För att delta, vänligen ring: +46 8 50 55 83 59

Ladda ner artikel

Ladda ner

Nyheter

Börsmeddelanden