Bokslutskommuniké januari - december 2020

2021-02-26

SÄKRAD FINANSIERING AV KARLATORNET

Oktober-december 2020

 • Orderingången uppgick till 4 852 Mkr (2 969)
 • Intäkterna uppgick till 2 166 Mkr (2 253)
 • Rörelseresultatet uppgick till -47 Mkr (-97)
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 204 Mkr (83)
 • Periodens resultat uppgick till -72 Mkr (-63)
 • Serneke och Balder ingick den 17 december 2020 ett aktieöverlåtelseavtal innebärande att Balder förvärvar 50 procent av aktierna i Karlatornet AB ("JV-Bolaget"). JV-Bolaget är ett nystartat bolag som har förvärvat samtliga Karlatornet-tillgångar från Serneke till dess bokförda värde om 1,6 Mdkr mot en revers i form av räntebärande aktieägarlån om 1,4 Mdkr vilket genererade ett rörelseresultat om 2 Mkr vilket har redovisats netto på raden "resultateffekt av etablering av joint ventures" i resultaträkningen
 • Försäljning av byggrätter i Karlastaden till Tosito genererade ett rörelseresultat om 45 Mkr   
 

Januari-december 2020

 • Orderingången uppgick till 10 639 Mkr (8 601) och orderstocken uppgick till 13 619 Mkr (8 943)

 • Intäkterna uppgick till 6 871 Mkr (6 725)
 • Rörelseresultatet uppgick till -414 Mkr (-84) varav engångsposter utgör -365 Mkr
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -352 Mkr (-645)
 • Tillgängliga likvida medel vid periodens utgång uppgick till 646 Mkr (692)
 • Periodens resultat uppgick till -358 Mkr (-82)
 • Soliditeten uppgick till 32,5 procent (38,0), inklusive företrädesemissionen som redovisas 2021 uppgår soliditeten till 34,3 procent
 • Styrelsen föreslår att ingen utdelning sker för 2020
 

Michael Berglin, t.f. VD Serneke Group, kommenterar:

- Med utgångspunkt i den affärsplan vi presenterade september 2020 är vi nu redo att ta bolaget in i nästa fas där förändringen av bolagets yttersta ledning också behöver ses som en naturlig del i bolagets utveckling.

- Vår omstrukturering av bolaget, kostnadseffektiviseringar och ett ofrivilligt produktionstapp i vårt största projekt Karlatornet har bidragit till rörelseresultatet för 2020 på -414 Mkr. Ökade intäkter under året och en rekordstor orderbok på 13,6 miljarder kronor ger oss dock trygghet framåt.

- Bolagets fulla fokus ligger nu på att skapa en kontinuerligt stabil och lönsam affär genom en kombination av egenutvecklade projekt och entreprenader, det som är kärnan i vår affärsmodell. Jag känner en stor tillförsikt i att bolaget som helhet är på rätt väg.

 

Presentation av bokslutskommunikén januari - december 2019

Den 26 februari 2021, kl. 09:00 (CET), kommenterar Serneke Group denna delårsrapport i en telefonkonferens med webb-presentation för investerare, analytiker och medier. Presentationen sker på svenska och kan följas i direktsändning via en webbsändning på https://tv.streamfabriken.com/serneke-q4-2020  Presentationsmaterial inför presentationen kommer att finnas tillgängligt på webbplatsen omkring en timme före webbsändningen startar.

För att delta, vänligen ring: + 46 8 566 42 705                        

 

För mer information, kontakta:

Anders Düring, CFO
Tel: +46 70 888 77 33
anders.during@serneke.se  

 

Denna information är sådan information som Serneke är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 26 februari 2021, kl. 08.00 CET.

Serneke är en växande koncern verksam inom entreprenad och projektutveckling. Koncernen grundades 2002 och har idag intäkter omkring 6,7 miljarder kronor och cirka 1 200 anställda organiserade i tre affärsområden: Serneke Sverige, Serneke Invest och Serneke International. Genom att tänka nytt driver Bolaget utvecklingen och skapar effektivare och mer innovativa lösningar för ett ansvarsfullt byggande. Bolaget bygger och utvecklar bostäder, kommersiella fastigheter, industrilokaler, offentliga byggnader, vägar och anläggningar samt övrig infrastruktur. Bolagets kunder utgörs av offentliga och kommersiella beställare. Bolagets svenska verksamhet är rikstäckande och organiserad i fem regioner, Syd, Väst, Öst, Mitt och Norr med huvudkontor i Göteborg. Bolagets B-aktie (SRNKE) är noterad på Nasdaq Stockholm sedan november 2016.

Mer information om Serneke Group AB finns på www.serneke.se   

Ladda ner artikel

Ladda ner

Nyheter

Börsmeddelanden