Delårsrapport januari - mars 2022

2022-05-05

STABIL START PÅ ÅRET
 

Januari–mars 2022

  • Orderingången uppgick till 1 837 Mkr (1 179) och orderstocken
    uppgick till 11 966 Mkr (13 126)
  • Intäkterna uppgick till 2 052 Mkr (1 950)
  • Rörelseresultatet uppgick till 36 Mkr (31)
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -5 Mkr (-2)
  • Periodens resultat uppgick till 55 Mkr (46)
  • Tillgängliga likvida medel vid periodens utgång uppgick till 747 Mkr (775)
  • Soliditeten uppgick till 36,4 procent (35,7)
  • Försäljning av en första del av kvarteret Auriga i Karlastaden genomfördes till JV-bolaget Karlastaden Group AB som samägs av Serneke och Fastighets AB Balder.

Michael Berglin, VD Serneke Group, kommenterar:

– Entreprenadverksamheten i Serneke Sverige fortsätter att följa vår plan att genom disciplin och fokus på rätt projekt skapa en stabilare lönsamhet. Ökade intäkter och positiv utveckling av både rörelseresultatet och rörelsemarginalen i affärsområdet jämfört med samma period i fjol är bevis på det. Det gläder mig att vi lyckas med detta trots påverkan av förhållanden kopplat till vintermånaderna och prisökningar som följd av världsläget.

– Även om utvecklingen kopplat till världsläget innebär en möjlig påverkan på framför allt bostadsbyggande från den privata beställarsidan, ser vi en fortsatt stark efterfrågan på offentliga samhällsfastigheter framåt. Vår orderbok är fortsatt stark och ger trygghet. Det är i sammanhanget värt att betona att vi även har projekt som vi utvecklat i egen regi och avyttrat som ännu ej är orderbokförda, bland annat i Karlastaden.

Presentation av delårsrapporten januari – mars 2022

Den 5 maj 2022, kl. 11:00 (CET), kommenterar Serneke Group denna delårsrapport i en telefonkonferens med webb-presentation för investerare, analytiker och medier. Presentationen sker på svenska och kan följas i direktsändning via en webbsändning på https://tv.streamfabriken.com/serneke-q1-2021. Presentationsmaterial inför presentationen kommer att finnas tillgängligt på webbplatsen omkring en timme före webbsändningen startar.
För att delta, vänligen ring: +46 8 519 993 83

För mer information, kontakta:
Anders Düring, CFO
Tel: +46 70 888 77 33
anders.during@serneke.se
 


Denna information är sådan information som Serneke är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 5 maj 2022, kl. 08.00 CET.
 

Serneke är en växande koncern verksam inom entreprenad och projektutveckling. Koncernen grundades 2002 och har idag intäkter omkring 8,7 miljarder kronor och cirka 1 200 anställda organiserade i tre affärsområden: Serneke Sverige, Serneke Invest och Serneke International. Genom att tänka nytt driver Bolaget utvecklingen och skapar effektivare och mer innovativa lösningar för ett ansvarsfullt byggande. Bolaget bygger och utvecklar bostäder, kommersiella fastigheter, industrilokaler, offentliga byggnader, vägar och anläggningar samt övrig infrastruktur. Bolagets kunder utgörs av offentliga och kommersiella beställare. Bolagets svenska verksamhet är rikstäckande och organiserad i fem regioner, Syd, Väst, Öst, Mitt och Norr med huvudkontor i Göteborg. Bolagets B-aktie (SRNKE) är noterad på Nasdaq Stockholm sedan november 2016.

Mer information om Serneke Group AB finns på www.serneke.se

Ladda ner artikel

Ladda ner

Nyheter

Börsmeddelanden