Delårsrapport januari - september 2017

2017-10-27

Fortsatt stark och lönsam tillväxt utan tecken på avmattning

Juli – september 2017

 • Intäkterna uppgick till 1 271 Mkr (802), en ökning med 58 procent
 • Rörelseresultatet uppgick till 67 Mkr (65) och rörelsemarginalen uppgick till 5,3 procent (8,1)
 • Nettoresultatet uppgick till 51 Mkr (52)
 • Resultat per aktie efter utspädning uppgick till 2,18 kr (2,95)
 • Entreprenadverksamheternas rörelseresultat uppgick till 45 Mkr (12) och rörelsemarginalen till 3,6 procent (1,5)
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 84 Mkr (-59)
 • Orderingången uppgick till 691 Mkr (920)

Januari – september 2017

 • Intäkterna uppgick till 3 873 Mkr (2 712), en ökning med 43 procent
 • Rörelseresultatet uppgick till 209 Mkr (377) och rörelsemarginalen uppgick till 5,4 procent (13,9)
 • Nettoresultatet uppgick till 171 Mkr (368)
 • Resultat per aktie efter utspädning uppgick till 7,31 kr (20,91)
 • Soliditeten uppgick till 42,1 procent (28,8)
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 185 Mkr (97)
 • Orderingången uppgick till 4 502 Mkr (3 889)
 • Orderstocken uppgick till 7 765 Mkr (6 629)

Ola Serneke, vd och koncernchef, kommenterar verksamheten under tredje kvartalet 2017:
Koncernen Serneke växer i samtliga fyra affärsområden och uppvisar en tillväxt på 58 procent i tredje kvartalet. Intäkterna ökar till 1 271 Mkr (802) med ett rörelseresultat om 67 Mkr (65). I resultatet ingår värdeförändring på förvaltningsfastigheter om 11 Mkr (42). Störst ökning står affärsområde Bygg för som i det enskilda kvartalet ökar intäkterna 63 procent till 1 113 Mkr (683) med en fortsatt förbättrad rörelsemarginal på 3,8 procent (2,8). Mycket positivt också att se affärsområde Anläggning som ökar intäkterna 16 procent till 140 Mkr (121) och som nu definitivt vänt en tidigare negativ trend med ett positivt resultat i kvartalet på 3 Mkr (-7).

Med över 90 procent av koncernens intäkter genererade från entreprenadverksamheten känns det otroligt glädjande att både Bygg och Anläggning nu visar stark och lönsam tillväxt i linje med våra förväntningar. Det skapar förutsättningar och stabilitet för hela koncernen. Inom såväl Bygg som Anläggning upplever vi en god efterfrågan utan tecken på avmattning. Även om vår bransch de senaste åren producerat fler bostäder än tidigare så är vi långt ifrån det ackumulerade underskott som över tid skapats av ökad befolkning och urbanisering. Lägg därtill stora och nödvändiga satsningar inom infrastruktur och samhällsfastigheter samt ett fundamentalt gynnsamt ekonomiskt läge så är vår bedömning att förutsättningar finns för att efterfrågan ska vara fortsatt god.

Den positiva utvecklingen i entreprenadrörelsen lyfter också kassaflödet från den löpande verksamheten som i perioden uppgick till 84 Mkr (-59). I kombination med en fortsatt stark kassa och en soliditet på 42,1 procent (28,8) står vi väl rustade för fortsatt expansion. Antalet medarbetare närmar sig tusen och uppgår vid periodens slut till 970 (800). Att behålla våra engagerade medarbetare och att fylla på med nya talanger är fortsatt vår största och viktigaste utmaning.      

Orderbok för långsiktigt hållbar tillväxt
Affärsområde Bygg har de senaste åren medvetet valt att prioritera marknaden för stora projekt då vi tror att det långsiktigt och affärsmässigt är strategiskt rätt. Stora kontrakt ger orderstocken ökad duration och bygger långsiktiga relationer med våra beställare, vilket ger oss längre framförhållning och motverkar eventuella effekter av konjunktursvängningar i en cykliskt präglad bransch. Idag är 50 procent av värdet i Byggs orderstock på 7,3 Mdr uppbyggt av projekt med ordervärde över 300 Mkr. För projekt med ordervärde över 100 Mkr är siffran 88 procent. Majoriteten av våra kunder återfinns inom den offentliga sektorn och resterande del består i princip uteslutande av stora välrenommerade fastighetsbolag. Produkterna vi levererar är i första hand hyresrätter och samhällsfastigheter.

För oss är orderstockens komposition ett medvetet val för att säkerställa att koncernens långsiktiga tillväxt vilar på en stabil grund. 

Att orderingången på 691 Mkr för innevarande kvartal är lägre än föregående år (920) är en konsekvens av längre ledtider vid upphandling av stora projekt. Orderstockens uppbyggnad bör därför ses över en längre tidscykel för att tillåta en relevant jämförelse.

Vi ser även en tydlig trend mot ökad samverkan i stora projekt och allt fler upphandlingar sker nu i form av partnering eller samverkansentreprenader där vi och beställaren tillsammans utvecklar projektet. Lägre risk för oss och bättre förutsättningar för att slutprodukten, i både kvalitet och pris, överträffar kundens förväntningar. Mer än 25 procent av den totala orderstocken utgörs idag av denna typ av avtal.

Flertalet egna projekt på väg ut i marknaden
Affärsområde Projektutveckling har sedan 2015 fokuserat på att bygga upp en organisation och utveckla en väl riskavvägd projektportfölj. Under 2017 börjar vi se effekterna av arbetet då intäkterna i innevarande kvartal ökar till 56 Mkr (11). Förutom det unika projektet Karlastaden i Göteborg är ett antal projekt på orter som Helsingborg, Trollhättan, Borås och Landskrona på väg ut i marknaden. Strategin är och har alltid varit att engagera sig i projekt till rätt pris och i lägen som över tid har en god avsättning i marknaden. Vi har undvikit spekulativa budgivningar och istället fokuserat på projekt där vårt kunnande och projektens innehåll mer kommer till sin rätt som till exempel i kommunala markanvisningstävlingar eller i samverkansavtal med privata markägare.  

I en tid då delar av marknaden, främst premiumsegmentet i och runt Stockholm/Mälardalen, håller på att justera sig efter en tid av stort utbud ser vi generellt ingen dämpad efterfrågan när det gäller rätt projekt i rätt lägen. Projektutveckling har ett antal projekt på gång ut i marknaden där förhandsintresset ger positiva indikationer men än mer positivt för koncernen Serneke är att vi inte investerat mer initialt än att vi kan vara selektiva med var och när vi väljer att börja producera. 

För mig är det en del av styrkan med koncernsamverkan och helhetserbjudandet i våra fyra affärsområden. En i grunden sund och stabil egen entreprenadverksamhet i kombination med utveckling av egna fastigheter låter oss själva bestämma när och hur vi satsar.  

Presentation av delårsrapporten januari–september 2017
Den 27 oktober 2017, kl 09:00 (CET), kommenterar Serneke Group denna delårsrapport i en telefonkonferens med webbpresentation för investerare, analytiker och medier. Presentationen sker på svenska och kan följas i direktsändning via en webbsändning på www.serneke.group. Presentationsmaterial inför presentationen kommer att finnas tillgängligt på webbplatsen omkring en timme före webbsändningen startar.

För att delta, vänligen ring
Från Sverige: +46 8 5664 2700
Från Storbritannien: +44 20 3008 9803

För mer information, kontakta:
Tomas Järund, Kommunikationschef
Tel: 0704 455 087
tomas.jarund@serneke.se

Denna information är sådan information som Serneke Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 27 oktober 2017 kl 08:00 CET.

Serneke är en snabbt växande koncern verksam inom bygg, anläggning, projektutveckling och fastighetsförvaltning. Koncernen grundades 2002 och och är idag omkring 1000 anställda. Genom att tänka nytt driver Bolaget utvecklingen och skapar effektivare och mer innovativa lösningar för ett ansvarsfullt byggande. Bolaget bygger och utvecklar bostäder, kommersiella fastigheter, industrilokaler, offentliga byggnader, vägar och anläggningar samt övrig infrastruktur. Bolagets kunder utgörs av offentliga och kommersiella beställare och verksamheten är fokuserad kring de tre storstadsregionerna Göteborg (Region Väst), Stockholm (Region Öst) och Malmö (Region Syd). Serneke har sitt huvudkontor i Göteborg och kontor i Stockholm, Malmö, Helsingborg, Borås, Halmstad, Strömstad, Trollhättan, Varberg och Alingsås. Bolagets B-aktie (SRNKE) är noterad på Nasdaq Stockholm sedan november 2016.

Mer information om Serneke finns på www.serneke.group

Ladda ner artikel

Ladda ner

Nyheter

Börsmeddelanden