Delårsrapport januari - september 2020

2020-11-05

ETT KVARTAL MED AVSTAMP FÖR EN NY AFFÄRSPLAN

 

juli-september 2020

 • Orderingången uppgick till 961 Mkr (1 792)
 • Intäkterna uppgick till 1 498 Mkr (1 376)
 • Rörelseresultatet uppgick till -79 Mkr (-5) varav engångsposter utgör -65 Mkr
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -167 Mkr (-164)
 • Periodens kassaflöde uppgick till 7 Mkr (0)
 • Periodens resultat uppgick till -66 Mkr (-27)
 • Nya långsiktiga finansiella mål har antagits i den nya affärsplanen som sträcker sig fram till 2025

 

januari-september 2020

 • Orderingången uppgick till 5 787 Mkr (5 632) och orderstocken uppgick till 10 623 Mkr (7 662)
 • Intäkterna uppgick till 4 705 Mkr (4 472)
 • Rörelseresultatet uppgick till -367 Mkr (13)
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -556 Mkr (-728)
 • Tillgängliga likvida medel vid periodens utgång uppgick till 305 Mkr (692)
 • Periodens resultat uppgick till -286 Mkr (-19)

 

Ola Serneke, VD Serneke Group, kommenterar:

- Med tydligt fokus mot stabilitet och ökad lönsamhet belyser vår nya affärsplan hur bolaget strategiskt och målmedvetet kommer att jobba under de närmaste åren för att åstadkomma detta. De resultatmässiga engångseffekterna av åtgärderna har tydligt avspeglat sig i årets två första kvartal, men de spiller också över på vårt resultat i det tredje kvartalet. Rörelseförlusten på 79 Mkr är delvis en effekt av vår pågående omstrukturering samt en generellt mer konservativ bedömning av projekt och pågående entreprenader.

- Affärsområde Invest har ett uttalat mål att öka antalet transaktioner och i perioden har ett prioriterat arbete pågått med att paketera mogna delar av portföljen för försäljning i en strukturerad process. Vi är nu långt komna och ser goda möjligheter att inom kort genomföra en strukturaffär som frigör bundet kapital och långsiktigt säkerställer attraktiva entreprenader för Serneke Sverige samt väsentligt förstärker bolagets likvida situation.

 
Presentation av delårsrapporten januari - september 2020

Den 5 november 2020, kl. 09:00 (CET), kommenterar Serneke Group denna delårsrapport i en telefonkonferens med webb-presentation för investerare, analytiker och medier. Presentationen sker på svenska och kan följas i direktsändning via en webbsändning på https://tv.streamfabriken.com/serneke-q3-2020. Presentationsmaterial inför presentationen kommer att finnas tillgängligt på webbplatsen omkring en timme före webbsändningen startar.

För att delta, vänligen ring: +46 8 566 426 93

Ladda ner artikel

Ladda ner

Nyheter

Börsmeddelanden