Delårsrapport januari-juni 2017

2017-07-18

Den positiva utvecklingen fortsätter och årets andra kvartal visar stark tillväxt i hela koncernen

Ola Serneke, vd och koncernchef, kommenterar verksamheten under andra kvartalet 2017:

”Andra kvartalet 2017 uppvisar fortsatt stark tillväxt med förbättrad lönsamhet i entreprenad­rörelsen. Jag känner mig extra stolt över att samtliga fyra affärsområden nu har bra vind i seglen och att vår affärsmodell med helhetslösningar från ax till limpa uppskattas i marknaden.

I juni 2016 förvärvade fastighetsfonden NREP 50 procent av projekt Karlastaden och Serneke fick en stark strategisk partner med lång erfarenhet av att utveckla större fastighetsprojekt. Försäljningen redovisades under andra kvartalet 2016 och hade en betydlig positiv effekt på vårt resultat. När vi idag redovisar utvecklingen under det andra kvartalet och tittar på jämförelsesiffrorna är det viktigt att ha med sig att resultatet för 2016 främst är hänförligt till utfallet av den största transaktionen som koncernen hittills har genomfört.

Vid en analys av Sernekes underliggande verksamhet är det tydligt att koncernen som helhet fortsätter växa och framförallt vill jag hålla fram entreprenad­delen. Affärsområde Bygg ökar intäkterna i kvartalet 60 procent, till 1 292 Mkr (809), och Anläggning ökar intäkterna i kvartalet 63 procent till 152 Mkr (93). För båda affärsområden är förklaringen en utökad produktions­kapacitet i kombination med stark efterfrågan. Verksamheterna har fler och större projekt igång nu än motsvarande kvartal förra året. Orderboken fortsätter växa i takt med ökad produktionstakt och uppgår för koncernen nu till 8 308 Mkr (6 480). Ökningen med 28 procent förklaras av en fortsatt god orderingång. Rörelsemarginalen för koncernen är i kvartalet 6,5 procent där Bygg under andra kvartalet ökade till 3,4 procent (1,6) och Anläggning kraftigt förbättrade resultatet för andra kvartalet, från -12,9 procent till -1,3 procent.” 

Utsikter för 2017
”Första halvåret 2017 präglades av en fortsatt stark efterfrågan i marknaden och ett internt fokus på att leverera lönsam tillväxt. Vi är fortsatt selektiva och väljer de projekt som långsiktigt bygger hållbara kundrelationer och en stabil orderbok. Begreppet koncernsamverkan kommer vara centralt för vår fortsatta framgång och vi ser redan nu tydliga exempel på hur engagemang och prestigelöshet utan interna trösklar gör att Serneke kan leverera kostnadseffektiva och kundnära affärer. Strategin med fyra samverkande affärsområden som gemensamt drar mot utmanande och tydliga mål är en avgörande del av vår framgång men ännu viktigare för mig är kulturen i bolaget.”

Januari–juni 2017

•    Intäkterna uppgick till 2 602 Mkr (1 910*), vilket är en ökning med 36 procent
•    Rörelseresultatet uppgick till 142 Mkr (312*) och rörelsemarginalen uppgick till 5,5 procent (16,3*)
•    Periodens resultat uppgick till 120 Mkr (316*)
•    Resultat per aktie efter utspädning uppgick till 5,13 kr (17,99*)
•    Eget kapital uppgick till 1 621 Mkr (1 469)
•    Soliditeten uppgick till 42,8 procent (42,7)
•    Orderingången uppgick till 3 811 Mkr (2 969)
•    Orderstocken uppgick till 8 308 Mkr (6 480)
•    Mälardalens högskola/Campus Eskilstuna har avyttrats till Hemsö, med en reavinst om 52 Mkr
•    I juni antog kommunfullmäktige i Göteborgs stad detaljplanen för Karlastaden med Karlatornet
•    I andra kvartalet förvärvades två fastigheter vilka kompletterar koncernens engagemang på Säve flygplats och vid projekt Karlastaden

* I andra kvartalet 2016 avyttrades 50 procent av projekt Karlastaden till NREP vilket genererade intäkter om 318 Mkr och ett rörelseresultat om 444 Mkr.

Presentation av delårsrapporten januari–juni 2017
Den 18 juli 2017, kl 10:00 (CET), kommenterar Serneke Group denna delårsrapport i en telefonkonferens med webbpresentation för investerare, analytiker och medier. Presentationen sker på svenska och kan följas i direktsändning via en webbsändning på www.serneke.group. Presentationsmaterial inför presentationen kommer att finnas tillgängligt på webbplatsen omkring en timme före webbsändningen startar.

För att delta, vänligen ring:
Från Sverige: 08-5664 2699
Från Storbritannien: +44 20 3008 9803

För mer information, kontakta:
Tomas Järund, Kommunikationschef
Tel: 0704 455 087
tomas.jarund@serneke.se

Denna information är sådan information som Serneke Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 18 juli 2017 kl 08:00 CET.

Serneke är en snabbt växande koncern verksam inom bygg, anläggning, projektutveckling och fastighetsförvaltning. Koncernen grundades 2002 och har idag intäkter om närmare 4 miljarder kronor och omkring 850 anställda. Genom att tänka nytt driver Bolaget utvecklingen och skapar effektivare och mer innovativa lösningar för ett ansvarsfullt byggande. Bolaget bygger och utvecklar bostäder, kommersiella fastigheter, industrilokaler, offentliga byggnader, vägar och anläggningar samt övrig infrastruktur. Bolagets kunder utgörs av offentliga och kommersiella beställare och verksamheten är fokuserad kring de tre storstadsregionerna Göteborg (Region Väst), Stockholm (Region Öst) och Malmö (Region Syd). Serneke har sitt huvudkontor i Göteborg och kontor i Stockholm, Malmö, Helsingborg, Borås, Halmstad, Strömstad, Trollhättan, Varberg och Alingsås. Bolagets B-aktie (SRNKE) är noterad på Nasdaq Stockholm sedan november 2016.

Mer information om Serneke finns på www.serneke.group

Ladda ner artikel

Ladda ner

Nyheter

Börsmeddelanden