Delårsrapport januari-mars 2017

2017-05-03

Fortsatt kraftig tillväxt och stärkt lönsamhet

Januari–mars 2017

  • Intäkterna uppgick till 1 138 Mkr (701), vilket är en ökning med 62 procent
  • Rörelseresultatet uppgick till 47 Mkr (-6) och rörelsemarginalen uppgick till 4,1 procent (-0,9)
  • Periodens resultat uppgick till 33 Mkr (-5)
  • Soliditeten uppgick till 42,4 procent (42,7)
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 140 Mkr (-59)
  • Orderingången uppgick till 2 069 Mkr (1 245)
  • Orderstocken uppgick till 7 995 Mkr (5 666)
  • Serneke och Pareto har tecknat avtal om försäljning av projektbolaget Campus Eskilstuna till Hemsö till ett underliggande fastighetsvärde om cirka 800 Mkr. 

VD HAR ORDET

Starkt första kvartal med flera positiva besked

Serneke startade 2017 med fortsatt lönsam tillväxt och flertalet positiva indikationer som bekräftar koncernens långsiktigt strategiska inriktning.

I perioden ökade intäkterna 62 procent till 1 138 Mkr (701) och rörelseresultat om 47 Mkr
(-6). Koncernen fortsätter växa med förbättrad lönsamhet, vilket bekräftas av successivt högre rörelsemarginal, som uppgick till 4,1 procent för första kvartalet. Orderingången i perioden var 2 069 Mkr (1 245), en ökning med 66 procent. Med en stark finansiell ställning, god likviditet och soliditet på drygt 42 procent vid utgången av kvartalet har vi goda förutsättningar att fortsätta utveckla vårt erbjudande och ta ytterligare marknadsandelar.

Vi konstaterar att vi inte ser någon avmattning i marknaden, och samtliga affärsområden upplever god efterfrågan. Den sammanlagda orderboken mot externa kunder uppgår nu till knappa 8 miljarder kronor, vilket gör att vi ser en stabil och positiv grund för god utveckling inom entreprenadrörelsen. Entreprenadrörelsen har länge varit fokuserad på att konkurrera med marknadsledarna om de större, mer komplexa projekten. Med mer engagemang och hårt arbete har vi nu positionerat oss som en tydlig utmanare. Fortsatt stark orderingång och förbättrad lönsamhet kvitterar att vi är konkurrenskraftiga och att vi har ett erbjudande som uppskattas av våra kunder.

Vår fastighetssida med affärsområdena Projektutveckling och Fastighet kännetecknas av en vilja att utveckla och skapa värden även där det kanske krävs mod för att ifrågasätta och tänka i nya banor innan potentialen visar sig. Andra projekt är mer självklara i sin utformning men gemensamt är att vi driver utveckling och vi drar nytta av den samlade erfarenheten i hela koncernen. Särskilt glädjande är vår förmåga att fortsätta växa organiskt. Genom att attrahera nya kompetenta medarbetare och stimulera befintliga att fortsätta vara med på vår tillväxtresa skapar vi förutsättningar att kombinera fortsatt kontrollerad tillväxt med förbättrad lönsamhet. Vår framgång bygger på närmare 900 medarbetare som alla drivs av att utveckla och vara delaktiga i att bygga nästa generation entreprenadbolag.

Att aktivt välja marknad
Serneke valde tidigt att försöka nå en marknadsposition där kompetens och organisation i högre grad värderas i kombination med pris vid val av utförare. Affärsområde Bygg som är ryggraden i koncernen visar för fjärde kvartalet i rad stigande lönsamhet. Det stärker vår uppfattning att strategin är rätt. Vi valde tidigt vilken marknad och vilka kunder Serneke ska fokusera på. Organisationen med medarbetare, processer och rutiner är formad utifrån övertygelsen att vi kan erbjuda ett alternativ till marknadsledarna. Vår starka orderingång visar att vårt erbjudande är attraktivt men viktigare är kanske att vi nu även kan tillåta oss att vara selektiva och trimma karaktären på vår orderbok. Långsiktiga och ömsesidigt fruktbara samarbeten med professionella beställare är prioriterade då de ger oss stabilitet och förutsägbarhet i vår fortsatta tillväxt. Affärsområde Anläggning ska följa samma utveckling som Bygg men då verksamheten i Anläggning inleddes senare är det ännu i en tidig fas i sin utvecklingskurva. Efter ett omfattande åtgärdsprogram för att i första hand skapa stabila och transparanta processer visar även detta affärsområdes orderingång och förbättrade resultat att det, trots ett typiskt sett svagt kvartal, är på väg åt rätt håll.

Även förvaltning är utveckling
Att återinvestera vinster från entreprenadrörelsen i fastigheter är, och har länge varit, en strategisk förutsättning för att nå koncernens långsiktiga mål om en rörelsemarginal på 8 procent. Med det samlade kunnandet från hela koncernen blir vi träffsäkrare i urvalet och vi har styrkan av att alltid kunna förlita oss på vår egen produktionskapacitet. Affärsområde Projektutveckling jobbar fokuserat mot utveckling i syfte att sälja fastighetsprojekt. Ibland tidigt och till 100 procent som i fallet med Mälardalens Högskola under första kvartalet 2017. Andra exempel är Gamlestadens resecentrum i Göteborg och Regionens Hus i Skövde. Ibland säljer vi av projekten i etapper eller utvecklar de med partners som i fallet med Karlastaden där vi driver stadsutveckling i ett gemensamägt bolag (joint venture) med NREP. Oavsett timing för försäljning så eftersträvar Projektutveckling att avyttra hela eller delar av projekten innan de går i produktion. Styrkan sitter i att driva utveckling från mark till färdiga byggrätter och att hitta samarbeten med långsiktiga partners som stärker och kompletterar Sernekes erbjudande. Vi lägger hellre lite mer tid på att tänka nytt och hitta en ny vinkel på ett projekt än på att betala dyrt där allting redan är tillrättalagt. Även för affärsområde Fastighet är utveckling centralt. Vi har inte för avsikt att förvärva högt utvecklade, ofta dyra, fastigheter med lägre utvecklingspotential. Förvärvet av Säve flygplats med efterföljande kompletteringsförvärv visar på ett bra sätt vad vi avser åstadkomma. Aktiv förvaltning av befintliga hyresgäster har i kombination med utveckling av vakanta ytor för nya hyresgäster medfört ökade intäkter och därigenom höjt värdet på vår tillgång. Parallellt med att vi utvecklar befintliga lokaler ska vi också arbeta aktivt och långsiktigt för att frigöra potentialen i de stora ytor som fortfarande är outnyttjade.

Medarbetarna och företagskulturen gör skillnaden
Serneke-koncernen präglas av en stark företagskultur där värderingar som engagemang, nytänkande och mod värdesätts tillsammans med respekt och ärlighet. Att rekrytera och behålla medarbetare som delar våra värderingar är centralt för vår förmåga att fortsätta utvecklas. Vi upplever fortsatt under första kvartalet att vi har goda möjligheter att attrahera nya medarbetare vilket gör att vi prioriterar organisk tillväxt före förvärv. Som ett sätt att sporra och skapa delaktighet har vi kontinuerligt erbjudit våra medarbetare möjlighet till delägande. Det är ett alternativ vi tycker stämmer till fullo med vår företagskultur och som i högre grad bidrar till att skapa lagkänsla och samhörighet. Vi hoppas därför att stämman även i år beslutar att låta oss erbjuda samtliga medarbetare ett delägande i form av ett konvertibelt lån.

År 2017 har inletts på ett lovande sätt och vi har ett intensivt och spännande år framför oss. Säve och Karlastaden, som är våra största utvecklingsprojekt, har en intressant tid framför sig med flertalet affärsmöjligheter som vi hoppas ska komma på plats under året. Affärsområdena Bygg och Anläggning upplever en väldigt stark marknad utan tecken på avmattning. Utmaningen för koncernen är alltjämt att hålla fokus och fortsätta vidareutveckla de styrkor som tagit oss dit vi är idag.

Ola Serneke, VD och koncernchef

Presentation av delårsrapporten januari–mars 2017

Den 4 maj 2017, kl 11:00 (CET), kommenterar Serneke Group denna delårsrapport i en telefonkonferens med webb¬presentation för investerare, analytiker och medier. Presentationen sker på svenska och kan följas i direktsändning via en webbsändning på www.serneke.group. Presentationsmaterial inför presentationen kommer att finnas tillgängligt på webbplatsen en timme före webbsändningen startar.

För att delta, vänligen ring:
Från Sverige: 08-5664 2694
Från Storbritannien: +44 20 3008 9808

Informationen är sådan som Serneke Group AB (publ) ska offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande den 3 maj 2017, klockan 17.45.

För ytterligare information:

Michael Berglin, vVD
E-post: michael.berglin@serneke.se
tel: 0738 101 817

Camilla Heyman, CFO
E-post: camilla.heyman@serneke.se
tel: 0706 276 979

Anders Antonsson, investor relations
E-post: anders.antonsson@serneke.se
tel: 0709 994 970

Ladda ner artikel

Ladda ner

Nyheter

Börsmeddelanden