Ett bra första kvartal lägger grund för ett starkt 2017 för Serneke

2017-05-03

Ola Serneke, vd och koncernchef, kommenterar verksamheten under första kvartalet 2017:

”Serneke startade 2017 med fortsatt lönsam tillväxt och flertalet positiva indikationer som bekräftar koncernens långsiktigt strategiska inriktning. Intäkterna ökade med 62 procent och uppgick till över 1,1 miljarder kronor för första kvartalet 2017. Orderstocken har ökat stadigt och var nästan 8 miljarder kronor, det är 41 procent högre än vid utgången av mars 2016 och den högsta i koncernens historia.

Återigen imponerar vårt största affärsområde, Bygg, som avslutade kvartalet starkt. Intäkterna ökade 55 procent och rörelseresultatet med 193 procent. Rörelsemarginalen för affärsområdet uppgick till 4,1 procent för första kvartalet, att jämföra med 2,2 procent samma period förra året. Affärsområde Anläggning, som haft en utmanande situation under en tid, har arbetat hårt för att minska förlusterna. Det är glädjande att se att vi är på rätt väg.

Entreprenadrörelsen har länge varit fokuserad på att konkurrera med marknadsledarna om de större, mer komplexa projekten. Med mer engagemang och hårt arbete har vi nu positionerat oss som en tydlig utmanare. Fortsatt stark orderingång och förbättrad lönsamhet kvitterar att vi är konkurrenskraftiga och att vi har ett erbjudande som uppskattas av våra kunder.

Vår fastighetssida med affärsområdena Projektutveckling och Fastighet kännetecknas av en vilja att utveckla och skapa värden även där det kanske krävs mod för att ifrågasätta och tänka i nya banor innan potentialen visar sig. Andra projekt är mer självklara i sin utformning men gemensamt är att vi driver utveckling och vi drar nytta av den samlade erfarenheten i hela koncernen.” 

Januari–mars 2017

•    Intäkterna uppgick till 1 138 Mkr (701), vilket är en ökning med 62 procent

•    Rörelseresultatet uppgick till 47 Mkr (-6) och rörelsemarginalen uppgick till 4,1 procent (-0,9)

•    Periodens resultat uppgick till 33 Mkr (-5)

•    Resultat per aktie efter utspädning uppgick till 1,41 kr (-0,28)

•    Eget kapital uppgick till 1 530 Mkr (1 469)

•    Soliditeten uppgick till 42,4 procent (42,7)

•    Orderingången uppgick till 2 069 Mkr (1 245)

•    Orderstocken uppgick till 7 995 Mkr (5 666)

•    Serneke och Pareto har tecknat avtal om försäljning av projektbolaget Campus Eskilstuna till Hemsö till ett underliggande fastighetsvärde om cirka 800 Mkr. Affären slutförs under förutsättning att Eskilstunas kommun och Mälardalens Högskola ger sitt slutliga godkännande och affären kommer att redovisas när de sista villkoren för avtalet är uppfyllda. Inget resultat redovisas under första kvartalet 2017.

Utsikter för 2017

År 2017 har inletts på ett lovande sätt och vi har ett intensivt och spännande år framför oss. Säve och Karlastaden, som är våra största utvecklingsprojekt, har en intressant tid framför sig med flertalet affärsmöjligheter som vi hoppas ska komma på plats under året. Sammantaget hade affärsområdena Fastighet och Projektutveckling cirka 55 pågående projekt vid utgången av första kvartalet 2017. Affärsområdena Bygg och Anläggning upplever en väldigt stark marknad utan tecken på avmattning. Utmaningen för koncernen är alltjämt att hålla fokus och fortsätta vidareutveckla de styrkor som tagit oss dit vi är idag.  

Delårsrapporten januari–mars 2017:

Den kompletta delårsrapporten och presentationsmaterial finns tillgänglig via www.serneke.group/investerare.


För mer information, kontakta:

Tomas Järund, Kommunikationschef
Tel: 0704 455 087
tomas.jarund@serneke.se

Denna information är sådan information som Serneke Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 3 maj 2017 kl 17:46 CET.

Serneke är en snabbt växande koncern verksam inom bygg, anläggning, projektutveckling och fastighetsförvaltning. Koncernen grundades 2002 och har idag intäkter om närmare 4 miljarder kronor och omkring 850 anställda. Genom att tänka nytt driver Bolaget utvecklingen och skapar effektivare och mer innovativa lösningar för ett ansvarsfullt byggande. Bolaget bygger och utvecklar bostäder, kommersiella fastigheter, industrilokaler, offentliga byggnader, vägar och anläggningar samt övrig infrastruktur. Bolagets kunder utgörs av offentliga och kommersiella beställare och verksamheten är fokuserad kring de tre storstadsregionerna Göteborg (Region Väst), Stockholm (Region Öst) och Malmö (Region Syd). Serneke har sitt huvudkontor i Göteborg och kontor i Stockholm, Malmö, Helsingborg, Borås, Halmstad, Strömstad, Trollhättan, Varberg och Alingsås. Bolagets B-aktie (SRNKE) är noterad på Nasdaq Stockholm sedan november 2016.

Mer information om Serneke finns på www.serneke.group

Ladda ner artikel

Ladda ner

Nyheter

Börsmeddelanden