Kallelse till årsstämma i Serneke Group AB (publ)

2018-04-04

Aktieägarna i Serneke Group AB (publ) (”Serneke”) eller (”Bolaget”), org nr. 556669-4153, kallas härmed till årsstämma torsdagen den 3 maj 2018, kl. 18.00 i Bolagets lokaler på Kvarnbergsgatan 2 i Göteborg.

ANMÄLAN - RÄTT ATT DELTA

Aktieägare som önskat delta i årsstämman ska dels vara registrerad som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken torsdagen den 26 april 2018, dels ha anmält sitt deltagande i stämman till Bolaget senast fredagen den 27 april 2018, helst före kl. 16:00. Anmälan görs per post till Serneke Group AB, attention: Inger Svanholm, Kvarnbergsgatan 2, 411 05 Göteborg, eller per telefon 031-712 97 00 alternativt per e-post agm@serneke.se. Vid anmälan ska aktieägare uppge namn, personnummer/ organisationsnummer, adress och telefonnummer samt aktieinnehav och namn på eventuellt medföljande biträde/n (högst två).

Aktieägare som valt att förvaltarregistrera sina aktier måste för att delta i stämman tillfälligt omregistrera sina aktier i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Aktieägare som önskar sådan omregistrering måste underrätta förvaltaren om detta i god tid före den 26 april 2018.

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda en skriftlig, daterad fullmakt för ombudet. Om fullmakten är utfärdad av en juridisk person, krävs även en bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling. Fullmakt i original, registreringsbevis och andra behörighets­handlingar måste vara tillgängliga vid stämman och bör, för att underlätta inpasseringen vid stämman, insändas till Bolaget på ovan angivna adress senast den 26 april 2018. Fullmakten får inte vara äldre än ett år om den inte anger att den är giltig under en längre tid, dock längst fem år. Fullmaktsformulär för aktieägare som önskar delta i stämman genom ombud kommer att hållas tillgängligt på Bolagets webbplats www.serneke.group.

Antal aktier och röster

Per den 4 april 2018 finns totalt 23 248 452 aktier i Serneke Group AB (publ), varav 5 360 000 av serie A och 17 888 452 av serie B. Det totala antalet röster i Serneke uppgår till 7 148 845,2.

Aktieägares rätt att begära upplysningar

Aktieägarna erinras om rätten att, vid årsstämman, begära upplysningar från styrelsen och verkställande direktören i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

l.        Stämmans öppnande

2.      Val av ordförande vid stämman

3.      Upprättande och godkännande av röstlängd

4.      Godkännande av dagordningen

5.      Val av en eller två justeringspersoner

6.      Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

7.       Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse, samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse

8.      Anförande av verkställande direktören

9.      Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning

10.    Beslut om disposition beträffande Bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

11.    Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör

12.    Fastställande av antalet styrelseledamöter och revisorer

13.    Fastställande av arvode till styrelsen och revisorerna

14.    Val av styrelseledamöter och styrelseordförande

15.    Val av revisor

16.    Beslut om godkännande av aktiesparprogram

17.    Beslut om antagande av riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare

18.    Stämmans avslutande

VALBEREDNINGENS FÖRSLAG TILL BESLUT

Valberedningen har bestått av Carl Sandberg (ordförande i valberedningen), utsedd av Ola Serneke Invest AB, Ludwig Mattsson, utsedd av Lommen Holding AB, Christer Larsson, utsedd av Christer Larsson i Trollhättan AB, Sofia Åstenius, utsedd av Ledge Ing AB och Kent Sander, styrelseordförande i Serneke.

Val av ordförande vid stämman (punkt 2)

Valberedningen föreslår att Jörgen S. Axelsson väljs till ordförande vid årsstämman.

Fastställande av antalet styrelseledamöter och revisorer (punkt 12)

Valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av sex bolagsstämmovalda ledamöter. Valberedningen föreslår vidare att Bolaget ska ha ett registrerat revisionsbolag som revisor.

Fastställande av arvoden till styrelseledamöterna och revisorerna (punkt 13)

Valberedningen föreslår att arvode till styrelseledamöterna ska utgå med sammanlagt 2 000 000 kronor, varav 750 000 kronor till styrelsens ordförande och 250 000 kronor till var och en av övriga bolagsstämmovalda styrelseledamöter som inte är anställda i koncernen. För arbete i revisionsutskottet föreslår valberedningen att arvode ska utgå med 100 000 kronor till ordföranden och 50 000 kronor vardera till övriga två ledamöter. För arbete i ersättningsutskottet föreslår valberedningen att inget arvode ska utgå till ordföranden (ingår som del av styrelseordförandens ordinarie ersättning) och 25 000 kronor vardera till övriga två ledamöter. Valberedningen föreslår att arvode till revisorerna ska utgå enligt godkända fakturor.

Val av styrelseledamöter och styrelseordförande (punkt 14)

Till styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma föreslår valberedningen omval av Kent Sander, Mari Broman, Ludwig Mattsson och Ola Serneke samt nyval av Anna-Carin Celsing och Susanne Lithander. Nuvarande styrelseledamöterna Anders Wennergren och Kristina Willgård har avböjt omval. Valberedningen föreslår vidare omval av Kent Sander som styrelseordförande.

En redogörelse för valberedningens förslag samt information om samtliga föreslagna ledamöter finns på Sernekes webbplats, www.serneke.group.

Val av revisor (punkt 15)

Valberedningen föreslår att det registrerade revisionsbolaget Deloitte AB omväljs som revisor för tiden intill slutet av årsstämman 2019. Valberedningens förslag till revisor rekommenderas av revisionsutskottet. Deloitte AB har informerat Bolaget att den auktoriserade revisorn Harald Jagner kommer att utses till huvudansvarig revisor om Deloitte AB omväljs som revisor.

Styrelsens FÖRSLAG TILL beslut

Utdelning (punkt 10)

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om en utdelning om 4,00 kronor per aktie och att avstämningsdag för utdelningen ska vara måndagen den 7 maj 2018. Beslutar årsstämman i enlighet med förslaget beräknas utdelningen betalas ut till aktieägarna fredagen den 11 maj 2018.

Beslut om godkännande av aktiesparprogram (punkt 16)

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att införa årligen återkommande aktiesparprogram (”Programmen”) med målsättningen att Programmen så långt som möjligt ska omfatta samtliga anställda i koncernen. Syftet med Programmen är att öka möjligheterna att behålla och rekrytera anställda i koncernen. Styrelsen anser vidare att ett personligt och långsiktigt ägarengagemang hos deltagarna kommer att bidra till ett ökat intresse för Bolagets verksamhet och resultatutveckling samt utgöra ett konkurrenskraftigt och motivationshöjande incitament för samtliga anställda i koncernen.

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att införa ett Program årligen under 2018, 2019 respektive 2020. Förslaget är uppdelat i tre delar:

Punkt A:       Villkor för aktiesparprogrammen

Punkt B:       Säkringsåtgärder i form av återköp och överlåtelse av egna aktier av serie B

Punkt C:       Övriga frågor med anledning av aktiesparprogrammen

Årsstämmans beslut om införande av Programmen enligt punkten A nedan är villkorat av att

årsstämman beslutar i enlighet med styrelsens förslag enligt punkten B nedan.

Punkt A:        Villkor för aktiesparprogrammen

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om godkännande av tre aktiesparprogram för 2018, 2019 respektive 2020 enligt nedan angivna villkor och riktlinjer.

1. Programmen ska omfatta samtliga heltids- och tillsvidareanställda i Serneke-koncernen. Deltagande i Programmen förutsätter att deltagarna med egna medel förvärvar aktier av serie B i Serneke (”Sparaktier”) till marknadspris på Nasdaq Stockholm under följande perioder (”Investeringsperiod”):

Program   Investeringsperiod
2018   1 juli – 31 december 2018
2019   1 januari – 31 december 2019
2020   1 januari – 31 december 2020

 

2. Anställda är indelade i tre kategorier: (A) Koncernledningen som vardera kan förvärva Sparaktier för ett belopp motsvarande högst 10 procent av respektive deltagares årliga fasta bruttogrundlön; (B) Nyckelbefattningar som vardera kan förvärva Sparaktier för ett belopp motsvarande högst 7,5 procent av respektive deltagares årliga fasta bruttogrundlön; samt (C) Övriga anställda som vardera kan förvärva Sparaktier för ett belopp motsvarande högst 5 procent av respektive deltagares årliga fasta bruttogrundlön. Kategorin Nyckelbefattningar delas upp i två underkategorier; ”Regionchefer eller motsvarande” och ”Arbetschefer eller motsvarande”. Förvärv av Sparaktier sker genom att anställda avstår del av månadslönen. Förvärv av Sparaktier sker kvartalsvis i efterskott. Antal medarbetare som ingår i respektive kategori framgår nedan. Uppgifterna om antalet medarbetare för respektive Program är uppskattningar.

Kategorier 2018     2019     2020
Koncernledningen (A) 10     10     10
Regionchefer eller motsvarande (B1) 10     12     14
Arbetschefer eller motsvarande (B2) 50     60     70
Övriga anställda (C) 1 000     1 150     1 400

 

3. Löptiden för respektive Program föreslås vara 3 år räknat från utgången av det kvartal under vilket deltagaren avstått del av månadslönen för förvärv av Sparaktier. Sparperioden för aktier som exempelvis förvärvas genom sparande under juli, augusti och september 2018 löper fram till och med den 30 september 2021.

4. Deltagare som behåller Sparaktierna under Sparperioden och dessutom är anställd i koncernen under hela Sparperioden, kommer efter utgången av respektive Sparperiod, att för varje Sparaktie hänförlig till sådan Sparperiod utan kostnad erhålla 0,5 aktier av serie B i Serneke (”Matchningsaktier”). Om antalet Matchningsaktier inte är ett heltal sker avrundning nedåt. Utbokning av Matchningsaktier sker kvartalsvis omedelbart efter respektive Sparperiods utgång.

5. Deltagare kommer utöver Matchningsaktier även att utan kostnad kunna erhålla ytterligare aktier av serie B i Serneke (”Prestationsaktier”), under förutsättning att deltagaren är anställd i koncernen under hela Sparperioden samt att vissa prestationskrav är uppfyllda. Om antalet Prestationsaktier inte är ett heltal sker avrundning nedåt. Utbokning av Prestationsaktier sker kvartalsvis omedelbart efter respektive Sparperiods utgång. Tilldelningen av Prestationsaktier baseras på graden av måluppfyllelse för följande prestationsvillkor: (i) Omsättningstillväxt, (ii) Rörelsemarginal och (iii) Avkastning på eget kapital. Prestationsvillkoren ska mätas under följande prestationsperioder:

Program  Prestationsperiod
2018  1 januari – 31 december 2018
2019  1 januari – 31 december 2019
2020  1 januari – 31 december 2020

 

6. Målnivåerna (minimi- och maximinivå) har för prestationsperioden 2018 fastställts enligt tabellen nedan. Motsvarande målnivåer för prestationsperioderna 2019 och 2020 kommer att fastställas av styrelsen i anslutning till inledningen av respektive period. Den relativa viktningen mellan vart och ett av prestationsvillkoren är en tredjedel. Inom målnivåerna för respektive prestationsvillkor sker linjär beräkning av utfallet. Uppnås inte miniminivån för ett visst prestationsvillkor utgår inga Prestationsaktier för det aktuella prestationsvillkoret. Efter varje prestationsperiod kommer Bolaget att lämna information till aktieägarna om fastställda målnivåer för respektive prestationsvillkor och i vilken utsträckning prestationsvillkoren har uppfyllts.

Prestationsvillkor 2018  Miniminivå  Maximinivå
Omsättningstillväxt  10 %  25 %
Rörelsemarginal  4 %  10 %
Avkastning på eget kapital  10 %  20 %

 

7. För varje Sparaktie har deltagare möjlighet att erhålla det antal Prestationsaktier som framgår nedan.

Kategorier  Antal Prestationsaktier
Koncernledningen  högst 7,5
Regionchefer eller motsvarande  högst 3,5
Arbetschefer eller motsvarande  högst 1,5
Övriga anställda  högst 0,5

 

8. Antalet Matchnings- och Prestationsaktier kan komma att bli föremål för omräkning till följd av fondemission, split, sammanläggning och/eller andra liknande åtgärder.

9. Styrelsen eller Bolagets ersättningsutskott ska ansvara för den närmare utformningen av de detaljerade villkoren för Programmen, inom ramen för angivna villkor och riktlinjer. Styrelsen ska ha rätt att göra anpassningar och ändringar i Programmen, om det sker väsentliga förändringar i koncernen eller dess omvärld som innebär att Programmen inte längre uppfyller de övergripande syftena för Programmen.

10. Det maximala antalet aktier som omfattas av Programmen uppgår sammanlagt till 1 353 120 aktier av serie B motsvarande cirka 5,5 procent av antalet utgivna aktier efter utspädning och cirka 1,9 procent av antalet röster efter utspädning. Det maximala antalet aktier per Program fördelas enligt följande:

Program  Antal aktier av serie B  Utspädning antal aktier  Utspädning antal röster
2018  437 850  1,8 %  0,6 %
2019  458 014  1,9 %  0,6 %
2020  457 256  1,9 %  0,6 %
Totalt  1 353 120  5,5 %  1,9 %

Om antalet anställda som anmäler sig inom respektive Program är stort och detta innebär att det högsta antalet aktier för sådant Program överskrids, kommer antalet Sparaktier i Programmet att reduceras proportionellt bland deltagarna.

Punkt B:        Säkringsåtgärder i form av återköp och överlåtelse av egna aktier av serie B

Översikt

Styrelsen föreslår att Bolagets åtaganden att leverera Matchnings- och Prestationsaktier enligt Programmen ska säkerställas genom att Bolaget återköper egna aktier av serie B, vilka därefter ska kunna överlåtas utan kostnad till deltagare i Programmen. Vidare föreslår styrelsen att bemyndigandet att återköpa aktier även ska innefatta det antal aktier av serie B som behövs för att säkra vissa kostnader hänförliga till Programmen, huvudsakligen sociala avgifter. Det högsta antal aktier av serie B som (i) kan komma att överlåtas utan kostnad till deltagare i Programmen och (ii) säljas på Nasdaq Stockholm för att kassaflödesmässigt täcka kostnader, huvudsakligen sociala avgifter, framgår nedan:

Program  Högst antal Matchnings- och Prestationsaktier Högst antal aktier för att säkra kostnader, sociala avgifter Total utspädning antal aktier Total utspädning antal röster
2018  437 850 137 573 2,4 % 0,8 %
2019  458 014 143 908 2,5 % 0,8 %
2020  457 256 143 670 2,5 % 0,8 %
Totalt  1 353 120 425 151 7,1 % 2,4 %

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om återköp av egna aktier av serie B

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, besluta om att återköp av sammanlagt högst 1 778 271 aktier av serie B. Förvärv ska ske på Nasdaq Stockholm och får endast ske till ett pris inom det vid var tid registrerade kursintervallet, varmed avses intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs. Betalning för återköpta aktier skall betalas kontant.

Syftet med bemyndigandet är att kunna säkerställa leverans av Matchnings- och Prestationsaktier till deltagare enligt Programmen samt säkra Bolagets kostnader, huvudsakligen sociala avgifter, hänförliga till dessa program genom återköp av aktier av serie B.

Styrelsens motiverade yttrande, enligt 19 kap. 22 § aktiebolagslagen, över förslaget om bemyndigande för styrelsen att besluta om återköp av aktier av serie B finns tillgängligt enligt avsnittet ”Handlingar” nedan.

Beslut om överlåtelse av egna aktier av serie B

Styrelsen föreslår att årsstämman, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, beslutar om överlåtelse av högst 1 353 120 egna aktier av serie B till deltagare enligt Programmen. Överlåtelser av aktier av serie B ska ske utan kostnad för deltagarna och vid den tidpunkt och på de övriga villkor som framgår av villkoren för Programmen. Överlåtelser kommer att ske kvartalsvis i efterskott med början under andra halvåret 2021. Antalet aktier av serie B som kan komma att överlåtas inom ramen för Programmen ska omräknas enligt sedvanliga principer till följd av fondemission, split, sammanläggning av aktier och/eller andra liknande händelser.

Styrelsen avser att vid framtida årsstämmor framlägga förslag om bemyndigande för styrelsen att besluta om överlåtelse av egna aktier av serie B för att kassaflödesmässigt täcka kostnader med anledning av Programmen, huvudsakligen sociala avgifter. Överlåtelser av aktier för att täcka sådana kostnader beräknas inte börja ske förrän andra halvåret 2021 i samband med överlåtelse till deltagare av Matchnings- och Prestationsaktier för Programmet för 2018.

Punkt C:        Övriga frågor med anledning av Programmen

Villkor för beslut

Årsstämmans beslut om inrättandet av Programmen enligt punkten A ovan är villkorat av att årsstämman beslutar i enlighet med styrelsens förslag under punkten B ovan.

Majoritetsregler

För giltigt beslut enligt punkten A ovan krävs att beslutet biträds av aktieägare med minst hälften av de vid stämman angivna rösterna. För giltiga beslut under punkten B ovan krävs att besluten biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de angivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna, utom såvitt avser beslutet om överlåtelse av aktier av serie B till deltagarna i Programmen, som enligt 16 kap. aktiebolagslagen kräver nio tiondelar av såväl de angivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Kostnader

Programmen kommer att redovisas i enlighet med ”IFRS 2 – Aktiebaserade ersättningar”. Enligt IFRS 2 ska tilldelningen av aktier bokföras som personalkostnad under kvalifikationsperioden och ska redovisas direkt mot eget kapital. Personalkostnader i enlighet med IFRS 2 påverkar inte Bolagets kassaflöde. Sociala avgifter kommer att kostnadsföras mot resultaträkningen genom löpande avsättningar i enlighet med god redovisningssed. Storleken på dessa löpande avsättningar omvärderas utifrån värdeutvecklingen av rätten till Matchnings- och Prestationsaktier, och de sociala avgifter som kan komma att erläggas vid tilldelning av Matchnings- och Prestationsaktier.

Baserat på antagandet om en aktiekurs vid tidpunkten för införandet av Programmet för 2018 om 95 kronor, en årlig ökning av aktiekursen om 15 procent från programmets införande till dess att aktier erhålls cirka 3 år senare, en deltagandegrad om 50 procent och ingen personalomsättning bland deltagarna beräknas den totala kostnaden, inklusive sociala avgifter, uppgå till cirka 27,8 miljoner kronor under förutsättning att prestationsvillkoren uppnås till fullo. Baserat på samma antaganden enligt ovan, men med en uppfyllelse av prestationsvillkoren motsvarande 50 procent, beräknas den totala kostnaden, inklusive sociala avgifter, uppgå till cirka 18,3 miljoner kronor, vilket motsvarar en genomsnittlig årlig kostnad om cirka 6,1 miljoner kronor.

Avseende Programmet för 2019 och baserat på samma antaganden som ovan, samt att prestationsvillkoren uppnås till fullo, beräknas den totala kostnaden, inklusive sociala avgifter, uppgå till cirka 30,2 miljoner kronor. Under samma förutsättningar men med en uppfyllelse av prestationsvillkoren motsvarande 50 procent, beräknas den totala kostnaden, inklusive sociala avgifter, uppgå till cirka 20,0 miljoner kronor, vilket motsvarar en genomsnittlig årlig kostnad om cirka 6,7 miljoner kronor.

Avseende Programmet för 2020 och baserat på samma antaganden som ovan, samt att prestationsvillkoren uppnås till fullo, beräknas den totala kostnaden, inklusive sociala avgifter, uppgå till cirka 34,7 miljoner kronor. Under samma förutsättningar men med en uppfyllelse av prestationsvillkoren motsvarande 50 procent, beräknas den totala kostnaden, inklusive sociala avgifter uppgå till cirka 23,2 miljoner kronor, vilket motsvarar en genomsnittlig årlig kostnad om cirka 7,7 miljoner kronor.

Syfte med Programmen

Programmen har utformats för att premiera deltagarna för ökat aktieägarvärde genom tilldelning av aktier som är baserade på uppfyllandet av fastställda resultatbaserade villkor. Därtill kräver tilldelning även att en egen investering sker av respektive deltagare genom att deltagare till marknadspris förvärvar aktier i Bolaget. Genom att knyta anställdas ersättning till Bolagets resultat- och värdeutveckling, premieras den långsiktiga värdetillväxten i Bolaget. Mot bakgrund härav anser styrelsen att införandet av Programmen kommer ha en positiv effekt på Serneke-koncernens fortsatta utveckling och är därmed till fördel för såväl aktieägarna som Bolaget.

Beredning av förslaget

Förslaget till aktiesparprogram har beretts av ersättningsutskottet i samråd med externa rådgivare. Förslaget har godkänts av styrelsen i dess helhet. Verkställande direktören har inte deltagit i styrelsens beredning av ärendet.

Utestående aktierelaterade incitamentsprogram

Bolagets pågående aktierelaterade incitamentsprogram finns beskrivna i bolagets årsredovisning för 2017 i not 27.

Beslut om antagande av riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare (punkt 17)

Styrelsen föreslår att årsstämman godkänner följande riktlinjer för ersättningar och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare. Med ledande befattningshavare förstås i detta sammanhang verkställande direktören och övriga ledningspersoner i Serneke-koncernen. Riktlinjerna för ersättning gäller även för styrelseledamöter i den omfattning de erhåller ersättning för tjänster utförda åt Serneke-koncernen utanför styrelseuppdraget.

Serneke ska tillämpa ersättningsnivåer och anställningsvillkor som erfordras för att kunna rekrytera och behålla ledande befattningshavare med hög kompetens och kapacitet att nå uppställda mål, utformade i syfte att främja Bolagets långsiktiga värdeskapande. Ersättning ska utgå i form av fast lön, övriga förmåner samt pension. Rörlig ersättning ska inte utgå. Pensionsförmåner ska vara avgiftsbestämda, med individuell pensionsålder, dock inte lägre än 60 år.

Uppsägningstiden ska normalt vara sex månader från befattningshavarens sida. Vid uppsägning från Bolagets sida ska uppsägningstiden och den tid under vilken avgångsvederlag utgår sammantaget ej överstiga 12 månader.

Stämmovalda styrelseledamöter ska i särskilda fall kunna arvoderas för tjänster inom deras respektive kompetensområde, som inte utgör styrelsearbete. För dessa tjänster ska utgå ett marknadsmässigt arvode vilket ska godkännas av styrelsen.

Styrelsen skall ha rätt att frångå riktlinjerna om det i enskilda fall finns särskilda skäl för det.

Om sådan avvikelse sker ska information om detta och skälet till avvikelsen redovisas i det förslag till beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare som presenteras vid närmast följande årsstämma.

Det av styrelsen utsedda ersättningsutskottet bereder och utarbetar förslag till styrelsen för beslut av styrelsen avseende ersättning till verkställande direktören. På förslag av verkställande direktören fattar ersättningsutskottet beslut om ersättning till övriga medlemmar i koncernledningen. Styrelsen informeras om ersättningsutskottets beslut.

HANDLINGAR

Årsredovisningen och revisionsberättelsen liksom övriga handlingar enligt aktiebolagslagen kommer att finnas tillgängliga för aktieägarna på Bolagets huvudkontor med adress Kvarnbergsgatan 2 i Göteborg och på Bolagets webbplats www.serneke.group minst tre veckor före årsstämman. Handlingarna kommer även skickas kostnadsfritt till de aktieägare som begär det och uppger sin adress.

Göteborg i april 2018

Serneke Group AB (publ)

Styrelsen

Nyheter

Börsmeddelanden