KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I SERNEKE GROUP AB (PUBL)

2015-10-02

Aktieägarna i SERNEKE Group AB (publ), org.nr 556669-4153, kallas härmed till extra bolagsstämma att äga rum fredagen den 16 oktober 2015 kl. 16:00 i bolagets lokaler med adress Kvarnbergsgatan 2 i Göteborg.

ANMÄLAN - RÄTT ATT DELTA.

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska dels vara registrerad som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen den 9 oktober 2015, dels anmäla sitt deltagande i bolagsstämman till bolaget senast onsdagen den 14 oktober 2015, helst före kl. 16:00. Anmälan görs per post till SERNEKE Group AB, attention: Inger Svanholm, Kvarnbergsgatan 2, 411 05 Göteborg, eller per telefon 031-712 97 00 eller per e-post inger.svanholm@serneke.se. Vid anmälan ska aktieägare uppge namn, personnummer/organisationsnummer, adress och telefonnummer samt aktieinnehav och namn på eventuellt medföljande biträde(n) (högst två).

Aktieägare som valt att förvaltarregistrera sina aktier måste, för att äga rätt att deltaga i bolagsstämman, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn. Aktieägare som önskar sådan registrering måste underrätta förvaltaren om detta i god tid före den 9 oktober 2015.

Aktieägare som företräds genom ombud skall utfärda en skriftlig, daterad fullmakt för ombudet. Om fullmakten är utfärdad av en juridisk person, krävs även en bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling.  Fullmakt i original, registreringsbevis och andra behörighets­handlingar måste vara tillgängliga vid stämman och bör, för att underlätta inpasseringen vid stämman, insändas till bolaget på ovan angivna adress senast den 14 oktober 2015. Fullmakten får inte vara äldre än ett år om den inte anger att den är giltig under en längre tid, dock längst fem år. Observera att aktieägare som företräds genom fullmakt också måste anmäla sig enligt ovan. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på www.serneke.se

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

  1. Stämmans öppnande
  2. Val av ordförande vid stämman
  3. Upprättande och godkännande av röstlängd
  4. Godkännande av dagordningen
  5. Val av en eller två justeringspersoner
  6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
  7. Val av ny styrelseledamot
  8. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier av serie B
  9. Beslut om antagande av riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavre
  10. Stämmans avslutande

FÖRSLAG TILL BESLUT

Val av ny styrelseledamot (punkt 7)

Vid bolagsstämman är avsikten att framlägga förslag att välja en ny styrelseledamot i bolaget. Rekryteringsprocessen pågår alltjämt och namnet på den föreslagna ledamoten kommer att presenteras senast vid bolagsstämman. Förslaget innebär att antalet styrelseledamöter för tiden intill slutet av årsstämman 2016 ska bestå av sju ledamöter. Vidare kommer förslag att framläggas om styrelsearvode för den ledamot som föreslås ingå i styrelsen.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier av serie B (punkt 8)

Det beslutades att bemyndiga styrelsen att för tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen och med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om nyemission av aktier av serie B i samband med bolagets förestående börsintroduktion. Emissionslikviden får högst uppgå till 750 miljoner kronor.

Skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att bredda bolagets ägarbas med anledning av den förestående börsnoteringen på Nasdaq Stockholm. Teckningskursen ska bestämmas genom ett bookbuilding-förfarande bland i huvudsak institutionella investerare.

För giltigt beslut enligt styrelsens förslag enligt ovan erfordras biträde av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

Beslut om principer för valberedningens tillsättning och instruktion för valberedningen (punkt 9)

Med anledning av en förestående börsnotering av bolaget föreslås att bolagsstämman beslutar om följande principer för valberedningens tillsättning och instruktion för valberedningen.

Valberedningen ska bildas efter det att styrelsens ordförande snarast efter den sista bankdagen i september (dock gäller sista bankdagen i december 2015 såvitt avser bildandet av valberedning inför årsstämman 2016) identifierat de fyra röstmässigt största aktieägarna i bolaget, vilka sedan äger rätt att utse en ledamot vardera till valberedningen. Om någon av de fyra röstmässigt största aktieägarna avstår från sin rätt att utse ledamot till valberedningen ska nästa aktieägare i storleksordningen beredas tillfälle att utse ledamot. Dessa fyra ägarrepresentanter ska utgöra bolagets valberedning. Vid större förändringar i ägarkretsen efter det att valberedningen satts samman kan justeringar ske i valberedningens sammansättning.

Valberedningen lämnar förslag till årsstämman om förslag till ordförande vid årsstämma, antal stämmovalda styrelseledamöter, styrelseordförande och övriga stämmovalda styrelseledamöter, arvode och annan ersättning till var och en av de stämmovalda styrelseledamöterna och till ledamöter av styrelsens utskott.

Valberedningen lämnar vidare förslag till om val av revisorer, arvode till revisorer, principer för valberedningens tillsättning och instruktion för valberedningen.

Valberedningens fullständiga förslag till principer för valberedningens tillsättning och instruktion för valberedningen kommer att hållas tillgängligt enligt avsnittet ”Handlingar” nedan.

Antalet aktier och röster

Vid offentliggörande av denna kallelse uppgår det totala antalet aktier i bolaget till 16 565 785 varav 5 360 000 stamaktier av serie A och 11 205 785 stamaktier av serie B, motsvarande sammanlagt 6 480 579 röster.

ÖVRIGT

Det fullständiga förslaget enligt punkt 9 ovan jämte handlingar enligt 13 kap. 6 § aktiebolagslagen (2005:551) kommer att finnas tillgängliga på bolagets huvudkontor med adress Kvarnbergsgatan 2 i Göteborg och på bolagets hemsida www.serneke.se senast två veckor före bolagsstämman. Handlingarna skickas kostnadsfritt till de aktieägare som begär det och uppger sin adress.

Göteborg i oktober 2015

SERNEKE Group AB (publ)

Styrelse

För mer information:
Ingrid Östhols
Investor relations
Ingrid.osthols@serneke.se
+46
(0)721 810 867

Ladda ner artikel

Ladda ner

Bilaga 1av 6

Ladda ner

Bilaga 2av 6

Ladda ner

Bilaga 3av 6

Ladda ner

Bilaga 4av 6

Ladda ner

Bilaga 5av 6

Ladda ner

Nyheter

Börsmeddelanden