KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I SERNEKE GROUP AB (PUBL)

2016-01-19

Aktieägarna i Serneke Group AB (publ), org.nr 556669-4153, kallas härmed till extra bolagsstämma att äga rum torsdagen den 4 februari 2016 kl. 15:00 i bolagets lokaler med adress Kvarnbergsgatan 2 i Göteborg.

ANMÄLAN - RÄTT ATT DELTA.

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska dels vara registrerad som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen den 29 januari 2016, dels anmäla sitt deltagande i bolagsstämman till bolaget senast tisdagen den 2 februari 2016, helst före kl. 16:00. Anmälan görs per post till Serneke Group AB, attention: Inger Svanholm, Kvarnbergsgatan 2, 411 05 Göteborg, eller per telefon 031-712 97 00 eller per e-post inger.svanholm@serneke.se. Vid anmälan ska aktieägare uppge namn, personnummer/organisationsnummer, adress och telefonnummer samt aktieinnehav och namn på eventuellt medföljande biträde(n) (högst två).

Aktieägare som valt att förvaltarregistrera sina aktier måste, för att äga rätt att deltaga i bolagsstämman, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn. Aktieägare som önskar sådan registrering måste underrätta förvaltaren om detta i god tid före den 29 januari 2016.

Aktieägare som företräds genom ombud skall utfärda en skriftlig, daterad fullmakt för ombudet. Om fullmakten är utfärdad av en juridisk person, krävs även en bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling.  Fullmakt i original, registreringsbevis och andra behörighets­handlingar måste vara tillgängliga vid stämman och bör, för att underlätta inpasseringen vid stämman, insändas till bolaget på ovan angivna adress senast den 2 februari 2016. Fullmakten får inte vara äldre än ett år om den inte anger att den är giltig under en längre tid, dock längst fem år. Observera att aktieägare som företräds genom fullmakt också måste anmäla sig enligt ovan. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på www.serneke.se

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

  1. Stämmans öppnande
  2. Val av ordförande vid stämman
  3. Upprättande och godkännande av röstlängd
  4. Godkännande av dagordningen
  5. Val av en eller två justeringspersoner
  6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
  7. Fastställande av antalet styrelseledamöter
  8. Stämmans avslutande


FÖRSLAG TILL BESLUT

Fastställande av antalet styrelseledamöter(punkt 7)

I samband med att Prioritet Group valt att avyttra sitt ägande i Serneke Group har även Nils Wiberg begärt eget utträde ur styrelsen. Stämman föreslås därför besluta att antalet ledamöter för tiden intill slutet av årsstämman 2016 skall vara sex ledamöter.

Antalet aktier och röster
Vid offentliggörande av denna kallelse uppgår det totala antalet aktier i bolaget till 16 565 785, varav 5 360 000 stamaktier av serie A och 11 205 785 stamaktier av serie B, motsvarande sammanlagt 6 480 579 röster.


Göteborg i januari 2016

Serneke Group AB (publ)
Styrelse

 

För mer information:
Ingrid Östhols
Investor relations
Ingrid.osthols@serneke.se
+46 (0)721 810 867

 

Nyheter

Börsmeddelanden