KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I SERNEKE GROUP AB (PUBL)

2016-06-15

Aktieägarna i SERNEKE Group AB (publ), org.nr 556669-4153, kallas härmed till extra bolagsstämma i bolagets lokaler, Kvarnbergsgatan 2, 411 02 Göteborg, den 29 juni 2016 kl. 17.00. Inregistrering till stämman börjar kl. 16.00.

Rätt att delta och anmälan

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska vara registrerad som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 22 juni 2016 och ska ha anmält sitt deltagande i stämman till bolaget senast den 26 juni 2016, helst före kl. 16.00. Anmälan görs per post till SERNEKE Group AB (publ), attention: Inger Svanholm, Kvarnbergsgatan 2, 411 05 Göteborg, eller per telefon 031-712 97 00 eller per e-post inger.svanholm@serneke.se. Vid anmälan skall aktieägare uppge namn, personnummer/organisationsnummer, adress och telefonnummer samt aktieinnehav och namn på eventuellt medföljande biträde/n (högst två).

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som valt att förvaltarregistrera sina aktier måste för att delta i stämman tillfälligt omregistrera sina aktier i eget namn hos Euroclear Sweden AB, så att vederbörande är registrerad i aktieboken den 22 juni 2016. Sådan registrering kan vara tillfällig.

Ombud

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda en skriftlig, daterad fullmakt för ombudet. Om fullmakten är utfärdad av en juridisk person, krävs även en bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling. Fullmakt i original, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar måste vara tillgängliga vid stämman och bör, för att underlätta inpasseringen vid stämman, insändas till bolaget på ovan angivna adress senast 26 juni 2016. Fullmakten får inte vara äldre än ett år om den inte anger att den är giltig under en längre tid, dock längst fem år. Fullmaktsformulär för aktieägare som önskar delta i stämman genom ombud kommer att hållas tillgängligt på bolagets webbplats www.serneke.se.

Förslag till dagordning

 1. Stämmans öppnande
 2. Val av ordförande vid stämman
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd
 4. Godkännande av dagordning
 5. Val av en eller två justeringsmän
 6. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad
 7. Beslut om antalet styrelseledamöter
 8. Beslut om arvode till styrelsen
 9. Val av styrelseledamot
 10. Beslut om riktad emission av konvertibler
 11. Stämmans avslutande

Beslutsförslag

 • Punkt 7 (Beslut om antalet styrelseledamöter): Valberedningen föreslår att antal styrelseledamöter ska vara sju stycken.
 • Punkt 8 (Beslut om arvode till styrelsen): Valberedningen föreslår att arvode, intill tiden för nästa årsstämma, ska utgå med 200 000 kronor till styrelseledamot som utses vid denna stämma.
 • Punkt 9 (Val av styrelseledamöter): Valberedningen har för avsikt att vid bolagsstämman presentera vem valberedningen föreslår till nyval som styrelseledamot. Det noteras att valberedningen föreslår att samtliga ledamöter som valdes vid bolagets årsstämma kvarstår, likaså att Ulf Ivarsson kvarstår som styrelsens ordförande.
 • Punkt 10 (Beslut om riktad emission av konvertibler): Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om riktad emission konvertibler enligt följande huvudsakliga villkor. Styrelsens förslag innebär i huvudsak:  
  (a)        att bolaget tar upp ett konvertibellån om sammanlagt högst 49 999 920 kronor genom nyemission av högst 416 666 konvertibler, envar om ett nominellt belopp om 120 kronor, vardera med rätt att konvertera till en stamaktie av serie B i bolaget,
  (b)        att konvertiblerna, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, endast får tecknas av tillsvidareanställd personal inom SERNEKE-koncernen;
  (c)        att konverteringskursen för nya stamaktier av serie B i bolaget ska vara 120 kronor, och
  (d)        att löptiden för konvertiblerna ska vara från den 26 augusti 2016 till och med den 26 augusti 2019.

Särskild beslutsmajoritet

Emissionen omfattas av bestämmelserna i 16 kap. aktiebolagslagen. Giltigt beslut fordrar därför att detta förslag biträds av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda på stämman.

Stämmohandlingar

Fullständiga förslag till beslut enligt punkt 10 tillsammans med anknytande handlingar enligt aktiebolagslagen finns tillgängliga för aktieägare hos bolaget på ovanstående adress senast två veckor innan bolagsstämman och kommer att skickas kostnadsfritt till de aktieägare som begär det hos bolaget och uppger sin adress.

Antalet aktier och röster

Vid offentliggörande av denna kallelse uppgår det totala antalet aktier i bolaget till 16 565 785 varav 5 360 000 stamaktier av serie A och 11 205 785 stamaktier av serie B, motsvarande sammanlagt 6 480 579 röster. 

Göteborg i juni 2016

Styrelsen

SERNEKE Group AB (publ)


För mer information:

Michael Berglin
vice VD
michael.berglin@serneke.se 
+46 73 810 18 17

Ingrid Östhols
Investor relations
ingrid.osthols@serneke.se 
+46 72 181 08 67

Nyheter

Börsmeddelanden