Kent Sander föreslagen som ny ordförande i Serneke Group

2017-04-04

Valberedningen i Serneke Group AB (publ) har beslutat föreslå årsstämman den 3 maj 2017 att välja Kent Sander till ny styrelseledamot.

Vidare föreslår valberedningen omval av styrelseledamöterna Mari Broman, Ludwig Mattson, Ola Serneke, Anders Wennergren och Kristina Willgård. Valberedningen föreslår att Kent Sander väljs till ny styrelseordförande. Ulf Ivarsson har avböjt omval.

Kent Sander är född 1953 och civilekonom från Stockholms Universitet. Han har mer än 30 års erfarenhet från ledande befattningar i internationella IT- och telekomföretag. Kent Sander är för närvarande styrelseordförande för Tobii, Mr Green & Co AB, OnePhone Holding AB och Triboron lnternational AB.

Valberedningens målsättning har varit att komplettera styrelsen så att den sammantaget har den kompetens och erfarenhet som krävs för att även fortsättningsvis kunna leda och utveckla bolagets affärsverksamhet, samt för att säkerställa en fortsatt lönsam tillväxt. I förslaget har även beaktats mångsidighet och bredd avseende erfarenhet och bakgrund samt de krav på oberoende som Svensk kod för bolagsstyrning stipulerar.

Valberedningens förslag i sin helhet presenteras i kallelsen till årsstämman.

Sernekes valberedning inför årsstämman 2017 utgörs av Carl Sandberg, valberedningens ordförande och utsedd av Ola Serneke Invest AB, Ludwig Mattsson, utsedd av Lommen Holding AB, Christer Larsson, utsedd av Christer Larsson i Trollhättan AB samt styrelseordföranden i Serneke Group AB, Ulf Ivarsson.


För mer information, kontakta:
Anders Antonsson, Investerarrelationer
Tel: 0709 994 970
anders.antonsson@serneke.se

Tomas Järund, Kommunikationschef
Tel: 0704 455 087
tomas.jarund@serneke.se

Denna information är sådan information som Serneke är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 4 april, kl 18:30 CET.

Serneke är en snabbt växande koncern verksam inom bygg, anläggning, projektutveckling och fastighetsförvaltning. Koncernen grundades 2002 och har idag intäkter på närmare 4 miljarder kronor och omkring 890 anställda. Genom att tänka nytt driver Bolaget utvecklingen och skapar effektivare och mer innovativa lösningar för ett ansvarsfullt byggande. Bolaget bygger och utvecklar bostäder, kommersiella fastigheter, industrilokaler, offentliga byggnader, vägar och anläggningar samt övrig infrastruktur. Bolagets kunder utgörs av offentliga och kommersiella beställare och verksamheten är fokuserad kring de tre storstadsregionerna Göteborg (Region Väst), Stockholm (Region Öst) och Malmö (Region Syd). Serneke har sitt huvudkontor i Göteborg och kontor i Stockholm, Malmö, Helsingborg, Borås, Halmstad, Strömstad, Trollhättan, Varberg och Alingsås. Bolagets B-aktie (SRNKE) är noterad på Nasdaq Stockholm sedan november 2016.
Mer information om Serneke finns på www.serneke.group

Ladda ner artikel

Ladda ner

Nyheter

Börsmeddelanden