Nedskrivningar i byggprojekt påverkar Sernekes resultat i tredje kvartalet

2018-10-02

Serneke Bygg skriver ned två byggprojekt vilket beräknas komma påverka koncernens rörelseresultat för tredje kvartalet med cirka 70 miljoner kronor.

– Vi är i slutfasen av två projekt vilka drabbats av betydande kostnadsökning, främst till följd av konkurser hos underentreprenörer. Merkostnaderna rör i huvudsak om- och merarbeten för att på ett tillfredställande sätt färdigställa projekten, säger Daniel Åstenius, VD för Serneke Bygg.

Rörelseresultatet i tredje kvartalet för Serneke Group AB med hänsyn tagen till nedskrivningar beräknas att uppgå till cirka -40 Mkr (67).

– Vi är, trots en viss avmattning på några marknader, inne i en stabil byggkonjunktur och vi ska fortsätta vår strategi att fokusera på större order, samverkansprojekt och en hög grad av offentliga beställare, säger Ola Serneke, CEO och Koncernchef. Det underliggande behovet i marknaden i kombination med vår kundinriktning utgör en stabil bas för oss att expandera mot de mål vi ställt upp.

Serneke Bygg har per september 2018 en orderstock om cirka 6,5 miljarder kronor. Till detta kommer ytterligare en rad projekt i samverkansform vilka ligger i en första fas. Koncernens omsättningsmål på 10 miljarder kronor 2020 med utökade marknadsandelar i tillväxtregionerna ligger fast.

Ladda ner artikel

Ladda ner

Nyheter

Börsmeddelanden