Nytt antal aktier i Serneke

2016-11-30

Efter genomförd nyemission och utbyte av konvertibler i Serneke Group AB (”Serneke”) har antalet aktier under november 2016 ökat med 6 149 067 B-aktier och antalet röster har ökat med 614 906,7. 

Serneke offentliggjorde genom pressmeddelande den 24 november 2016 att den nyemission som bolaget beslutat om i samband med börsnoteringen av Serneke fulltecknades och att 5 681 818 nya B-aktier emitterades. Samtidigt offentliggjordes att bolaget utfärdat en övertilldelningsoption till Carnegie Investment Bank AB att förvärva ytterligare högst 681 818 nyemitterade aktier av serie B. För att täcka övertilldelning i erbjudandet har Carnegie Investment Bank AB lånat 681 818 B-aktier från Ola Serneke Invest AB.

Under november månad har vidare 467 249 B-aktier tillkommit genom utbyte av konvertibler. Per den 30 november 2016 uppgår det totala antalet aktier i Serneke till 22 714 852, varav 5 360 000 A-aktier och 17 354 852 B-aktier. Det totala antalet röster i Serneke uppgår till 7 095 485,2. Aktiekapitalet uppgår efter ökningen till 2 271 485,20 kronor.

För mer information, kontakta:
Anders Antonsson, Investerarrelationer
Tel: +46 709 994970
anders.antonsson@serneke.se 

Tomas Järund, Kommunikationschef
Tel: +46 704 455087
tomas.jarund@serneke.se


Denna information är sådan information som Serneke är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 30 november 2016, klockan 08.00 (CET).

Serneke är en snabbt växande koncern verksam inom bygg, anläggning, projektutveckling och fastighetsförvaltning. Koncernen grundades 2002 och har idag intäkter över 3 miljarder kronor och mer än 800 anställda. Genom att tänka nytt driver Bolaget utvecklingen och skapar effektivare och mer innovativa lösningar för ett ansvarsfullt byggande. Bolaget bygger och utvecklar bostäder, kommersiella fastigheter, industrilokaler, offentliga byggnader, vägar och anläggningar samt övrig infrastruktur. Bolagets kunder utgörs av offentliga och kommersiella beställare och verksamheten är fokuserad kring de tre storstadsregionerna Göteborg (Region Väst), Stockholm (Region Öst) och Malmö (Region Syd). Serneke har sitt huvudkontor i Göteborg och kontor i Stockholm, Malmö, Helsingborg, Borås, Halmstad, Strömstad, Trollhättan, Varberg och Alingsås. Bolagets B-aktie (SRNKE) är noterad på Nasdaq Stockholm sedan november 2016.

Mer information om Serneke finns på www.serneke.group

Ladda ner artikel

Ladda ner

Nyheter

Börsmeddelanden