Omvandling av aktier i Serneke Group

2022-11-30

Enligt Sernekes bolagsordning har ägare till aktie av serie A rätt att begära att aktien omvandlas till aktie av serie B. Genom omvandling minskar det totala antalet röster i bolaget. När en sådan omvandling har skett har bolaget en skyldighet enligt lag att på detta sätt offentliggöra uppgifter om ändringen.

Under november 2022 har på aktieägares begäran samtliga aktier av serie A omvandlats till
serie B.

Det totala antalet aktier (28 753 232 aktier) är oförändrat men det finns inte längre några A-aktier i bolaget. Aktie av serie A medförde en (1) röst och aktie av serie B medför en tiondels (0,1) röst. Det totala antalet röster har därmed minskat från 7 267 323 till 2 875 323.

För mer information, kontakta:
Johanna Rutberg, General Counsel Serneke Group AB
Tel: +46 31 712 97 00
johanna.rutberg@serneke.se

 


Denna information är sådan som Serneke Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lag (1991:980) om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 30 november 2022 kl. 08:00 CET

Serneke är en växande koncern verksam inom entreprenad och projektutveckling. Koncernen grundades 2002 och har idag intäkter omkring 8,7 miljarder kronor och cirka 1 200 anställda organiserade i tre affärsområden: Serneke Sverige, Serneke Invest och Serneke International. Genom att tänka nytt driver Bolaget utvecklingen och skapar effektivare och mer innovativa lösningar för ett ansvarsfullt byggande. Bolaget bygger och utvecklar bostäder, kommersiella fastigheter, industrilokaler, offentliga byggnader, vägar och anläggningar samt övrig infrastruktur. Bolagets kunder utgörs av offentliga och kommersiella beställare. Bolagets svenska verksamhet är rikstäckande och organiserad i fem regioner, Syd, Väst, Öst, Mitt och Norr med huvudkontor i Göteborg. Bolagets B-aktie (SRNKE) är noterad på Nasdaq Stockholm sedan november 2016.


Mer information om Serneke Group AB finns på www.serneke.se   

Ladda ner artikel

Ladda ner

Nyheter

Börsmeddelanden