Rapport från extra bolagsstämma i Serneke Group AB (publ)

2016-06-29

Vid Serneke Group AB:s extra bolagstämma den 29 maj 2016 beslutade stämman, i enlighet med styrelsens förslag, om riktad emission av konvertibler enligt följande villkor:

(a) bolaget tar upp ett konvertibellån om sammanlagt högst 49 999 920 kronor genom nyemission av högst 416 666 konvertibler, envar om ett nominellt belopp om 120 kronor, vardera med rätt att konvertera till en stamaktie av serie B i bolaget.

(b) att konvertiblerna, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, endast får tecknas av tillsvidareanställd personal inom Serneke-koncernen.

(c) att konverteringskursen för nya stamaktier av serie B i bolaget ska vara 120 kronor.

(d) att löptiden för konvertiblerna ska vara från den 26 augusti 2016 till och med den 26 augusti 2019.

Inget beslut fattades om förändring av antalet styrelseledamöter.

 

För mer information, kontakta: 

Michael Berglin, vice VD
Tel: +46 738 - 10 18 17
michael.berglin@serneke.se 

Ingrid Östhols, Investor Relations
Tel: +46 721 - 81 08 67
ingrid.osthols@serneke.se 

Serneke är en snabbt växande koncern verksam inom bygg, anläggning, projektutveckling och fastighetsförvaltning med cirka 800 anställda. Genom att tänka nytt driver vi utvecklingen och skapar effektivare och mer innovativa lösningar för ett ansvarsfullt byggande. Verksamheten har en god fördelning mellan offentliga och kommersiella uppdrag, vilket är en styrka över konjunkturcykler.

Nyheter

Börsmeddelanden