Rapport från Sernekes årsstämma

2016-05-02

Årsstämman i Serneke Group AB (publ) hölls den 28 april 2016 i Göteborg. 

  • Årsstämman fastställde balans- och resultaträkningarna för moderbolaget och koncernen för verksamhetsåret 2015. Styrelseledamöterna och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2015.
  • Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att ingen utdelning skulle lämnas för verksamhetsåret 2015.
  • Årsstämman fastställde valberedningens förslag att styrelsens arvode ska utgå med 450 000 kronor till styrelsens ordförande, 200 000 kronor till styrelseledamot samt 75 000 kronor till ordförande i revisionsutskottet.
  • Årsstämman beslutade, även detta i enlighet med valberedningens förslag, att bolagets styrelse ska bestå av sex stämmovalda ledamöter. Stämman beslutade om omval av Ulf Ivarsson, Mari Broman, Ludwig Mattsson, Ola Serneke, Anders Wennergren och Kristina Willgård. Ulf Ivarsson valdes till styrelsens ordförande.
  • Till revisor skedde omval av det registrerade revisionsbolaget Deloitte AB, med huvudansvarig revisor Harald Jagner, till och med utgången av årsstämman 2017.
  • Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier av serie B till en likvid om högst 700 miljoner kronor i samband med bolagets förestående börsintroduktion.
  • Riktlinjer för valberedningens utseende fastställdes enligt valberedningens förslag med följande ändring:

    1.1    Valberedningen ska bestå av fyra ledamöter – en representant för var och en av de tre röstmässigt största aktieägarna per den sista bankdagen i september som önskar utse en ledamot i valberedningen - samt styrelsens ordförande.
  • Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare fastställdes enligt följande:

Styrelsen föreslår att årsstämman godkänner följande riktlinjer för ersättningar och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare. Med ledande befattningshavare förstås i detta sammanhang verkställande direktören och övriga ledningspersoner i Serneke-koncernen. Riktlinjerna för ersättning gäller även för styrelseledamöter i den omfattning de erhåller ersättning för tjänster utförda åt Serneke-koncernen utanför styrelseuppdraget.

Serneke ska tillämpa ersättningsnivåer och anställningsvillkor som erfordras för att kunna rekrytera och behålla ledande befattningshavare med hög kompetens och kapacitet att nå uppställda mål, utformade i syfte att främja bolagets långsiktiga värdeskapande. Ersättning skall utgå i form av fast lön, övriga förmåner samt pension. Rörlig ersättning ska inte utgå. Pensionsförmåner skall vara avgiftsbestämda, med individuell pensionsålder, dock inte lägre än 60 år. Uppsägningstiden skall normalt vara sex månader från befattningshavarens sida. Vid uppsägning från bolagets sida skall uppsägningstiden och den tid under vilken avgångsvederlag utgår sammantaget ej överstiga 12 månader.

Stämmovalda styrelseledamöter skall i särskilda fall kunna arvoderas för tjänster inom deras respektive kompetensområde, som inte utgör styrelsearbete. För dessa tjänster skall utgå ett marknadsmässigt arvode vilket skall godkännas av styrelsen

Styrelsen skall ha rätt att frångå riktlinjerna om det i enskilda fall finns särskilda skäl för det.
 

För mer information, kontakta:

Michael Berglin, Vice VD
Tel: +46 738 101817
michael.berglin@serneke.se

Ingrid Östhols, Investor Relations
Tel: +46 721 810867
ingrid.osthols@serneke.se

Serneke är en snabbt växande koncern verksam inom bygg, anläggning och projektutveckling med cirka 750 anställda. Genom att tänka nytt driver vi utvecklingen och skapar effektivare och mer innovativa lösningar för ett ansvarsfullt byggande. Verksamheten har en god fördelning mellan offentliga och kommersiella uppdrag, vilket är en styrka över konjunkturcykler. 

Ladda ner artikel

Ladda ner

Nyheter

Börsmeddelanden