Serneke bekräftar förtidsinlösen av utestående obligationer om sammanlagt nominellt belopp om SEK 500 miljoner

2022-05-23

EJ FÖR UTGIVANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA (INKLUSIVE DESS TERRITORIER OCH BESITTNINGAR) ELLER TILL EN U.S. PERSON (SÅSOM DEFINIERAT I REGULATION S I UNITED STATES SECURITIES ACT 1933), AUSTRALIEN, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SYDAFRIKA, HONGKONG, SCHWEIZ, SINGAPORE, ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR UTGIVANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION SKULLE VARA FÖRBJUDET ENLIGT LAG ELLER KRÄVA REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER.

Serneke Group AB (publ) (”Serneke”) meddelade den 5 maj 2022 att bolaget utnyttjar sin rätt till frivillig förtida inlösen av samtliga utestående seniora icke-säkerställda obligationer med rörlig ränta, med förfallodag den 1 december 2022, ISIN SE0011256338 (“Obligationerna”).

Serneke bekräftar härmed att finansieringsvillkoret för förtidsinlösen av Obligationerna är uppfyllt, och att inlösen således kommer att ske den 31 maj 2022 (”Inlösendagen”) i enlighet med Sernekes pressmeddelande av den 5 maj 2022.

Obligationerna kommer inlösas till ett belopp motsvarande 102,50 procent av det nominella beloppet av varje Obligation plus upplupen och obetald ränta till, och inklusive, Inlösendagen.

Inlösenbeloppet, tillsammans med upplupen och obetald ränta, kommer att betalas till varje person som är registrerad som innehavare av Obligationerna i skuldboken som förs av Euroclear Sweden, vid stängning på avstämningsdagen som är den 23 maj 2022. I samband med förtids­inlösen kommer Obligationerna att avnoteras från Nasdaq Stockholm.

Ladda ner artikel

Ladda ner

Nyheter

Börsmeddelanden