Serneke Group AB publ höll extra bolagsstämma på bolagets kontor i Göteborg den 16 oktober 2015.

2015-10-19

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att antalet styrelseledamöter för tiden intill slutet av årsstämman 2016 ska vara sju. Till ny styrelseledamot valdes Mari Broman. Arvode ska utgå till Mari Broman om totalt 150 000 kronor. Det totala styrelsearvodet för tiden intill slutet av årsstämman uppgår efter stämmans beslut till 1 150 000 kronor.

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att för tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen och med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om nyemission av aktier av serie B i samband med bolagets förestående börsintroduktion. Emissionslikviden får högst uppgå till 750 miljoner kronor.

Skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att bredda bolagets ägarbas med anledning av den förestående börsnoteringen på Nasdaq Stockholm. Teckningskursen ska bestämmas genom ett bookbuilding-förfarande bland i huvudsak institutionella investerare.

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att inrätta en valberedning. Valberedningen ska bildas efter det att styrelsens ordförande snarast efter den sista bankdagen i september (dock gäller sista bankdagen i december 2015 såvitt avser bildandet av valberedning inför årsstämman 2016) identifierat de fyra röstmässigt största aktieägarna i bolaget, vilka sedan äger rätt att utse en ledamot vardera till valberedningen. Om någon av de fyra röstmässigt största aktieägarna avstår från sin rätt att utse ledamot till valberedningen ska nästa aktieägare i storleksordningen beredas tillfälle att utse ledamot. Dessa fyra ägarrepresentanter ska utgöra bolagets valberedning. Vid större förändringar i ägarkretsen efter det att valberedningen satts samman kan justeringar ske i valberedningens sammansättning. Valberedningen lämnar förslag till årsstämman om förslag till ordförande vid årsstämma, antal stämmovalda styrelseledamöter, styrelseordförande och övriga stämmovalda styrelseledamöter, arvode och annan ersättning till var och en av de stämmovalda styrelseledamöterna och till ledamöter av styrelsens utskott. Valberedningen lämnar vidare förslag till om val av revisorer, arvode till revisorer, principer för valberedningens tillsättning och instruktion för valberedningen.

För fullständig dokumentation av de beslut som fattades av årsstämman hänvisas till www.serneke.se, där dokumentation relaterad till stämman finns att ladda ner under fliken investerare.

För mer information, vänligen kontakta:

Michael Berglin, vVD, Serneke Group,
Tele: +46 73-801 18 17,
michael.berglin@serneke.se

Ingrid Östhols, IR, Serneke Group,
Tele: -46 721-810 867
ingrid.osthols@serneke.se

SERNEKE Group AB (publ)

Styrelsen


Serneke är en snabbt växande koncern verksam inom bygg, anläggning och projektutveckling med cirka 650 anställda. Genom att tänka nytt driver vi utvecklingen och skapar effektivare och mer innovativa lösningar för ett ansvarsfullt byggande. Verksamheten har en god fördelning mellan offentliga och kommersiella uppdrag, vilket är en styrka över konjunkturcykler.

Nyheter

Börsmeddelanden