Serneke inleder ett skriftligt förfarande avseende sitt seniora icke-säkerställda obligationslån 2018/2021

2020-06-04

EJ FÖR UTGIVANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA (INKLUSIVE DESS TERRITORIER OCH BESITTNINGAR) ELLER TILL EN U.S. PERSON (SÅSOM DEFINIERAT I REGULATION S I UNITED STATES SECURITIES ACT 1933), AUSTRALIEN, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SYDAFRIKA, HONGKONG, SCHWEIZ, SINGAPORE, ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR UTGIVANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION SKULLE VARA FÖRBJUDET ENLIGT LAG ELLER KRÄVA REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER

Serneke Group AB (publ), org.nr 556669-4153, ("Bolaget") ber om godkännande från obligationsinnehavare av sitt upp till SEK 1 000 000 000 seniora icke-säkerställda inlösenbara obligationslån med rörlig ränta 2018/2021 (ISIN: SE0011256338) ("Obligationerna") med utestående belopp om SEK 700 000 000 avseende en förlängning av löptiden och genomförande av vissa ändringar avseende villkoren.

För att förlänga Obligationernas löptid med 18 månader, ta bort ett likviditetsåtagande (finansiell kovenant) och för att göra vissa andra ändringar i villkoren för Obligationerna, har Bolaget idag instruerat agenten, Intertrust (Sweden) AB, att inleda ett skriftlig förfarande, s.k. written procedure, avseende de utestående Obligationerna. Kallelsen till skriftligt förfarande hålls tillgänglig på agentens hemsida www.intertrustgroup.com och bifogas detta pressmeddelande samt görs i enlighet med avsnitt 16 (Written Procedure) i villkoren för Obligationerna.

Bolaget erbjuder viss ersättning för ändringarna av villkoren till obligationsinnehavarna såsom närmare anges i kallelsen till skriftligt förfarande.

Det tillämpliga omröstningskravet för att godkänna begäran är ett kvorum av obligationsinnehavare som representerar minst tjugo (20,00) procent av det justerade nominella beloppet och en majoritet om minst två tredjedelar (2/3) av det justerade nominella beloppet för vilket obligationsinnehavare svarar i det skriftliga förfarandet och som samtycker till begäran, såsom närmare anges i kallelsen om skriftligt förfarande. Obligationsinnehavare som representerar 53 procent av det justerade nominella beloppet har åtagit sig att rösta för de föreslagna ändringarna.

Mer information om omröstningskrav, viktiga datum för det skriftliga förfarandet och ersättning finns tillgängligt i kallelsen till skriftligt förfarande.

Carnegie Investment Bank AB (publ) och Nordea Bank Abp har fått i uppdrag att agera finansiella rådgivare och arrangörer i anslutning till det skriftliga förfarandet.

För frågor som rör transaktionen, vänligen kontakta arrangörerna på följande e-postadresser eller telefonnummer:

Carnegie Investment Bank AB (publ)
E-post: corpbondorig@carnegie.se
Telefon: +46 73 417 89 86

Nordea Bank Abp
E-post: nordealiabilitymanagement@nordea.com
Telefon: +45 61 612 996

För frågor till agenten avseende handläggningen av det skriftliga förfarandet, vänligen kontakta agenten på trustee@intertrustgroup.com eller +46 70 141 10 82.

Ladda ner artikel

Pressmeddelande

Ladda ner bilaga

Notice of procedure

Nyheter

Börsmeddelanden