Serneke offentliggör obligationsprospekt och ansöker om notering av sitt obligationslån på Nasdaq Stockholm

2016-10-21

Serneke Group AB (publ) (”Serneke” eller ”Bolaget”) offentliggör obligationsprospekt och ansöker om notering av sitt obligationslån på Nasdaq Stockholm.

Serneke offentliggjorde den 23 september 2016 att Bolaget har emitterat ett icke säkerställt obligationslån om 300 miljoner kronor inom ett rambelopp om 500 miljoner kronor. Obligationslånet löper till och med den 30 september 2019 med en rörlig ränta om Stibor 3 månader + 6,25 procent.

Bolaget har ansökt om notering av obligationslånet på Nasdaq Stockholm och första dag för handel beräknas vara den 31 oktober 2016. Med anledning av noteringen har Bolaget upprättat ett prospekt som har godkänts av Finansinspektionen. Prospektet (engelsk version) finns tillgängligt på Bolagets (www.serneke.se) och Finansinspektionens (www.fi.se) webbplatser.


För mer information, kontakta:
Ola Serneke, VD
Tel: +46 706 243990
ola.serneke@serneke.se

Anders Antonsson, Investor Relations
Tel: +46 709 994970
anders.antonsson@serneke.se


Denna information är sådan information som Serneke Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och/eller lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 21 oktober 2016 kl. 10.45.

Serneke är en snabbt växande koncern verksam inom bygg, anläggning, projektutveckling och fastighetsförvaltning med cirka 800 anställda. Genom att tänka nytt driver vi utvecklingen och skapar effektivare och mer innovativa lösningar för ett ansvarsfullt byggande. Verksamheten har en god fördelning mellan offentliga och kommersiella uppdrag, vilket är en styrka över konjunkturcykler. 

Nyheter

Börsmeddelanden