Serneke planerar börsnotering på Nasdaq Stockholm

2016-10-31

EJ FÖR DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, TILL NYHETS­DISTRIBUTÖRER I USA ELLER FÖR SPRIDNING I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA, JAPAN ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING SKULLE VARA OTILLÅTEN ENLIGT TILLÄMPLIG LAG.

Serneke Group AB (publ) (”Serneke” eller ”Bolaget”) offentliggör idag sin avsikt att genomföra en notering av Bolagets aktier på Nasdaq Stockholm (”Noteringen” eller ”Erbjudandet”). 

  • Nasdaq Stockholm har beslutat att godkänna Sernekes ansökan om notering av aktierna, under förutsättningar att sedvanliga villkor uppfylls
  • Bolagets VD, grundare och huvudägare Ola Serneke samt Bolagets näst största aktieägare Lommen Holding AB har, på vissa villkor, åtagit sig att förvärva aktier i Erbjudandet för sammantaget motsvarande cirka 50 miljoner kronor
  • Erbjudandet omfattar huvudsakligen nyemitterade aktier som riktas till institutionella investerare i Sverige och internationellt samt till allmänheten i Sverige
  • Bolaget avser att använda nyemissionslikviden för att möjliggöra fortsatt tillväxt genom främst organisk tillväxt kompletterat med selektiva förvärv
  • Fullständig information avseendet Erbjudandet kommer att finnas tillgängligt i prospektet som förväntas offentliggöras omkring den 14 november 2016
  • Första handelsdag på Nasdaq Stockholm beräknas till omkring den 24 november 2016

Ola Serneke, VD, grundare och styrelseledamot för Serneke
”När jag startade Serneke var visionen att skapa en rikstäckande entreprenad- och projektutvecklingskoncern. Sedan dess har vi, alla medarbetare i Serneke, tillsammans och målmedvetet arbetat utifrån den visionen. Med avstamp i en tydlig affärsplan fokuserade vi tidigt på att vinna större uppdrag, vilket har varit väsentligt för att bli den dynamiska och snabbväxande koncern vi är idag. Vi erbjuder samma trygghet och kunskap som marknads­ledarna, men med mer energi, ett större engagemang och ett modernare synsätt.

Jag vill rikta ett tack till alla medarbetare, varav många redan är aktieägare, som möjliggjort Bolagets utveckling. Nu passerar vi snart en viktig milstolpe i Sernekes utveckling genom en börsnotering på Nasdaq Stockholm. Vår erfarenhet, i kombination med spännande tillväxtmöjligheter framöver, gör att vi ser med optimism på framtiden som noterat bolag.”

Om Serneke och bakgrund till Noteringen
Serneke är en av Sveriges snabbast växande entreprenad- och projektutvecklingskoncerner med ett heltäckande erbjudande inom bygg, anläggning, projektutveckling och fastighetsförvaltning. Sedan verksamheten inleddes 2002 har Serneke utvecklats från att vara ett lokalt entreprenad­bolag till en dynamisk och snabbväxande entreprenadkoncern med en stark portfölj inom projektutveckling. Mellan 2002 och 2015 ökade Sernekes intäkter från 14 miljoner kronor till 3,1 miljarder kronor, med en genomsnittlig årlig tillväxttakt om 51,5 procent. För räkenskapsåret 2015 redovisade Serneke ett rörelseresultat om 128 miljoner kronor, vilket motsvarar en rörelsemarginal om 4,1 procent. Bolagets orderbok uppgick till 6 629 miljoner kronor per den 30 september 2016.

Bolaget bygger och utvecklar bostäder, kommersiella fastigheter, industrilokaler, offentliga byggnader, vägar och anläggningar samt övrig infrastruktur. Serneke arbetar dessutom med projektutveckling och fastighetsförvaltning. Bolagets kunder utgörs främst av stat, kommuner, landsting, fastighetsbolag, industri- och handelsbolag samt kommunala och statliga bolag. Verksamheten är fokuserad kring de tre storstadsregionerna Göteborg (Region Väst), Stockholm (Region Öst) och Malmö (Region Syd). Bolaget har huvudkontor i Göteborg och kontor i Stockholm, Malmö, Helsingborg, Borås, Halmstad, Strömstad, Trollhättan, Varberg och Alingsås. Den 30 september 2016 uppgick antalet anställda till 838.

Sernekes styrelse och ledning har tillsammans med Bolagets medarbetare målmedvetet utvecklat verksamheten så att Bolaget idag är ett av Sveriges tio största byggföretag. Serneke har också byggt upp en ansvarstagande och tydlig organisation med ett varumärke som står för engagemang, nytänkande och kunskap. Motiverade medarbetare är avgörande för Bolagets framgång och flera av de anställda är delägare i Bolaget, vilket bidrar till engagemanget i den dagliga verksamheten.

Bolaget har byggt en plattform med erfarenheter och struktur som tillsammans med positiva underliggande marknadstrender ger goda förutsättningar för fortsatt tillväxt och ökade resultat. Bolagets mål framöver är främst att växa genom organisk tillväxt. Förvärv kan genomföras när det finns goda förutsättningar för positiva synergier. Styrelse och ledning bedömer att en notering på Nasdaq Stockholm är ett logiskt steg i Bolagets fortsatta utveckling, då tillgång till den svenska och internationella kapitalmarknaden kan accelerera Bolagets tillväxt och därmed skapa värden för nya ägare.

Erbjudandet omfattar huvudsakligen nyemitterade aktier som riktas till institutionella investerare i Sverige och internationellt samt till allmänheten i Sverige. Bolagets VD, grundare och huvudägare Ola Serneke samt Bolagets näst största aktieägare Lommen Holding AB har, på vissa villkor, åtagit sig att förvärva aktier i Erbjudandet för sammantaget motsvarande cirka 50 miljoner kronor. Emissionslikviden som Bolaget kommer att erhålla i samband med Erbjudandet avses användas för att (i) stärka Bolagets position inom Bygg och Anläggning i befintliga regioner, (ii) möjliggöra fortsatt satsning inom Projektutveckling genom förvärv av mark- och fastigheter med attraktiv utvecklingspotential, (iii) utnyttja den organisatoriska plattformen för fortsatt tillväxt, samt (iv) genomföra selektiva förvärv av rörelsedrivande bolag.

Styrelsen och Bolagets ledning anser att Noteringen av Bolagets aktier är ett logiskt och viktigt steg i Bolagets utveckling. En notering ger möjlighet att bredda Bolagets aktieägarbas med investerare utöver de nuvarande cirka 130 aktieägarna. Bolaget anser även att en notering kommer att öka kännedomen bland nuvarande och potentiella kunder och medarbetare, leverantörer och samarbetsparter om Serneke och dess verksamhet. Av dessa skäl har styrelsen ansökt om notering på Nasdaq Stockholm.

Rådgivare
Carnegie Investment Bank är Global Coordinator och Setterwalls Advokatbyrå är legal rådgivare åt Bolaget i Noteringen.


För mer information, vänligen kontakta:
Anders Antonsson, Investerarrelationer
Tel: +46 709 994970
anders.antonsson@serneke.se

Tomas Järund, Kommunikationschef
Tel: +46 704 455087
tomas.jarund@serneke.se

Denna information är sådan information som Serneke är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 31 oktober 2016, kl. 08:00 (CET).

Viktig information
Detta meddelande är inte, och utgör inte del av, ett erbjudande om försäljning av värdepapper.

Inga kopior av detta meddelande görs och meddelandet får inte distribueras eller skickas till USA, Australien, Kanada, Japan eller till någon annan jurisdiktion där sådan distribution skulle vara otillåten enligt tillämplig lag eller kräva registrering eller andra åtgärder.

De värdepapper som hänvisas till i detta meddelande har inte och kommer inte att registreras enligt US Securities Act från 1933, i gällande lydelse (“Securities Act”), och får följaktligen inte erbjudas eller säljas inom USA utan registrering eller utan tillämpning av undantag från registreringskrav enligt Securities Act samt i enlighet med tillämplig värdepapperslagstiftning i delstater i USA. Bolaget avser inte att registrera någon del av erbjudandet i USA eller att lämna något offentligt erbjudande av värdepapper i USA.

Ett eventuellt erbjudande enligt detta meddelande kommer att lämnas genom ett prospekt. Detta meddelande är inte ett prospekt enligt direktiv 2003/71/EG (tillsammans med tillämpliga implementeringsåtgärder i något medlemsland, ”Prospektdirektivet”). Investerare bör inte teckna sig för några värdepapper som beskrivs i detta meddelande med stöd av annat än informationen i tidigare nämnda prospekt.

I de EES-medlemsländer, förutom Sverige, som har implementerat Prospektdirektivet är detta meddelande endast avsett för och riktat till kvalificerade investerare inom medlemsstaten på det sätt som avses i Prospektdirektivet, det vill säga enbart till investerare som kan vara mottagare av erbjudandet utan att ett prospekt registreras i medlemsstaten.

Detta meddelande distribueras och riktar sig enbart till personer i Storbritannien som är (i) professionella investerare som faller inom den vid var tid gällande Artikel 19(5) i U.K. Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (”Ordern”) eller (ii) subjekt med hög nettoförmögenhet och andra personer som detta meddelande lagligen kan riktas till, vilka omfattas av Artikel 49(2)(a)-(d) i Ordern (alla sådana personer benämns tillsammans ”Relevanta Personer”). Personer som inte är Relevanta Personer får inte agera på eller förlita sig på informationen i detta meddelande. En investering eller investeringsåtgärd som detta meddelande avser är enbart möjlig för Relevanta Personer och kommer endast att fullföljas med Relevanta Personer. Personer som sprider detta meddelande måste själva säkerställa att sådan spridning är tillåten.

Detta meddelande kan innehålla vissa framåtriktade uttalanden. Sådana uttalanden är alla uttalanden som inte avser historiska fakta och kan identifieras av att de innehåller uttryck som ”anser”, ”uppskattar”, ”förväntar”, ”väntar”, ”antar”, ”förutser”, ”avser”, ”kan”, ”fortsätter”, ”bör” eller liknande uttryck. De framåtriktade uttalandena i detta meddelande är baserade på olika uppskattningar och antaganden, vilka i flera fall baseras på ytterligare antaganden. Även om Serneke anser att dessa antaganden var rimliga när de gjordes, är sådana framåtriktade uttalanden föremål för kända och okända risker, osäkerheter och andra väsentliga faktorer som är svåra eller omöjliga att förutsäga och som ligger utanför Bolagets kontroll. Sådana risker, osäkerheter, oförutsedda faktorer och andra väsentliga faktorer kan medföra att de faktiska resultaten kan komma att avvika väsentligt från de förväntningar som uttryckligen eller underförstått anges i detta meddelande genom de framåtriktade uttalandena.

Informationen, uppfattningarna och de framåtriktade uttalandena i detta meddelande gäller enbart per dagen för detta meddelande och kan ändras utan att det meddelas.


Serneke är en snabbt växande koncern verksam inom bygg, anläggning, projektutveckling och fastighetsförvaltning. Koncernen grundades 2002 och har idag intäkter över 3 miljarder kronor och mer än 800 anställda. Genom att tänka nytt driver Bolaget utvecklingen och skapar effektivare och mer innovativa lösningar för ett ansvarsfullt byggande. Bolaget bygger och utvecklar bostäder, kommersiella fastigheter, industrilokaler, offentliga byggnader, vägar och anläggningar samt övrig infrastruktur. Bolagets kunder utgörs av offentliga och kommersiella beställare och verksamheten är fokuserad kring de tre storstadsregionerna Göteborg (Region Väst), Stockholm (Region Öst) och Malmö (Region Syd). Serneke har sitt huvudkontor i Göteborg och kontor i Stockholm, Malmö, Helsingborg, Borås, Halmstad, Strömstad, Trollhättan, Varberg och Alingsås.

Mer information om Serneke finns på www.serneke.group


Ladda ner artikel

Ladda ner

Nyheter

Börsmeddelanden