Serneke säkrar finansiering av Karlatornet i strukturaffär med Balder

2020-12-17

Serneke och Fastighets AB Balder ("Balder") har den 17 december 2020 ingått ett aktieöverlåtelseavtal innebärande att Balder förvärvar 50 procent av aktierna i Karlatornet AB ("JV-Bolaget"). Affären innebär därmed att Karlatornet, som kommer att bli Nordens högsta hus, är fullt finansierat. Vidare har Balder tecknat 2 300 000 aktier av serie B i Serneke till en teckningskurs om 53 kronor vilket gör Balder till sjätte största ägare i Serneke. Som ytterligare del i affären förvärvar Balder cirka 100 000 kvadratmeter byggrätter av Serneke.

 
Affären i sammandrag
  • Serneke och Balder har den 17 december 2020 ingått ett aktieöverlåtelseavtal som innebär att Balder förvärvar 50 procent av aktierna i JV-Bolaget
  • Karlatornet kommer genom aktieägarlån från parterna tillsammans med byggnadskreditiv om cirka 3 miljarder kronor från Nordea att vara fullt finansierat
  •  Fullt färdigställt beräknas försäljningsintäkterna avseende Karlatornet som lägst uppgå till 6,4 miljarder kronor och den totala projektbudgeten till cirka 5,5 miljarder kronor
  • Genom affären återupptas produktionen av Karlatornet omedelbart och inflyttning beräknas enligt en uppdaterad tidplan kunna starta under andra halvåret 2023
  • Som en del av strukturaffären har Balder tecknat sig för sammanlagt 2 300 000 aktier av serie B i Serneke till en teckningskurs om 53 kronor vilket gör dem till ägare av cirka 8,2 procent av aktierna och cirka 3,1 procent av rösterna i Serneke
  • Affären innebär även att Serneke säljer byggrätter till Balder om sammanlagt 100 000 kvadratmeter fördelade på totalt 10 projekt till ett värde om cirka 3,2 miljarder kronor

Se lediga lägenheter på Serneke Bostad


Ola Serneke, VD för Serneke Group

"Genom den här affären med Balder skapar vi inte bara förutsättningar att genomföra det viktigaste projektet i vår historia, Karlatornet. Jag ser det också som en game-changer för vårt bolag. Denna typ av affär, tillsammans med de genomgripande organisationsförändringar och åtgärder vi genomfört under året, skapar förutsättningar för vårt bolag att vända en jobbig period till något väldigt positivt för framtiden.

Att få in Balder som delägare i Karlatornet är en optimal lösning för oss, för projektet och för staden. I Balder har vi en stabil och långsiktig partner med stark lokal förankring och med samma starka tro på projektet och utvecklingen av staden som vi. Tillsammans ska vi nu fortsätta genomförandet av en unik stadsutveckling som kommer att stärka Göteborg och förhoppningsvis skapa stolthet hos göteborgarna."

Erik Selin, VD för Balder

"Det känns mycket glädjande att få vara del av förverkligandet av ett så unikt stadsutvecklingsprojekt. Att Karlatornet ingår som en del i en långsiktig affär med Serneke, som omfattar nästan 1 400 hyresrätter och drygt 12 000 kvadratmeter kommersiella lokaler, känns extra roligt, säger Erik Selin, VD för Balder".

 

Se lediga lägenheter på Serneke Bostad

 
Transaktionen i korthet

Serneke och Balder har den 17 december 2020 ingått ett aktieöverlåtelseavtal innebärande att Balder förvärvar 50 procent av aktierna i JV-Bolaget. Serneke behåller hela sitt investerade kapital om cirka 1,5 miljarder kronor i projektet i form av räntebärande aktieägarlån. Genom ytterligare aktieägarlån från Balder om cirka 0,5 miljarder kronor, tillsammans med byggnadskreditiv om cirka 3 miljarder kronor och intäkter från försäljning av bostadsrätter kommer Karlatornet vara fullt finansierat. Nordea har meddelat positivt kreditbeslut och fullständig dokumentation skall nu tas fram av parterna. För byggnadskreditivet gäller sedvanliga villkor för denna typ av kredit. För åtagandet att säkerställa full finansiering berättigar Balders aktier till 0,6 miljarder kronor i preferensutdelning innan återbetalning av Sernekes aktieägarlån och förväntad projektvinst.

När Karlatornet är uppfört kommer byggnaden vara Nordens högsta skyskrapa med 73 våningar och 245 meter hög. Karlatornet kommer att omfatta drygt 600 lägenheter, ett Clarion-hotell med cirka 300 rum, drygt 8 000 kvm kontors- och handelsytor samt en utsiktsplats. Idag är mer än 80 procent av Karlatornets lägenheter sålda. Enligt avtalet med Balder säkerställer Serneke de återstående osålda lägenheterna och Balder erhåller samtidigt en option att förvärva Karlatornets hotell och kontorsdelar. Fullt färdigställt beräknas det totala projektvärdet som lägst uppgå till 6,4 miljarder kronor.

Karlatornets totala budget uppgår till cirka 5,5 miljarder kronor och byggnationen befinner sig idag åtta våningar ovan mark. Samtliga arbeten, inklusive den komplexa grundläggningen, har hittills genomförts inom budget. Serneke fortsätter som huvudentreprenör och ingår vid affären ett totalentreprenadavtal med JV-Bolaget avseende projektets återstående projektutvecklings- och entreprenadarbeten till ett fast pris om cirka 3,2 miljarder kronor. Ordervärdet inkluderas i Sernekes orderingång för det fjärde kvartalet 2020. Som säkerhet för det rätta fullgörandet av Karlatornet har Serneke lämnat borgen samt säkerheter i tillgångarna i Karlastaden. Affären innebär att byggnationen, som sedan april i år varit begränsad till ett minimum, omedelbart återupptas. Enligt en uppdaterad tidplan beräknas inflyttning i tornet kunna starta under andra halvåret 2023.

Efter affären kommer Serneke att kvarstå som ensam ägare till övriga byggrätter i Karlastaden, bestående av cirka 200 000 kvadratmeter utvecklingsbar yta för blandad bebyggelse uppdelad i sju kvarter. Serneke fortsätter nu arbetet med att fullfölja utvecklingen för resten av stadsdelen, vilket bland annat innebär intensifierade dialoger med potentiella investerare och samarbetsparter.

 
Balder blir ägare i Serneke

Som en del av strukturaffären har styrelsen i Serneke idag fattat beslut om att emittera sammanlagt 2 300 000 aktier av serie B till Balder som därmed blir ägare till cirka 8,2 procent av aktierna och 3,1 procent av rösterna i Bolaget efter utspädning . Aktierna emitteras till 53 kronor per aktie, vilket innebär ett likvidtillskott för Serneke om totalt cirka 122 miljoner kronor. Beslutet sker inom ramen för ett befintligt bemyndigande från årsstämman den 5 maj 2020. De nya aktierna kommer inte att berättiga till deltagande med företrädesrätt i den beslutade företrädesemissionen som beskrivs nedan.

 
Balder köper byggrätter

Affären innebär även att Serneke avtalar om att sälja byggrätter till Balder om sammanlagt100 000 kvadratmeter fördelade på totalt 10 projekt i huvudsak belägna i Stockholm, Göteborg och Malmö. I avtalet ingår projektutvecklings- och entreprenaduppdrag för Serneke att färdigställa cirka 1 400 hyreslägenheter och samhällsfastigheter som skola och myndighetsbyggnader. Transaktionen bedöms ha ett underliggande fastighetsvärde, inklusive investeringsstöd, om cirka 3,2 miljarder kronor och förväntas ge Serneke ett samlat positivt likviditetstillskott om cirka 250 miljoner kronor. Projekten kommer enligt plan att överlåtas löpande under 2021 varvid Serneke, i takt med att överlåtelser sker, avser återkomma och redovisa finansiella effekter från detta som del av sin ordinarie rapportering. Majoriteten av lägenheterna kommer att färdigställas i perioden 2023 - 2025.

 
Styrelsen för Serneke beslutar om en företrädesemission

Styrelsen i Serneke har med stöd av bemyndigande från årsstämman den 5 maj 2020, beslutat att genomföra en nyemission av högst 3 204 780 aktier av serie B till teckningskursen 53 kronor per aktie med företrädesrätt för befintliga aktieägare vilket tillför Serneke cirka 170 miljoner kronor före emissionskostnader. Syftet med företrädesemissionen är att Serneke ska erhålla en större flexibilitet att bedriva verksamheten med förutsättningar för långsiktig utveckling med lönsam tillväxt och stabilitet. För mer information, se separat pressmeddelande.

 

[1] Med beaktande av den fullt garanterade företrädesemissionen.

 

Webbkonferens för investerare och analytiker

Serneke bjuder in till en webbsänd telefonkonferens torsdag den 17 december 2020 kl. 09:30. Presentationen sker på svenska och kan följas i direktsändning via en webbsändning på https://tv.streamfabriken.com/press-conference-17-dec
För att delta, vänligen ring: Sverige: +46 8 56 642 693; UK: +443333009034; USA: +18332498404

 
Pressträff och spadtag

Serneke och Balder erbjuder representanter för media möjlighet till intervjuer och fotografering vid Karlatornet, Polstjärnegatan 2 i Göteborg, torsdag den 17 december från kl. 11:00. Med hänsyn till rådande läge sker detta utomhus och efter tidsbokning hos Sernekes kommunikationschef Johan Live, se kontaktuppgifter nedan.

Johan Live

  • Kommunikationschef
  • Karlavagnstorget 2B, 417 50 Göteborg
  • 0768-68 11 37

Ladda ner artikel

Ladda ner

Nyheter

Börsmeddelanden