Serneke säljer Säve flygplats till Castellum för 1,1 miljarder kronor

2018-12-21

Serneke har idag ingått avtal med Castellum om att avyttra bolagets fastigheter på Säve flygplats. Den fasta köpeskillingen uppgår till 1,1 miljarder kronor.

Serneke erhåller en fast köpeskilling om 1,1 miljarder kronor varav 750 miljoner kronor erläggs i samband med tillträde och resterande del erläggs senast 2030. Därutöver tillkommer tilläggsköpeskillingar om ytterligare cirka 1 miljard kronor beroende på utfallet av nya detaljplaner och bygglov förutsatt att dessa har antagits senast 2030. Transaktionen beräknas ha en positiv effekt på koncernens rörelseresultat med cirka 275 miljoner kronor under det fjärde kvartalet 2018.

– Vi har genom strategiskt arbete med en ny vision och påbörjandet av en ny detaljplan skapat goda förutsättningar för området. Säve är ett fint exempel på hur Serneke genom ett engagerat och nytänkande helhetsgrepp frigör potential och synliggör värden i tillgångar som kanske inte anses självklara vid en första anblick, säger Ola Serneke VD för Serneke Group AB.

Ola Serneke fortsätter:
– Sernekes strategi är att bedriva en aktiv, värdeskapande utveckling av fastigheter och fylla dem med ett innehåll som efterfrågas i marknaden. Den här affären är ett tydligt resultat av det arbetet och vi lyckönskar Castellum som nu tar över stafettpinnen att driva visionen om Säve vidare.

Serneke förvärvade dåvarande Göteborg City Airport i april 2016 och kompletterade detta förvärv med en närliggande fastighet i juni 2017. Tillsammans utgör fastigheterna idag en yta på cirka tre miljoner kvadratmeter med pågående verksamheter kopplade till bland annat flygplats, heliport och hotell- och kontorsverksamheter.

Sedan förvärven har Serneke redovisat orealiserade värdeförändringar på fastigheterna motsvarande totalt 427 miljoner kronor, varav totalt 52 miljoner kronor under de första tre kvartalen 2018.

– I takt med ett växande Göteborg och starkt växande marknad för e-handeln ökar behovet av logistik. Vi kommer att ha en fantastisk landbank att bebygga många år framöver i Sveriges bästa logistikläge, säger Henrik Saxborn, koncernchef Castellum AB.

I transaktionen ingår totalt fem angränsande fastigheter, vilka innehåller ett större antal byggnader och cirka tre miljoner kvadratmeter utvecklingsbar mark. Serneke blir genom affären föredragen partner till Castellum i den kommande utvecklingen och kommer därmed fortsatt att agera i rollen som utvecklare och entreprenör i arbetet med ny detaljplan och den fortsatta exploateringen av Säve flygplats. Enligt avtalet har även Serneke ett ansvar avseende sanering av föroreningar som förekommit på området. Serneke har för detta ändamål gjort en erforderlig reservation som man löpande avser utvärdera i takt med att området utvecklas.

Tillträde sker fredag den 21 december.

Ladda ner artikel

Ladda ner

Nyheter

Börsmeddelanden