Serneke undersöker möjligheten att emittera nya obligationer och lämnar villkorat meddelande om förtida inlösen av befintliga obligationer

2018-05-18

Serneke Group AB (publ) (“Serneke” eller “Bolaget”) har mandaterat Carnegie Investment Bank och DNB Markets (tillsammans “Arrangörerna”) för att utvärdera möjligheten att i förtid refinansiera Bolagets utestående obligationer 2016/2019 med ISIN SE0008992184 (“Befintliga Obligationerna”), genom en emission av ett nytt obligationslån.

Tillsammans med Arrangörerna kommer Serneke att anordna ett antal möten med obligationsinvesterare med början den 22 maj 2018. Efter dessa planerade investerarmöten kan en SEK-denominerad senior icke-säkerställd kapitalmarknadstransaktion komma att följa, med förbehåll för bland annat rådande marknadsvillkor och slutligt beslut av Bolaget. Nettolikviden från en sådan transaktion kommer att användas till att refinansiera de Befintliga Obligationerna samt i den löpande verksamheten.

Med anledning av den tänkta refinansieringen lämnar Bolaget villkorat meddelande om fullständig förtida inlösen av de Befintliga Obligationerna. Inlösen är villkorad av att ovannämnda obligationsemission genomförs framgångsrikt. Syftet med inlösen är att upprätthålla en sund skuldförfallsprofil, förbättra finansieringsvillkoren och att finansiera framtida expansion och marginaltillväxt i linje med Sernekes finansiella mål för 2020.

Om den nya obligationsemissionen genomförs innan avstämningsdagen för inlösen, vilken kommer att vara den 7 juni 2018, blir inlösen oåterkallelig och de Befintliga Obligationerna kommer att lösas in den 14 juni 2018 till 103,125 procent av dess nominella belopp (dvs. 1 031 250 kronor per Befintlig Obligation) plus upplupen men obetald ränta.

För fullständig information om villkoren för inlösen hänvisas till det villkorade meddelandet om förtida inlösen som finns tillgängligt på www.serneke.group, vilket även skickas till direktregistrerade ägare och registrerade behöriga förvaltare av de Befintliga Obligationerna enligt skuldboken per den 17 maj 2018.

Ladda ner artikel

Ladda ner

Nyheter

Börsmeddelanden