Serneke utnyttjar rätt till villkorad förtidsinlösen av utestående obligationer om sammanlagt nominellt belopp om SEK 500 miljoner

2022-05-05

EJ FÖR UTGIVANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA (INKLUSIVE DESS TERRITORIER OCH BESITTNINGAR) ELLER TILL EN U.S. PERSON (SÅSOM DEFINIERAT I REGULATION S I UNITED STATES SECURITIES ACT 1933), AUSTRALIEN, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SYDAFRIKA, HONGKONG, SCHWEIZ, SINGAPORE, ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR UTGIVANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION SKULLE VARA FÖRBJUDET ENLIGT LAG ELLER KRÄVA REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER.

Serneke Group AB (publ) (“Emittenten”) har sedan tidigare emitterat seniora icke-säkerställda obligationer med rörlig ränta, med förfallodag den 1 december 2022, ISIN SE0011256338 (“Obligationerna”). Emittenten har idag formellt utnyttjat sin rätt till frivilligt förtida inlösen av Obligationerna (“Förtidsinlösen”) i enlighet med punkt 10.3 (Early voluntary redemption by the Issuer (call option)) i villkoren för Obligationerna och Obligationerna kommer inlösas till ett belopp motsvarande 102,50 procent av det nominella beloppet av varje Obligation plus upplupen och obetald ränta till, och inklusive, likviddagen för Förtidsinlösen vilken förväntas vara den 31 maj 2022 (”Inlösendagen”).

Inlösenbeloppet, tillsammans med upplupen och obetald ränta, kommer att betalas till varje person som är registrerad som innehavare av Obligationerna i skuldboken som förs av Euroclear Sweden, vid stängning på avstämningsdagen som är den 23 maj 2022 (”Avstämningsdagen”). I samband med Förtidsinlösen kommer Obligationerna att avnoteras från Nasdaq Stockholm.

Förtidsinlösen av Obligationerna är villkorad av att Emittenten ingår ett facilitetsavtal och att villkoren för utbetalning därunder är uppfyllda på eller före Avstämningsdagen (”Finansierings­villkoret”). Uppfyllande av Finansieringsvillkoret kommer att bekräftas till innehavarna av Obligationerna genom ett pressmeddelande på eller före Avstämningsdagen. Om Finansierings­villkoret inte har uppfyllts före Avstämningsdagen kommer inlösen inte att ske och det kommer i sådant fall att bekräftas till innehavarna av obligationerna genom ett pressmeddelande på eller före Avstämningsdagen.

Ladda ner artikel

Ladda ner

Nyheter

Börsmeddelanden