Stämmokommuniké från årsstämman i Serneke Group AB (publ)

2017-05-03

Vid årsstämman i Serneke Group AB (publ) den 3 maj 2017 fattades följande huvudsakliga beslut:

Fastställande av arvoden till styrelseledamöterna och revisorerna

Årsstämman beslutade att arvode till styrelseledamöterna ska utgå med sammanlagt 1 625 000 kronor, varav 750 000 kronor till styrelsens ordförande och 200 000 kronor till var och en av övriga bolagsstämmovalda styrelseledamöter som inte är anställda i koncernen. För arbete i revisions­utskottet beslutades att arvode ska utgå med 75 000 kronor till ordföranden.  Arvode till revisorerna ska utgå enligt godkända fakturor.

Val av styrelseledamöter och styrelseordförande

Till styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma omvaldes Mari Broman,
Ludwig Mattsson, Ola Serneke, Anders Wennergren och Kristina Willgård. Vidare valdes
Kent Sander till ny styrelseledamot, tillika styrelseordförande.

Val av revisor

Till revisor för tiden intill slutet av årsstämman 2018 omvaldes Deloitte AB med Harald Jagner som huvudansvarig revisor.

Ändring av bolagsordningen

Årsstämman beslutade att ändra punkt 8 fjärde meningen i bolagsordningen innebärande att revisors mandattid ska vara för tiden intill slutet av nästföljande årsstämma istället för nuvarande reglering som innebär en mandattid intill slutet av den årsstämma som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter valet.

Beslut om ett långsiktigt incitamentsprogram i form av personalkonvertibler för anställda i Serneke-koncernen

Årsstämman beslutade anta ett långsiktigt incitamentsprogram i form av personalkonvertibler för anställda i koncernen. Syftet med programmet är att skapa förutsättningar för att behålla och rekrytera kompetent personal till koncernen samt att öka motivationen hos de anställda. Genom incitamentsprogrammet ökar även intresset för verksamheten och resultatutvecklingen.

Programmet innebär att bolaget upptar ett konvertibelt lån om nominellt högst 20 000 000 kronor genom emission av konvertibler. Teckningskursen för varje konvertibel ska motsvara dess nominella belopp. Teckningsberättigade ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, vara tillsvidareanställda i Serneke-koncernen som vid teckningstidens utgång inte sagt upp sig eller blivit uppsagda från sin anställning.

Varje konvertibel ska av innehavaren kunna konverteras till aktier av serie B vid följande tidpunkter: (i) under tio bankdagar närmast efter offentliggörande av bolagets bokslutskommuniké avseende räkenskapsåret 2017, 2018 respektive 2019, samt (ii) under tiden från och med den 3 augusti 2020 till och med den 25 augusti 2020. Konverteringskursen ska fastställas till 125 procent av den genomsnittliga volymviktade betalkursen för aktier av serie B i bolaget på Nasdaq Stockholm under tiden från och med 8 augusti 2017 till och med den 22 augusti 2017, dock lägst 100 kronor. Konvertiblerna förfaller till betalning den 8 september 2020 i den mån konvertering dessförinnan inte ägt rum. Konvertiblerna ska löpa med en årlig ränta om 2,60 procent.

Om samtliga konvertibler tilldelas och konverteringskursen antas bestämmas till 130 kronor, motsvarande 125 procent av 104 kronor, kommer aktiekapitalet öka med 19 531,20 kronor vid full konvertering, vilket motsvarar en utspädningseffekt om cirka 0,83 procent av aktiekapitalet och cirka 0,27 procent av rösterna efter full konvertering.

Beslut om principer för valberedningens tillsättning och instruktion för valberedningen

Årsstämman beslutade om följande huvudsakliga principer för valberedningens tillsättning och instruktion för valberedningen.

Valberedningen ska bildas efter det att styrelsens ordförande snarast efter den sista bankdagen i september identifierat de fyra röstmässigt största aktieägarna i bolaget, vilka sedan äger rätt att utse en ledamot vardera till valberedningen. Om någon av de fyra röstmässigt största aktieägarna avstår från sin rätt att utse ledamot till valberedningen ska nästa aktieägare i storleksordningen beredas tillfälle att utse ledamot. Dessa fyra ägarrepresentanter ska tillsammans med styrelsen ordförande utgöra bolagets valberedning. Vid större förändringar i ägarkretsen efter det att valberedningen satts samman kan justeringar ske i valberedningens sammansättning.

Valberedningen lämnar förslag till årsstämman om förslag till ordförande vid årsstämma, antal stämmovalda styrelseledamöter, styrelseordförande och övriga stämmovalda styrelseledamöter, arvode och annan ersättning till var och en av de stämmovalda styrelseledamöterna och till ledamöter av styrelsens utskott.

Valberedningen lämnar vidare förslag till om val av revisorer, arvode till revisorer, principer för valberedningens tillsättning och instruktion för valberedningen.

För mer information, kontakta:
Anders Antonsson, Investerarrelationer
Tel: 0709 994 970
anders.antonsson@serneke.se 

Tomas Järund, Kommunikationschef
Tel: 0704 455 087
tomas.jarund@serneke.se

Serneke är en snabbt växande koncern verksam inom bygg, anläggning, projektutveckling och fastighetsförvaltning. Koncernen grundades 2002 och har idag intäkter på närmare 4 miljarder kronor och omkring 890 anställda. Genom att tänka nytt driver Bolaget utvecklingen och skapar effektivare och mer innovativa lösningar för ett ansvarsfullt byggande. Bolaget bygger och utvecklar bostäder, kommersiella fastigheter, industrilokaler, offentliga byggnader, vägar och anläggningar samt övrig infrastruktur. Bolagets kunder utgörs av offentliga och kommersiella beställare och verksamheten är fokuserad kring de tre storstadsregionerna Göteborg (Region Väst), Stockholm (Region Öst) och Malmö (Region Syd). Serneke har sitt huvudkontor i Göteborg och kontor i Stockholm, Malmö, Helsingborg, Borås, Halmstad, Strömstad, Trollhättan, Varberg och Alingsås. Bolagets B-aktie (SRNKE) är noterad på Nasdaq Stockholm sedan november 2016.

Mer information om Serneke finns på www.serneke.group

Ladda ner artikel

Ladda ner

Nyheter

Börsmeddelanden