Stämmokommuniké från årsstämman i Serneke Group

2018-05-03

Vid årsstämman i Serneke Group AB (publ) den 3 maj 2018 fattades följande huvudsakliga beslut:

Fastställelse av årsredovisningen och ansvarsfrihet för styrelse och verkställande direktören
Årsstämman fastställde årsredovisningen för 2017. Styrelseledamöterna och verkställande direktören beviljandes ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2017.

Utdelning
Utdelningen fastställdes till 4,00 kronor per aktie. Avstämningsdagen för utdelning fastställdes till måndagen den 7 maj 2018. Utdelningen beräknas sändas ut genom Euroclear Sweden AB:s försorg fredagen den 11 maj 2018.

Fastställande av arvoden till styrelseledamöterna och revisorerna
Årsstämman beslutade att arvode till styrelseledamöterna skulle utgå med sammanlagt 2 000 000 kronor, varav 750 000 kronor till styrelsens ordförande och 250 000 kronor till var och en av övriga bolagsstämmovalda styrelseledamöter som inte är anställda i koncernen. För arbete i revisionsutskottet utgår arvode med 100 000 kronor till ordföranden och 50 000 kronor vardera till övriga två ledamöter. För arbete i ersättningsutskottet utgår inget arvode till ordföranden (ingår som del av styrelseordförandens ordinarie ersättning) och 25 000 kronor vardera till övriga två ledamöter. Arvode till revisorerna ska utgå enligt godkända fakturor.

Val av styrelseledamöter och styrelseordförande
Till styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma omvaldes Kent Sander, Mari Broman, Ludwig Mattsson och Ola Serneke. Till nya styrelseledamöter valdes Anna-Karin Celsing och Susanne Lithander. Vidare omvaldes Kent Sander till styrelse­ordförande.

Val av revisor
Till revisor för tiden intill slutet av årsstämman 2019 omvaldes Deloitte AB med Harald Jagner som huvudansvarig revisor.

Godkännande av aktiesparprogram
Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om godkännande av tre aktiesparprogram för 2018, 2019 respektive 2020 med målsättningen att programmen så långt som möjligt ska omfatta samtliga anställda i koncernen. Syftet med programmen är att öka möjligheterna att behålla och rekrytera anställda i koncernen.

Deltagande i programmen förutsätter att den anställde förvärvar och behåller aktier av serie B i Serneke under programmets löptid. Deltagare som behåller sparaktierna under sparperioden om cirka tre år och dessutom är anställd i koncernen under hela sparperioden, kommer efter utgången av respektive sparperiod, att för varje sparaktie hänförlig till sådan sparperiod utan kostnad erhålla 0,5 aktier av serie B i Serneke, s.k. matchningsaktier. Deltagare kommer utöver matchningsaktier även att utan kostnad kunna erhålla ytterligare aktier av serie B i Serneke, s.k. prestationsaktier, under förutsättning att deltagaren är anställd i koncernen under hela sparperioden samt att vissa prestationskrav är uppfyllda.

Det maximala antalet aktier som omfattas av programmen uppgår sammanlagt till 1 353 120 aktier av serie B motsvarande cirka 5,5 procent av antalet utgivna aktier efter utspädning och cirka 1,9 procent av antalet röster efter utspädning.

Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att bolagets åtaganden att leverera matchnings- och prestationsaktier enligt programmen ska säkerställas genom att bolaget återköper egna aktier av serie B, vilka därefter ska kunna överlåtas utan kostnad till deltagare i programmen. Årsstämman bemyndigade styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa års­stämma, besluta om att återköp av sammanlagt högst 1 778 271 aktier av serie B. Bemyndigan­det att återköpa aktier innefattar även det antal aktier av serie B som behövs för att säkra vissa kostnader hänförliga till programmen, huvudsakligen sociala avgifter.

Riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare
Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om riktlinjer för ersättningar och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare.

Styrelsen har beslutat om återköp av egna aktier
Styrelsen i Serneke Group AB har vid det konstituerande styrelsemötet efter årsstämman beslutat utnyttja det bemyndigande för återköp av egna aktier som gavs vid årsstämman. Återköp kan endast ske av sammanlagt högst 1 778 271 aktier av serie B i Serneke Group AB, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma. Förvärv ska ske på Nasdaq Stockholm och får endast ske till ett pris inom det vid var tid registrerade kursintervallet, varmed avses intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs. Betalning för återköpta aktier skall betalas kontant.

Syftet med eventuella återköp är att kunna säkerställa leverans av matchnings- och prestationsaktier till deltagare enligt koncernens aktiesparprogram samt säkra bolagets kostnader, huvudsakligen sociala avgifter, hänförliga till dessa program.

Nyheter

Börsmeddelanden