Stämmokommuniké från årsstämman i Serneke Group AB (publ)

2019-05-08

Vid årsstämman i Serneke Group AB (publ) den 8 maj 2019 fattades följande huvudsakliga beslut:

Fastställelse av årsredovisningen och ansvarsfrihet för styrelse och verkställande direktören
Årsstämman fastställde årsredovisningen för 2018. Styrelseledamöterna och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2018.

Utdelning
Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att inte lämna någon utdelning för räkenskapsåret 2018.

Fastställande av arvoden till styrelseledamöterna och revisorerna
Årsstämman beslutade att arvode till styrelseledamöterna skulle utgå med sammanlagt 2 250 000 kronor, varav 750 000 kronor till styrelsens ordförande och 250 000 kronor till var och en av övriga bolagsstämmovalda styrelseledamöter som inte är anställda i koncernen. För arbete i revisions­utskottet utgår arvode med 100 000 kronor till ordföranden och 50 000 kronor vardera till övriga två ledamöter. För arbete i ersättningsutskottet utgår inget arvode till ordföranden (ingår som del av styrelseordförandens ordinarie ersättning) och 25 000 kronor vardera till övriga två ledamöter. Arvode till revisorerna ska utgå enligt godkända fakturor.

Val av styrelseledamöter och styrelseordförande
Till styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma omvaldes Kent Sander, Mari Broman, Ludwig Mattsson, Ola Serneke och Anna-Carin Celsing. Till nya styrelseledamöter valdes Anna Belfrage och Fredrik Alvarsson. Vidare omvaldes Kent Sander till styrelse­ordförande.

Val av revisor
Till revisor för tiden intill slutet av årsstämman 2020 omvaldes Deloitte AB med Harald Jagner som huvudansvarig revisor.

Bemyndigande att återköpa aktier
Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, besluta om att återköp av sammanlagt högst 400 000 aktier av serie B. Förvärv ska ske på Nasdaq Stockholm och får endast ske till ett pris inom det vid var tid registrerade kursintervallet, varmed avses intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs. Betalning för återköpta aktier skall betalas kontant. Syftet med bemyndigandet är att kunna säkerställa leverans av matchnings- och prestationsaktier till deltagare enligt koncernens incitamentsprogram som beslutades vid årsstämman 2018 samt säkra bolagets kostnader, huvudsakligen sociala avgifter, hänförliga till dessa program.

Riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare
Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om riktlinjer för ersättningar och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare.

Styrelsen har beslutat om återköp av egna aktier
Styrelsen i Serneke Group AB har vid det konstituerande styrelsemötet efter årsstämman beslutat utnyttja det bemyndigande för återköp av egna aktier som gavs vid årsstämman. Återköp kan endast ske av sammanlagt högst 400 000 aktier av serie B i Serneke Group AB, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma. Förvärv ska ske på Nasdaq Stockholm och får endast ske till ett pris inom det vid var tid registrerade kursintervallet, varmed avses intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs. Betalning för återköpta aktier skall betalas kontant. Syftet med eventuella återköp är att kunna säkerställa leverans av matchnings- och prestationsaktier till deltagare enligt koncernens aktiesparprogram samt säkra bolagets kostnader, huvudsakligen sociala avgifter, hänförliga till dessa program.


För mer information, kontakta:
Michael Berglin, vice VD, Serneke Group AB
Tel: +46 31 712 97 39
michael.berglin@serneke.se 

Anders Düring, CFO Serneke Group AB
Tel: +46 70 888 7733
anders.during@serneke.se 

Serneke är en snabbt växande koncern verksam inom bygg, anläggning, projektutveckling och fastighetsförvaltning. Koncernen grundades 2002 och har idag intäkter på omkring 6,5 miljarder kronor och cirka 1 200 anställda. Genom att tänka nytt driver Bolaget utvecklingen och skapar effektivare och mer innovativa lösningar för ett ansvarsfullt byggande. Bolaget bygger och utvecklar bostäder, kommersiella fastigheter, industrilokaler, offentliga byggnader, vägar och anläggningar samt övrig infrastruktur. Bolagets kunder utgörs av offentliga och kommersiella beställare och verksamheten är fokuserad kring de tre storstadsregionerna Göteborg (Region Väst), Stockholm (Region Öst) och Malmö (Region Syd). Serneke har sitt huvudkontor i Göteborg och kontor i Stockholm, Malmö, Alingsås, Borås, Eskilstuna, Halmstad, Helsingborg, Jönköping, Skövde, Strömstad, Trollhättan, Uppsala, Varberg och Växjö. Bolagets B-aktie (SRNKE) är noterad på Nasdaq Stockholm sedan november 2016.

Mer information om Serneke finns på www.serneke.se

Ladda ner artikel

Ladda ner

Nyheter

Börsmeddelanden