Stämmokommuniké från årsstämman i Serneke Group AB (publ)

2020-05-05

Vid årsstämman i Serneke Group AB (publ) den 5 maj 2020 fattades följande huvudsakliga beslut:

Fastställelse av årsredovisningen och ansvarsfrihet för styrelse och verkställande direktören
Årsstämman fastställde årsredovisningen för 2019. Styrelseledamöterna och verkställande direktören beviljandes ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2019.

Utdelning
Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att inte lämna någon utdelning för räkenskapsåret 2019.

Fastställande av arvoden till styrelseledamöterna och revisorerna
Årsstämman beslutade att arvode till styrelseledamöterna skulle utgå med sammanlagt 2 900 000 kronor, varav oförändrat 750 000 kronor till styrelsens ordförande och oförändrat 250 000 kronor till var och en av övriga bolagsstämmovalda styrelseledamöter som inte är anställda i koncernen. Styrelsen avser att efter årsstämman införa två nya utskott utöver revisions- och ersättningsutskotten. De två nya utskotten avser behandla frågor kring investeringar respektive strategi och innovation. Vardera av styrelsens utskott avses bestå av tre ledamöter. Valberedningen föreslår att ett arvode om 100 000 kronor ska utgå till ordföranden i revisionsutskottet samt att 50 000 kronor ska utgå till vardera av utskottens övriga ledamöter som inte är anställda i koncernen. Per Åkerman ska via eget konsultbolag fortsatt kunna erhålla konsultersättning för sina arbetsuppgifter utanför styrelseuppdraget uppgående till 140 900 kronor per månad exklusive moms. Arvode till revisorerna ska utgå enligt godkända fakturor.

Val av styrelseledamöter och styrelseordförande
Till styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma omvaldes Mari Broman, Ludwig Mattsson, Ola Serneke, Anna Belfrage och Fredrik Alvarsson. Till nya styrelseledamöter valdes Jan C. Johansson, Veronica Rörsgård och Per Åkerman. Kent Sander och Anna-Karin Celsing har avböjt omval. Vidare valdes Jan C. Johansson till ny styrelse­ordförande och Per Åkerman som vice styrelseordförande.

Val av revisor
Till revisor för tiden intill slutet av årsstämman 2021 valdes det registrerade revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers AB med Ulrica Ramsvik som huvudansvarig revisor.

Godkännande av aktiesparprogram
Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att införa årligen återkommande aktiesparprogram ("Programmen") med målsättningen att Programmen så långt som möjligt ska omfatta samtliga anställda i koncernen. Syftet med Programmen är att öka möjligheterna att behålla och rekrytera anställda i koncernen. Styrelsen anser vidare att ett personligt och långsiktigt ägarengagemang hos deltagarna kommer att bidra till ett ökat intresse för Bolagets verksamhet och resultatutveckling samt utgöra ett konkurrenskraftigt och motivationshöjande incitament för samtliga anställda i koncernen. Programmen motsvarar i allt väsentligt de årligen återkommande aktiesparprogram som antogs vid årsstämman 2018.

Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att införa ett Program årligen under 2021, 2022 respektive 2023.

Bemyndigande
Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, mot kontant betalning, apportegendom eller genom kvittning, besluta om emission av aktier och/eller konvertibler som innebär utgivande av eller konvertering till sammanlagt högst 5,6 miljoner aktier, vilket motsvarar en utspädning om cirka 20,0 procent av aktiekapitalet och cirka 7,5 procent av rösterna. Syftet med bemyndigandet är att öka bolagets finansiella flexibilitet för att finansiera den löpande verksamheten samt att kunna erlägga betalning med egna aktier och/eller konvertibler dels i samband med eventuella förvärv av företag eller verksamhet som bolaget kan komma att genomföra, dels för att reglera eventuella tilläggsköpeskillingar i samband med sådana förvärv. Vid emissioner med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska utgångspunkten för emissionskursens fastställande vara de rådande marknadsförhållandena vid tidpunkten då aktier och/eller konvertibler emitteras.

Riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare
Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om riktlinjer för ersättningar och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare.

Ändring av bolagsordningen
Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att ändra bolagsordningen.

Ladda ner artikel

Ladda ner

Nyheter

Börsmeddelanden