Stämmokommuniké från årsstämman i Serneke Group AB (publ)

2021-05-06

Vid årsstämman i Serneke Group AB (publ) den 6 maj 2021 fattades följande huvudsakliga beslut:

Fastställelse av årsredovisningen och ansvarsfrihet för styrelse och verkställande direktören
Årsstämman fastställde årsredovisningen för 2020. Styrelseledamöterna och verkställande direktören beviljandes ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2020.

Utdelning
Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att inte lämna någon utdelning för räkenskapsåret 2020.

Fastställande av arvoden till styrelseledamöterna och revisorerna
Årsstämman beslutade att arvode till styrelseledamöterna skulle utgå med sammanlagt 2 900 000 kronor, varav oförändrat 750 000 kronor till styrelsens ordförande och oförändrat 250 000 kronor till var och en av övriga bolagsstämmovalda styrelseledamöter som inte är anställda i koncernen. Vidare beslutades om arvode om 100 000 kronor till ordföranden i revisionsutskottet samt att 50 000 kronor till vardera av utskottens övriga ledamöter som inte är anställda i koncernen. Årsstämman beslutade att Per Åkerman, via eget konsultbolag, ska fortsatt kunna erhålla konsultersättning för sina arbetsuppgifter utanför styrelseuppdraget uppgående till 150 000 kronor per månad exklusive moms. Arvode till revisorerna ska utgå enligt godkända fakturor.

Val av styrelseledamöter och styrelseordförande
Till styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma omvaldes Fredrik Alvarsson, Mari Broman, Ludwig Mattsson, Veronica Rörsgård, Per Åkerman och Jan C. Johansson. Till nya styrelseledamöter valdes Mariann Östansjö och Lars Kvarnsund. Anna Belfrage hade avböjt omval. Vidare omvaldes Jan C. Johansson till styrelseordförande och Per Åkerman som vice styrelseordförande.

Val av revisor
Till revisor för tiden intill slutet av årsstämman 2022 valdes det registrerade revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers AB med Ulrica Ramsvik som huvudansvarig revisor.

Bemyndigande
Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, mot kontant betalning, apportegendom eller genom kvittning, besluta om emission av aktier och/eller konvertibler som innebär utgivande av eller konvertering till sammanlagt högst 7 200 000 aktier, vilket motsvarar en utspädning om cirka 20,1 procent av aktiekapitalet och cirka 8,7 procent av rösterna.

Stämmokommuniké från årsstämman 2021

Ladda ner

Nyheter

Börsmeddelanden