Stämmokommuniké från årsstämman i Serneke Group AB (publ)

2022-04-26

Vid årsstämman i Serneke Group AB (publ) den 26 april 2022 fattades följande huvudsakliga beslut:

Fastställelse av årsredovisningen och ansvarsfrihet för styrelse och verkställande direktörerna
Årsstämman fastställde årsredovisningen för 2021. Styrelseledamöterna och verkställande direktörerna beviljandes ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2021.

Utdelning
Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att inte lämna någon utdelning för räkenskapsåret 2021.

Fastställande av arvoden till styrelseledamöterna och revisorerna
Årsstämman beslutade att arvode till styrelseledamöterna skulle utgå med sammanlagt
2 650 000 kronor, varav oförändrat 750 000 kronor till styrelsens ordförande och oförändrat 250 000 kronor till var och en av övriga bolagsstämmovalda styrelseledamöter som inte är anställda i koncernen. Vidare beslutades om arvode om 100 000 kronor till ordföranden i revisionsutskottet samt att 50 000 kronor till vardera av utskottens övriga ledamöter som inte är anställda i koncernen. Årsstämman beslutade att Per Åkerman, via eget konsultbolag, ska fortsatt kunna erhålla konsultersättning för sina arbetsuppgifter utanför styrelseuppdraget uppgående till 150 000 kronor per månad exklusive moms. Arvode till revisorerna ska utgå enligt godkända fakturor.

Val av styrelseledamöter och styrelseordförande
Till styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa omvaldes Fredrik Alvarsson, Mari Broman, Ludwig Mattsson, Veronica Rörsgård, Per Åkerman, Lars Kvarnsund och Jan C. Johansson. Vidare omvaldes Jan C. Johansson som styrelseordförande och Per Åkerman som vice styrelseordförande. Mariann Östansjö hade avböjt omval.

Val av revisor
Till revisor för tiden intill slutet av årsstämman 2023 valdes det registrerade revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers AB med Ulrika Ramsvik som huvudansvarig revisor.

Bemyndigande
Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, mot kontant betalning, apportegendom eller genom kvittning, besluta om emission av aktier och/eller konvertibler som innebär utgivande av eller konvertering till sammanlagt högst 7 200 000 aktier, vilket motsvarar en utspädning om cirka 20,1 procent av aktiekapitalet och cirka 8,7 procent av rösterna.

Beslut om ändring av bolagsordningen 
Årsstämman beslutade att komplettera punkt 9 i bolagsordningen med följande stycke:
”Styrelsen får inför en bolagsstämma besluta att aktieägarna ska kunna utöva sin rösträtt per post före bolagsstämman.”

Ladda ner artikel

Ladda ner

Nyheter

Börsmeddelanden