Stämmokommuniké från årsstämman i Serneke Group AB (publ)

2023-05-03

Vid årsstämman i Serneke Group AB (publ) den 3 maj 2023 fattades följande huvudsakliga beslut:

Fastställelse av årsredovisningen och ansvarsfrihet för styrelse och verkställande direktör
Årsstämman fastställde årsredovisningen för 2022. Styrelseledamöterna och den verkställande direktören beviljandes ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2022.

Utdelning
Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att inte lämna någon utdelning för räkenskapsåret 2022.

Fastställande av arvoden till styrelseledamöterna och revisorerna
Årsstämman beslutade att arvode till styrelseledamöterna skulle utgå med sammanlagt
2 700 000 kronor, varav oförändrat 750 000 kronor till styrelsens ordförande och oförändrat 250 000 kronor till var och en av övriga bolagsstämmovalda styrelseledamöter som inte är anställda i koncernen. Vidare beslutades att arvode om 100 000 kronor ska utgå till ordföranden i revisionsutskottet samt att 50 000 kronor ska utgå till vardera ledamot i revisionsutskottet, ersättningsutskottet och affärsutskottet, med undantag för styrelsens ordförande där inget arvode för utskottsarbete utgår. Arvode till revisorerna ska utgå enligt godkända fakturor.

Val av styrelseledamöter och styrelseordförande
Till styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa omvaldes Fredrik Alvarsson, Mari Broman, Ludwig Mattsson, Veronica Rörsgård, Per Åkerman, Lars Kvarnsund och Jan C. Johansson. Vidare omvaldes Jan C. Johansson som styrelseordförande och Per Åkerman som vice styrelseordförande.

Val av revisor
Till revisor för tiden intill slutet av årsstämman 2024 valdes det registrerade revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers AB med Ulrika Ramsvik som huvudansvarig revisor.

Incitamentsprogram
Årsstämman beslutade att införa årligen återkommande incitamentsprogram (”Programmen”) för ledande befattningshavare och andra nyckelpersoner i koncernen. Programmet innebär att deltagarna erhåller aktierätter som efter en intjänandeperiod om tre år ger rätt att erhålla aktier av serie B i Serneke.

Deltagande i Programmen omfattar cirka 75 ledande befattningshavare och andra nyckelmedarbetare i Serneke-koncernen. Tilldelning av aktierätter till deltagarna sker i samband med redovisning av utfall enligt koncernens bonusprogram. Utfallet i bonusprogrammet mäts årligen och är beroende av koncernens lönsamhet, kassaflöde respektive reducering av CO2. En deltagare ska erhålla samma procentuella andel av den högsta tilldelningen av aktierätter som motsvarar deltagarens procentuella utfall i koncernens bonusprogram för det aktuella räkenskapsåret. Deltagare, som är anställd i koncernen under hela Programmets löptid, kommer tre år efter starten på mätperioden för respektive Program att utan kostnad erhålla en aktie av serie B i Serneke för varje aktierätt som tilldelats (”Matchningsaktier”). Det maximala antalet aktier som omfattas av Programmen uppgår sammanlagt till cirka 2 361 110 aktier av serie B baserat på aktuell aktiekurs för Serneke-aktien, motsvarande cirka 8,2 procent av antalet aktier och röster efter utspädning. Vid en nedgång av aktiekursen i Serneke kan det maximala antalet aktier som omfattas av Programmen komma att öka.

Årsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, att besluta om återköp av egna aktier av serie B för att säkerställa Bolagets åtaganden att leverera Matchningsaktier enligt Programmen. Styrelsen ska även kunna använda återköpta aktier för att säkra vissa kostnader hänförliga till Programmen, huvudsakligen sociala avgifter.

Vidare beslutades årsstämman, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, om överlåtelse av högst 2 361 110 egna aktier av serie B till deltagare enligt Programmen. Överlåtelser av aktier av serie B ska ske utan kostnad för deltagarna och vid den tidpunkt och på de övriga villkor som framgår av villkoren för Programmen.

Ersättningsrapport
Årsstämman beslutade att godkännana styrelsens rapport över ersättningar enligt 8 kap 53 a § aktiebolagslagen.

Bemyndigande
Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, mot kontant betalning, apportegendom eller genom kvittning, besluta om emission av aktier och/eller konvertibler som innebär utgivande av eller konvertering till sammanlagt högst 7 200 000 aktier, vilket motsvarar en utspädning om cirka 20,0 procent av aktiekapitalet och av rösterna.

 

Ladda ner artikel

Ladda ner

Nyheter

Börsmeddelanden