Valberedningen utsedd inför Serneke Group AB:s årsstämma 2017

2016-10-31

Valberedningens ledamöter inför Serneke Group AB:s årsstämma 2017 har nu utsetts.

Bolagsstämman i Serneke Group AB har antagit principer för utseende av valberedning. Enligt dessa principer ska valberedningen bildas efter det att styrelsens ordförande efter den sista bankdagen i september identifierat de tre röstmässigt största aktieägarna i Serneke, vilka sedan äger rätt att utse en ledamot vardera till valberedningen. Om någon av de tre röstmässigt största aktieägarna avstår från sin rätt att utse ledamot till valberedningen ska nästa aktieägare i storleksordning beredas tillfälle att utse en ledamot. Dessa tre ledamöter ska tillsammans med styrelsens ordförande utgöra Sernekes valberedning.

Valberedningen 2017 består av följande ledamöter:

Carl Sandberg, utsedd av Ola Serneke Invest AB
Ludwig Mattsson, utsedd av Lommen Holding AB
Christer Larsson, utsedd av Christer Larsson i Trollhättan AB 
Ulf Ivarsson, styrelseordförande i Serneke Group AB

De tre ägarrepresentanterna i valberedningen representerar tillsammans cirka 85 procent av röstetalet för samtliga aktier i bolaget.

Valberedningen lämnar förslag till årsstämman om förslag till ordförande vid årsstämman, antal stämmovalda styrelseledamöter, ordförande och övriga stämmovalda ledamöter i styrelsen, arvode och annan ersättning till var och en av de stämmovalda styrelseledamöterna och till ledamöter av styrelsens utskott. Valberedningen lämnar vidare förslag till val av revisorer, arvode till revisorerna, utseende av valberedning, alternativt beslut om principer för tillsättande av valberedning samt instruktion för valberedningen.

Årsstämman kommer att äga rum den 3 maj 2017 i Göteborg.

Aktieägare som önskar lämna förslag till valberedningen kan göra det per post till Serneke Group AB, Att: Inger Svanholm, Box 3194, 400 10 Göteborg eller per e-post till inger.svanholm@serneke.se.


För mer information, kontakta:
Anders Antonsson, Investerarrelationer
Tel: +46 709 994970
anders.antonsson@serneke.se 

Tomas Järund, Kommunikationschef
Tel: +46 704 455087
tomas.jarund@serneke.se

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 31 oktober 2016, kl. 13:00 CET.

Serneke är en snabbt växande koncern verksam inom bygg, anläggning, projektutveckling och fastighetsförvaltning. Koncernen grundades 2002 och har idag intäkter över 3 miljarder kronor och mer än 800 anställda. Genom att tänka nytt driver Bolaget utvecklingen och skapar effektivare och mer innovativa lösningar för ett ansvarsfullt byggande. Bolaget bygger och utvecklar bostäder, kommersiella fastigheter, industrilokaler, offentliga byggnader, vägar och anläggningar samt övrig infrastruktur. Bolagets kunder utgörs av offentliga och kommersiella beställare och verksamheten är fokuserad kring de tre storstadsregionerna Göteborg (Region Väst), Stockholm (Region Öst) och Malmö (Region Syd). Serneke har sitt huvudkontor i Göteborg och kontor i Stockholm, Malmö, Helsingborg, Borås, Halmstad, Strömstad, Trollhättan, Varberg och Alingsås.

Mer information om Serneke Group AB finns på www.serneke.group

Ladda ner artikel

Ladda ner

Nyheter

Börsmeddelanden